13.-31.1.2021

Tuomas Tuomiranta: Torus (Studio)

Torus — 2020 — com­pu­ter ani­ma­tion and cera­mic sculp­tu­res,  pho­tos from the installation.

Tuo­mas Tuo­mi­ran­ta (s. 1985 Hel­sin­ki) on kuva­tai­tei­li­ja, jon­ka tai­teel­li­nen tuo­tan­to kes­kit­tyy tie­to­ko­neoh­jel­moin­tiin perus­tu­viin teok­siin. Gal­le­ria A2:een avau­tu­vas­sa näyt­te­lys­sä näh­dään tai­tei­li­jan uusi ins­tal­laa­tio “Torus”, joka sisäl­tää ohjel­moi­dun tie­to­ko­nea­ni­maa­tion  lisäk­si keraa­mi­sia veistoksia.

Torus on pyö­räh­dys­pin­ta, jon­ka muo­to on tut­tu esim. pelas­tus­ren­kaas­ta tai pol­ku­pyö­rän ren­kaan sisä­ku­mis­ta. Näyt­te­lyn ani­maa­tios­sa pin­ta on piir­ret­ty pie­nis­tä kol­miois­ta, käyt­täen Tuo­mi­ran­nan kehit­tä­mää ohjel­maa. Kera­miik­ka­veis­tok­set tai­tei­li­ja on raken­ta­nut ohuis­ta käsin­muo­toil­luis­ta savilevyistä.

Olen läh­te­nyt liik­keel­le toruk­sen muo­dos­ta ja anta­nut tee­man ohja­ta luo­mis­pro­ses­sia. Abstrak­tin aiheen käsit­te­ly on joh­ta­nut hen­ki­lö­koh­tai­seen teos­ko­ko­nai­suu­teen, jos­sa este­tii­kal­la on suu­ri mer­ki­tys. Tie­to­ko­nea­ni­maa­tio­ni muo­dot ovat täs­mäl­li­siä, kun taas keraa­mi­set veis­tok­se­ni ovat muo­dol­taan pakos­ti­kin epä­täs­mäl­li­siä. Ani­maa­tion ryt­meis­sä voin näh­dä jon­kin­lai­sen orga­nis­min, veis­tok­sis­sa koros­tuu pysäh­ty­nei­syys. Elä­vä ja elo­ton vai­ku­tel­ma rin­nas­tu­vat installaatiossani.”

 

The art of Tuo­mas Tuo­mi­ran­ta (born Hel­sin­ki, 1985) concent­ra­tes on com­pu­ter pro­gram­me-based works. The exhi­bi­tion to open at Gal­le­ria A2 will fea­tu­re the artist’s new ins­tal­la­tion Torus, which com­bi­nes com­pu­ter ani­ma­tion and cera­mic sculptures.