Maisemia savelle: Åsa Hellman, Eliisa Isoniemi, Kirsi Kivivirta, Johanna Rytkölä

Näyttely esittelee neljän keramiikkataiteilijan Åsa Hellmanin, Eliisa Isoniemen, Kirsi Kivivirran ja Johanna Rytkölän tulkintoja maisemasta. Näyttelyssä on esillä veistoksia, seinäteoksia, installaatioita ja vateja. Taiteilijoiden monimuotoinen yhteistyö on jatkunut pitkään. Kotimaisten näyttelyiden lisäksi ryhmän toiminta on kansainvälistä ja teoksia on ollut esillä mm. Milanossa, Faenzassa, Tukholmassa ja Heidelbergissä. Tätä näyttelyä suunnitellessa peiliksi nousi maisemia dreijatuille esineille maalannut keraamikko Gerda Thesleff (1871–1939). Ryhmän yhteistyöhön on kuulunut mm. työskentely Murolen ja Alasenjärven maisemissa.

Åșa Hellmanin aihepiiriin kuuluu maisemia ja luonnonvoimiin liittyviä ilmiöitä; lumimyrskyjä, sadetta, kasvillisuutta ja vedenelämää. Kuvatessaan maisemaa saveen hän samanaikaisesti kuvaa ilmiöitä luonnossa sekä hänen omaa sielunmaisemaansa.
www.asahellman.net

Eliisa Isoniemen teos ”Karjan evakkomatka” kuvaa sodan maisemaa, jossa naiset kävelivät karjan kanssa satoja kilometrejä evakkoon Karjalasta toisen maailmansodan aikana. ”Kasvoilla” teoksissa maisema asettuu kasvoille värein ja lasittein. Veistokset kuvaavat sään kokemista eri aistein: auringon välke ja tuuli tuntuvat iholla, hengitys tuo mukanaan kevään tuoksun, ahava kirpaisee poskilla. www.eliisaisoniemi.com

Kirsi Kivivirta Kaupungistuva maisema, elinympäristö, sen arkkitehtuuri ja arkisetkin tilat ovat Kirsi Kivivirran työskentelyn sisällön ja muodon lähtökohtia. Lukuisista paloista koostuvat teokset ovat usein monokromaattisia ja perustuvat toistoon. Teoksissa maisemallinen horisontti muodostaa rauhoittavan tekijän www.kivivirta.com

Johanna Rytkölän teosten aiheina ovat meret ja järvet osana maisemaa, maailman vesien nykytila ja vesi henkilökohtaisina muistoina ja kokemuksina. Öljymäiset, roiskuvat ja valuvat keraamiset lasitukset viimeistelevät lopputuloksen. Rytkölän teoksille on luonteenomaista selkeät muodot ja leikkisyys. www.rytkola.fi

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus Taike

LANDSCAPES ON CLAY: ÅSA HELLMAN, ELIISA ISONIEMI, KIRSI KIVIVIRTA, JOHANNA RYTKÖLÄ

The exhibition presents interpretations of the landscape by four ceramic artists: Åsa Hellman, Eliisa Isoniemi, Kirsi Kivivirta and Johanna Rytkölä. The exhibition features sculptures, wall art works, installations and vases. The artists have a long history of multidisciplinary collaborations. In addition to domestic exhibitions, the group’s activities are international, and works have been exhibited in Milan, Faenza, Stockholm and Heidelberg.

ÅSA HELLMAN’S  subjects include landscapes and natural phenomena: snowstorms, rain, vegetation, and water life. By depicting the landscape in clay, she simultaneously depicts phenomena in nature and her own soul landscape. www.asahellman.net

ELIISA ISONIEMI’S  “Karjan evakkomatka” (“Cattle Evacuation Journey”) depicts a wartime landscape where women walked hundreds of kilometres with their cattle to evacuate Karelia during World War II. In the works  ”Kasvoilla” (“On faces”), the landscape is placed on the face with colours and glazes. The sculptures depict the experience of the weather through different senses: the flicker of the sun and the wind on the skin, the smell of spring on the breath, the sting of wolverine on the cheeks. www.eliisaisoniemi.com

KIRSI KIVIVIRTA The urbanizing landscape, living environment, its architecture and even everyday spaces are the starting points for the content and form of Kirsi Kivivirta’s work. Her works, which consist of numerous pieces, are often monochromatic and based on repetition. In the works, the scenic horizon forms a calming element. www.kivivirta.com

JOHANNA RYTKÖLÄ’S  works focus on seas and lakes as part of the landscape, the current state of the world’s waters and water as personal memories and experiences. Oily, splashing and dripping ceramic glazing complete the final result. Rytkölä’s works are characterised by clear forms and playfulness. www.rytkola.fi

The exhibition is supported by the Arts Promotion Centre Taike

 

Åsa Hellman
Eliisa Isoniemi
Kirsi Kivivirta
Johanna Rytkölä

Soile Hovila: Rauhan lähteellä – kuvakudoksia

osa Ataraxia -triptyykistä (kuvakudos, 2020-23, kuvaaja Henna Mitrunen).

Ataraxia kuvakudos, 2020-23, keskiosa. Kuva: Henna Mitrunen

Ataraxia kuvakudos, 2020-23. Osa saari. Kuva: Henna Mitrunen

Vastakohtien maailma I, kuvakudos, 2017. Kuva: Henna Mitrunen

Vastakohtien maailma IV, kuvakudos, 2018-19, 162 x 130cm. Kuva: Henna Mitrunen

Näyttelyni pääteos on 11 neliömetrin kokoinen triptyykki. Halusin kutoa suurteoksen, jotta pääsisin osaksi gobeliinitaiteen vuosituhantista traditiota. Ataraxia valmistui kolmen vuoden kudonnan jälkeen ja se esitellään nyt ensimmäistä kertaa. Työfilosofiani mukaan olen onnekas, kun valmista syntyy hitaasti, sillä maailma ei tarvitse enempää tavaraa.

Hitaus antaa mahdollisuuden pohtia pitkään tarinaa, jonka sitoutan lankoihin. Teoksen aiheena on luonto mielenrauhan antajana. Pandemia sai aikaan yhteisen kokemuksen stressistä, kun tuttu arki muuttui arvaamattomaksi. Suurkaupunkien asukkaita kehoitettiin jopa pysymään asunnoissaan, mutta Suomessa saattoi paeta metsään. Vertaan luontokokemuksen kauneutta katedraalien tarjoamaan ”nosteeseen” ja korostan luonnon pyhien paikkojen, kuten lähteen merkitystä. Muinaisuskon yhteys luontoon on kuitenkin katkennut ja metsää ei haluta pitää koskemattomana. Teos tuo esiin myös rauhoittumisen prosessin vaikeuden.

Tekstiilitaiteilija TaM, FM Soile Hovila (s. 1974) valmistaa kantaaottavia, mutta valon kauneudella ja värisävyjen rikkaudella vaikuttavia kuvakudoksia. Hovila on tehnyt Suomessa harvinaisia valokuvalähtöisiä kuvakudoksia yli 20 vuoden ajan. Tekstiiliteokset kudotaan käsin ohuilla langoilla pystykangaspuissa, jossa kuvaa tarkastellaan rivi riviltä ja peilikuvana. Nurjalta kudottaessa osa visuaalista ratkaisuista perustuu intuitioon.

www.soilehovila.net

Taiteilijatapaamiset: la 26.8. klo 14-16, la 9.9. ja su 10.9. klo 13-15.

Suomen Käsityön Ystävät ry järjestää la 9.9. klo 13 luennon: Suomalaisen kuvakudoksen jalanjäljissä. Luento käsittelee Ataraxian syntyvaiheita ja tulkintaa sekä SKY ry:n merkittävää roolia suomalaisen kuvakudoksen historiassa 1900-luvun alussa. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekiä 8.-17.9.2023.

Suomen Käsityön Ystävät ry edistää suomalaista tekstiilitaidetta ja käsityötaitoa. Vuonna 1879 perustettu yhdistys pyrkii uudistamaan kulttuuriperintöä näyttelyiden ja pedagogisen toiminnan kautta. Tekstiilitaiteilija TaM, FM Soile Hovila on erikoistunut kuvakudos- eli gobeliinitekniikkaan vuodesta 2001 lähtien. Valokuvalähtöiset kudonnaiset kertovat tarinaa ajankohtaisista asioista luonnon ja kauniin valon kautta.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Alfred Kordelinin säätiö ja Suomen kulttuurirahasto.

At the Spring of Tranquility – tapestries

The main work of my exhibition is an 11 square meter triptych. I wanted to weave something big so that I could become a part of the millennial tradition of tapestry art. Ataraxia was completed after three years of weaving and is now being presented for the first time. According to my work philosophy, I’m lucky when the artwork is born slowly, because the world doesn’t need more stuff.

The slowness gives me the opportunity to think for a long time about the story, which I bind to the threads. The work describes the importance of nature in achieving inner peace. When familiar daily life became uncertain due to the corona pandemic, everyone experienced stress. It was recommended for metropolitan residents to stay in their apartments, but many Finns turned to the forest as a calming environment. I underline the significance of nature’s sacred places, such as springs, and compare the beauty of the natural world to the “elevation” provided by cathedrals. However, the ancient faith’s connection to nature has been broken, and the forest does not want to be kept untouched. The work also highlights the difficulty of the calming process.

Textile artist MA Soile Hovila (born 1974) produces tapestries that are impressive with the beauty of light and richness of color tones. Hovila has been making rare photo-based tapestries in Finland for over 20 years. The textile works are woven by hand with thin threads on vertical looms, where the image is viewed row by row and as a mirror image. When weaving from the wrong side, part of the visual solutions are based on intuition.

www.soilehovila.net

Artist meetings: August 26 from 14.00 to 16.00, September 9 and September 10 from 13.00 to 15.00.

The Friends of Finnish Handicraft organizes a lecture: Following the path of Finnish tapestry on September 9 at 13.00. Soile Hovila will present the exhibition. The lecture also discusses the significant role of The Friends of Finnish Handicraft in the history of Finnish tapestry at the beginning of the 20th century. The event is part of Helsinki Design Week 8.-17.9.2023.

The Friends of Finnish Handicraft promotes Finnish textile art and craftsmanship. Founded in 1879, the association strives to renew cultural heritage through exhibitions and pedagogical activities. Textile artist MA Soile Hovila has specialized in the tapestry technique since 2001. Her photo-based textile works use beautiful light and nature to tell stories about current issues.

The exhibition has been supported by Arts Promotion Center Finland, Alfred Kordelin Foundation and Finnish Cultural Foundation.

Tuuli Autio: Kirvespäiväkirja

Yksityiskohta sarjasta Tuokioita (valokuva: Tuuli Autio)

Kuvataiteilija Tuuli Autio veistää ja maalaa puisia reliefejä eli kohokuvia. Kirves ja temperavärit houkuttelevat puun piileviä puolia esiin. Kirveellä veistämisen lisäksi taiteilija jättää puuhun jälkiä toisinaan myös kivillä, vasaralla ja vaikka luistimilla.

Näyttelyssä liikutaan sanattomien päiväkirjamerkintöjen alueella. Abstrakteissa reliefeissä saattaa nähdä sisäisten maailmojen kuvia – kenties puun ja ihmisen. Puu pitää kirjaa ajan kulusta ja kertoo tarinaansa rakenteessaan. Veistäjän kirves kuuntelee puuta ja maalaa muistiinpanoja kokemuksista, joille ei löydy sanoja. Merkityksellisissä tuokioissa on sekä hetken läsnäoloa että ajattomuutta.

Tuuli Autio on veistänyt lapsesta asti ja työskennellyt pitkään kokonaisvaltaisesti puun parissa. Monien yksityisten taidekokoelmien lisäksi useita Aution teoksia on hankittu  Valtion ja HUS Taidetoimikunnan kokoelmiin. Näyttelyn työt ovat valmistuneet vuoden 2023 aikana. 

Taiteilijatapaamiset: lauantaina 26.8. klo 14-16 ja sunnuntaina 10.9. klo 13-15.

Työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto.

Kotisivut: Tuuli Autio | artist, taiteilija | puuveistoksia, maalauksia ja piirustuksia

AXE DIARY

Visual artist Tuuli Autio sculpts and paints wooden reliefs. The axe and tempera colours bring out the hidden sides of the wood. In addition to carving with an axe, the artist sometimes leaves marks on the wood with stones, hammers and even skates.

The exhibition moves into the realm of non-verbal diary entries. In the abstract reliefs, one can see images of inner worlds – perhaps a tree or a person. The tree keeps a record of the passage of time and tells its story through its structure. The carver’s  axe listens to the tree and paints notes of experiences for which no words can be found. These meaningful moments are both fugacious and timeless.

Tuuli Autio has been carving since childhood and has worked holistically with wood for a long time. In addition to many private art collections, several of Autio’s  works have been acquired by the State and HUS Art Council collections. The works in the exhibition will be completed during 2023.

Artist meeting: Sat 26 August from 14-16 and Sun 10 September from 13-15.

The work has been supported by the Häme Fund of the Finnish Cultural Foundation.

Helena Kaikkonen: Auringon alla

Metsästä, 2022. Pellavalanka, värjätty silkkiharso, juuret.
Kun kevät alkoi tulla, 2022. Pellavakuitu, lyöntimetalli, 170 x 75 cm.
Pimeässä I, 2023. Silkki, juuri, hiekka. 
Hämärtyvää II, 2023. Oksa pellavalanka, silkki.
Auringona alla, 2021-2023. Pellavakuitu, maalattu paperi, lyöntimetalli, 220 x 130 cm.
Helena Kaikkonen
Rantavedet, 2023. Värjätty ja punottu paperi ja pellavalanka, 190 x 110 cm.
Pioni, 2022. Värjätty pellavakuitu, 164 x 105 cm. 
Pioni, yksityiskohta.

Auringon alla näyttelyn lähtökohtana ovat olleet elämän pienet ihmeet, onnen hetket ja toivo. Työskennellessäni ajan kulku, muistot väreistä, valosta, kesän kukat, vehreys, kuihtuminen ja katoavaisuus ovat kuljettaneet ajatuksia. Minulle tutut tekniikat ja materiaalit kuten esimerkiksi pellavakuitu, paperi, silkki, kasvien osat, lanka ja vanhojen teosteni osat ovat mukana näyttelyn töissä.
Materiaali on minulle merkityksellistä. Luonnosta keräämieni materiaalien löytöpaikka tai alkuperä, ajan jäljet, tuntu ja herkkyys saattavat vaikuttaa teoksen syntyyn ja sen sisältöön.

Näyttelyssä on mukana myös videoteos ” Kukkani sinä olet”. Teosta kuvattiin kotipihallani keväästä pitkälle syksyyn vuonna 2020.

Helena Kaikkonen on Oululainen tekstiili- ja kuvataiteilija. Hän valmistui tekstiilitaiteilijaksi Bergenistä Norjasta v.1992. Siitä lähtien hän on osallistunut kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin, tehnyt julkisia teoksia, ympäristötaidetta, yhteisötaideprojekteja ja videoteoksia. Hänen teoksiaan on mm. Valtion taidekokoelmassa, Oulun taidemuseon kokoelmassa ja yksityisissä kokoelmissa. Kaikkonen työskentelee Pikisaaren Vanhassa Villatehtaassa Oulussa. Hän on Muu ry:n ja Oulun taiteilijaseuran jäsen. Hänelle myönnettiin ylimääräinen taiteilijaeläke tänä vuonna.

UNDER THE SUN

The starting point for the Under the Sun exhibition has been life’s small miracles, moments of happiness and hope. “While working, the passage of time, memories of colours, light, summer flowers, greenery, fading and transience have carried me through the moments of my life, of colours, of light, of summer flowers, of greenery, of fading and transience. Techniques and materials familiar to me, such as linen fibre, paper, silk, plant parts, yarn and parts of my old works are included in the exhibition’s works. The material is meaningful to me. The materials I collect from nature, the place of discovery or origin, the traces of time, the feel and sensitivity of the creation of a work and its content”.

The exhibition also includes the video work “My flower you are”, which was filmed in my back garden from spring to late autumn 2020.

Helena Kaikkonen is a textile and visual artist from Oulu. She graduated as a textile artist in Bergen, Norway in 1992. Since then, she has participated in national and international exhibitions, has created commissioned public works, environmental art, community art projects and video works. Her works are included in collections such as the Finland’s State Art Deposit Collection, the Oulu Art Museum and also private collections. Kaikkonen works at the Old Woolen Factory (Villatehdas) in Pikisaari, Oulu. She is a member of Muu ry and the Oulu Artists’s Association. This year she was awarded with an additional artist’s pension.

www.helenakaikkonen.fi

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi

 

Thanks to the Arts Promotion Centre for supporting the exhibition.

​Kiitokset Taiteen edistämiskeskukselle näyttelyn tukemisesta.

Synnöve Dickhoff: Yön helmassa

Piiri, 2023

Viimeinen kukinto (sarja), 2020, paperi, sametti, lanka

’’Yön helmassa -näyttely on kokonaisuus, jossa luonnon kauneus, rajallisuus ja katoavaisuus ovat keskeisiä teemoja. Elämän alku ja loppu ovat olemassaolomme ihmeitä ja taiteessani vahvasti läsnä. Tämän näyttelyn teokset ovat kuvallisia kertomuksia, muistoja sekä heijastuksia meitä kaikkia ympäröivästä maailmasta, jota tummat sävyt hallitsevat. Rikotun maan haavoista versoo kuitenkin uutta haurasta elämää. Teepussit, kierrätyspaperit ja -kirjat ovat minulle tärkeitä teosmateriaaleja. Ne ovat moneksi muotoutuvia kevyitä materiaaleja, joita työstän käsin. Katseen, käsillä tekemisen ja alitajunnan yhteys on taiteellisessa työskentelyssäni erityisessä asemassa. Pintastruktuurin yksityiskohdat, arkiset ja maatuvat materiaalit ja niiden kerroksellisuus rikastuttavat teosten sisältöä ja visuaalista ilmettä.’’

Synnöve Dickhoff (1964) on valmistunut tekstiilitaiteilijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) 1995, jonka jälkeen hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin koti- ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on mm. Valtion taidekokoelmassa, RikArt taiteilijakirjakokoelmassa ja yksityisissä kokoelmissa. Synnöve Dickhoff on Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsen.

IN THE MIDST OF THE NIGHT

“In the midst of the night” is an exhibition in which the beauty of nature, the finiteness and transience are central themes. The beginning and the end of life are the miracles of our existence and are strongly present in my art. The works in this exhibition are pictorial narratives, memories, and reflections of the world around us, dominated by dark shades. From the wounds of a waste land, new fragile life sprouts emerge. Tea bags, recycled paper and books are important materials for my work. They are lightweight materials that can take many forms and that I work with by hand. The connection between the glance, the work created with your hands and the subconscious plays a special role in my art pieces. The details of surface structure, the everyday and the decaying materials and their layering enrich the content and visual appearance of the works.”

Synnöve Dickhoff (1964) graduated as a textile artist from the University of Art and Design Helsinki (now Aalto University) in 1995, after which she has participated in numerous exhibitions in Finland and abroad. Dickhoff works are part of the Finland´s State Art Deposit Collection 2014, 2011, 2009, 2004; the RikArt Artist´ Book Collection and various private collections. Synnöve Dickhoff is a member of the Association of Finnish Sculptors and the Textile Artists TEXO ry.

www.synnovedickhoff.com
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi