11.-29.11.2020

Visa Norros: Mercurial Serendipity

Serendipiteetti
– Anna itsesi yllättyä
löytämällä jotain etsimättä

Seren­di­pi­syys eli seren­di­pi­teet­ti on kyky teh­dä sat­tu­man ohjaa­mia, arvok­kai­ta ja odot­ta­mat­to­mia löytöjä.

Seren­di­pi­tee­til­le omi­nais­ta on pää­tyä eri­lai­siin tavoit­tei­siin kuin alun perin on pyrit­ty. Etu­kä­teen ei voi kos­kaan ennus­taa, mil­loin jota­kin ihmeel­lis­tä syn­tyy. Eikä jäl­keen­päin kyke­ne hah­mot­ta­maan, kuin­ka se tapah­tui. Löy­tö ei ole enää tois­tet­ta­vis­sa täs­mäl­leen saman­lai­se­na. Seren­di­pi­tee­tin ansios­ta voi yllät­tyä löy­tä­mäl­lä jotain etsi­mät­tä. Mut­ta se edel­lyt­tää jat­ku­vaa har­joit­te­lua: mitä enem­män työs­ken­te­let, sitä altiim­pi olet yllätykselle.

 

Serendipity
– The faculty or
phenomenon of finding
valuable or agreeable things
not sought for

Seren­di­pi­ty refers to the abi­li­ty to make ran­dom, unex­pec­ted and surpri­sing discoveries.

Seren­di­pi­ty is cha­rac­te­rized by recei­ving unex­pec­ted results. It is not pos­sible to pre­dict in advance when somet­hing amazing will hap­pen. Afterwards you can’t figu­re out how it hap­pe­ned. The disco­ve­ry can no lon­ger be repro­duced in exact­ly the same way. Thanks to the seren­di­pi­ty, you can be surpri­sed and find somet­hing wit­hout loo­king. But it requi­res cons­tant prac­ti­se: the more you work, the more suscep­tible you are to surprise.

 

Näyt­te­lyä on tuke­nut: Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­to — This exhi­bi­tion is sup­por­ted by The Fin­nish Cul­tu­ral Fund