22.9.-10.10.2021

Tiia Matikainen: Metsähiset (Studio)

Mör­ri, kera­miik­ka, 2021.

Tiia Mati­kai­sen uusien veis­tos­ten yti­mes­sä on ihmis­hah­mo, joka on peit­ty­nyt eri­lai­siin suo­jaa­viin kas­vus­toi­hin. Tyy­li­tel­lyt hei­nien ja hiek­ka­dyy­nien muo­dot sekä haa­pa­puun ja jäkä­lien pin­ta­ku­viot ovat muo­tou­tu­neet oudok­si met­sän väek­si, hah­moik­si joi­ta voi näh­dä puis­sa, kas­vil­li­suu­des­sa, kal­liois­sa, hämä­räs­sä metsässä.

Nämä veis­tok­set ovat tai­te­li­jal­le erään­lai­sia var­ti­ja­hah­mo­ja, suo­jaa­va ker­ros ihmi­sen ja ympä­röi­vän maa­il­man välillä.

Tär­keä­nä läh­tö­koh­ta­na teok­siin on met­sä, ja met­siin liit­ty­vä suo­ma­lai­nen myto­lo­gia. Yksi mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta on aja­tus jou­tu­mi­ses­ta met­sän­peit­toon, johon hen­get saat­ta­vat met­säs­sä liik­ku­jan hou­ku­tel­la, eksyk­siin nurin­ku­ri­seen maa­il­maan ja kadok­siin mui­den näky­vis­tä. Met­sän­peit­toon jou­tu­mi­seen liit­tyy katoa­mi­sen tun­ne, todel­li­suu­den tajun häviä­mi­nen ja jähmettyminen.

- Olla yhtey­des­sä met­sään niin että lopul­ta tun­net katoa­va­si sen uumeniin –

Tai­tei­li­jal­le met­sän­peit­to kuvas­taa pelot­ta­vuu­den lisäk­si tur­vaa, sitä miten met­sä ja kas­vil­li­suus suo­jaa­vat mei­tä ja koko pla­neet­tam­me elämää.

Tiia Mati­kai­nen (1975, Kitee) on kuvan­veis­tä­jä ja kera­miik­ka­tai­tei­li­ja, joka on val­mis­tu­nut tai­teen mais­te­rik­si Tai­de­teol­li­ses­ta kor­kea­kou­lus­ta vuon­na 2002. Hän asuu ja työs­ken­te­lee Helsingissä.

Näyt­te­lyä on tuke­nut Tai­teen edistämiskeskus

 

FOREST SPI­RITS

A human figu­re shrou­ded in a pro­tec­ti­ve web of dif­fe­rent plants is at the core of Tiia Matikainen’s latest sculp­tu­res. Forms of sty­li­sed gras­ses and sand dunes, sur­face pat­terns of aspen and lic­hens assu­me the form of stran­ge wood­land inha­bi­tants, figu­res that can be seen in the trees, flo­ra, and rocks of the twi­light forest.

For the artist the­se sculp­tu­res are somet­hing like guar­dian figu­res, a pro­tec­ti­ve layer between man and the sur­roun­ding world.

The forest and Fin­nish myt­ho­lo­gy rela­ted to the forest are impor­tant ins­pi­ra­tions for the­se works. One of the most inte­res­ting is the idea of being hid­den by the forest. Spi­rits may lure tho­se moving about the­re, to beco­me lost in an absurd world and vanish from the view of others. Rela­ted to this idea of being concea­led by the forest is a fee­ling of disap­pea­ring, with a loss and freezing of the sen­se of reality.

’To be one with the forest so that final­ly you feel that you have been lost in its depths’.

For the artist being hid­den by the forest repre­sents not only fear but also secu­ri­ty, for the forest and its flo­ra pro­tect us and all life on our planet.

Tiia Mati­kai­nen (born 1975 in Kitee) is a sculp­tor and cera­mics artist. She comple­ted a mas­ter of arts degree at Uni­ver­si­ty of Art and Design in 2002, and pre­sent­ly lives and works in Helsinki.

The exhi­bi­tion is sup­por­ted by the Arts Pro­mo­tion Cent­re Finland