11.-29.11.2020

Visa Norros: Mercurial Serendipity

Serendipiteetti
– Anna itsesi yllättyä
löytämällä jotain etsimättä

Seren­di­pi­syys eli seren­di­pi­teet­ti on kyky teh­dä sat­tu­man ohjaa­mia,
arvok­kai­ta ja odot­ta­mat­to­mia löy­tö­jä.

Seren­di­pi­tee­til­le omi­nais­ta on pää­tyä eri­lai­siin tavoit­tei­siin kuin alun
perin on pyrit­ty. Etu­kä­teen ei voi kos­kaan ennus­taa, mil­loin jota­kin
ihmeel­lis­tä syn­tyy. Eikä jäl­keen­päin kyke­ne hah­mot­ta­maan, kuin­ka
se tapah­tui. Löy­tö ei ole enää tois­tet­ta­vis­sa täs­mäl­leen saman­lai­se­na.
Seren­di­pi­tee­tin ansios­ta voi yllät­tyä löy­tä­mäl­lä jotain etsi­mät­tä.
Mut­ta se edel­lyt­tää jat­ku­vaa har­joit­te­lua: mitä enem­män työs­ken­te­let,
sitä altiim­pi olet yllä­tyk­sel­le.

 

Serendipity
– The faculty or
phenomenon of finding
valuable or agreeable things
not sought for

Seren­di­pi­ty refers to the abi­li­ty to make ran­dom, unex­pec­ted and
surpri­sing disco­ve­ries.

The more you work, the more open you are to surpri­se.
It is impos­sible to pre­dict when somet­hing magical will hap­pen.
And afterwards, it can not be repea­ted.

 

 

Kii­tos: Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­to