13.1.-31.1.2021

Tyko Elo: Parvessa lentävät pikkulinnut

Teos­te­ni käsia­la on kuin par­vi len­tä­viä pik­ku­lin­tu­ja. Tätä par­vea ei näy­tä joh­ta­van kukaan. Se on pikem­min­kin kau­niis­ti lei­ju­va hah­mo­ton olio. Mut­ta yhtäk­kiä se läh­tee tule­maan toi­saal­ta koh­ti, jol­loin kau­niis­ta par­ves­ta tulee äärim­mäi­sen pelot­ta­va.

Maa­laus­te­ni ja veis­tos­te­ni käsia­las­sa pyrin sulaut­ta­maan kaoot­ti­sen ja yksi­tyis­koh­tai­sen maa­laa­mi­sen, jol­loin maa­laus saa het­kel­li­syy­den tun­net­ta. Tätä tun­net­ta olen käsi­tel­lyt koko kuva­tai­tei­li­jan ura­ni ajan. Elä, siis­pä kaik­ki peliin eli all-in! Vii­me vuon­na innos­tuin glit­ter-väreis­tä, joi­hin nyt yhdis­tän tut­tua sili­ko­nia metal­li- ja neon­vä­rein. Tulok­se­na on entis­tä mehuk­kaam­pi lop­pu­tu­los. Eikä kiil­toa ole sääs­tel­ty. Sekoi­tan värin kuin tai­vaal­la lii­hot­ta­va var­pus­par­vi ja isken sen teok­seen kuin tik­ka nokallaan.

Lin­nus­sa minul­le kuvas­tuu vapaus liik­kua, mut­ta myös kau­kai­sen herät­tä­mät ennak­ko­luu­lot. Mis­tä ne lin­nut tule­vat? Mitä ne tuo­vat tul­les­saan? Jota­kin pelot­ta­vaa? Lin­tu itses­sään on kui­ten­kin via­ton. Pelot­ta­va juon­tuu ihmi­sen ja eläi­men epä­ta­sa-arvoi­ses­ta suh­tees­ta, kuten lin­tu­pan­de­mia aika­naan. Ja kuten nyt käsil­läm­me ole­va kriisi.”

Tyko Elo (s. 1974 Nokial­la) on Hel­sin­gis­sä asu­va ja kuvan­veis­ton ja maa­laus­tai­teen väli­maas­tos­sa työs­ken­te­le­vä
kuva­tai­teen mais­te­ri. Elon työt sisäl­tä­vät run­sai­ta viit­tauk­sia ITE-tai­tee­seen, mate­ri­aa­lien lei­kit­te­lyä huu­mo­ria unoh­ta­mat­ta.
Hän on vii­si­tois­ta­vuo­ti­sen tai­tei­li­jan uran aika­naan jär­jes­tä­nyt tois­ta­kym­men­tä yksi­tyis­näyt­te­lyä Suo­mes­sa ja ulko­mail­la.
Elon teok­sia on mm. Espoon ja Hel­sin­gin moder­nin tai­teen museoi­den EMMA:n ja Kias­man kokoelmissa.

My work’s sig­na­tu­re is like a swarm of birds in flight. No one appears to direct it; the swarm resembles a form­less crea­tu­re sus­pen­ded ele­gant­ly in the air. Sud­den­ly it chan­ges direc­tion and the love­ly swarm assu­mes a ter­ri­fying aspect’.

Tyko Elo (born Nokia, 1974) holds a master’s degree in the visual arts and lives in Hel­sin­ki. He works in the area between sculp­tu­re and pain­ting. Elo’s works con­tain nume­rous refe­rences to ITE art and play with mate­rials in a humo­rous way.