14.1.-6.2.2022

Sirkka Tapio: Runoja työhuoneelta (Studio)

Päi­vä­kir­ja, 2021. Pho­to: Noo­mi Ljungdell

Työ­huo­nee­ni lähel­tä puret­tiin yri­tys­kiin­teis­tö. Nyt sii­hen pai­kal­le on val­mis­tu­mas­sa uusia ker­ros­ta­loa­sun­to­ja. Mat­kal­la työ­huo­neel­le­ni jäin usein kat­se­le­maan mas­sii­vi­sia pur­ku­töi­tä, tuhot­ta­vien sekä siir­rel­tä­vien mate­ri­aa­lien mää­rää ja sitä jär­jes­tel­mää, kuin­ka jokin muut­tuu toi­sek­si; aiem­pi talo tari­noi­neen ammot­ta­van tyh­jäk­si ton­tik­si, metal­li­put­ket raken­nus­te­li­neik­si, kivi ja vesi beto­nik­si, työ­ener­gia raken­nuk­sek­si. Vaik­ka pal­jon tuhot­tiin, koin sii­nä suun­nat­to­mas­sa mate­ri­aa­lien ja työn koreo­gra­fias­sa jotain kieh­to­vaa ja kau­nis­ta. Hyvä raken­nus on osaa­vien raken­ta­jien varas­sa. Ollaan tek­nii­kan, mate­ri­aa­li­tie­tou­den ja käsi­työn perus­asioi­den äärellä.

Tai­tei­li­ja­na käsit­te­len, tut­kin ja hyö­dyn­nän jat­ku­vas­ti lukui­sia eri­lai­sia mate­ri­aa­le­ja ja työ­vä­li­nei­tä. Yleen­sä   nii­den avul­la muo­tou­tuu maa­laus tai pii­rus­tus. Jos­kus nii­tä jää myös käyt­tä­mät­tä, tulee teh­tyä mokia ja sii­vot­tua roskiin.

Nyt opis­ke­lin nii­tä toi­sin:  paneu­duin monin tavoin mate­ri­aa­lien omi­nai­suuk­siin, luon­tee­seen, nii­den syn­nyt­tä­miin asso­si­aa­tioi­hin ja antau­duin myös niil­lä lei­kit­te­lyyn. Kool­taan pie­ni onkin suur­ta ja kau­as jat­ku­vaa, koris­teel­li­nen tai leik­ki­sä saat­taa vai­kut­taa kuin medi­taa­tio. Virt­ty­nyt tis­ki­rät­ti ylis­tää kel­tais­ta perus­vä­riä tai beto­ni­laa­tat tii­vis­tä­vät kai­ken oleellisen.

Tähän näyt­te­lyyn olen raken­ta­nut mate­ri­aa­li­koos­tei­ta, mit­kä nos­ta­vat itse mate­ri­aa­lit arvoonsa.

Halusin myös esit­tää toi­sen­lai­sen esteet­ti­sen näkö­kul­man. Yli­jää­män tai ker­taal­leen hyl­jä­tyn olen näh­nyt toi­sin, kau­niis­ti. Mate­ri­aa­leis­ta tii­vis­tyi visu­aa­li­sia runo­ja, jot­ka ovat saman­ai­kai­ses­ti sekä syväs­ti rau­hoit­ta­via että keven­tä­viä. Teok­sis­ta tuli mie­len lii­ku­tuk­sen amuletteja.

Olen naut­ti­nut suun­nat­to­mas­ti näil­le mate­ri­aa­li­ru­noil­le altistumisesta.

 

Sirk­ka Tapio: Poems from the atelier

 

A com­mercial buil­ding near my stu­dio was torn down. Now new apart­ment buil­dings are being con­struc­ted on the site. On my way to my ate­lier I often stop­ped to watch the mas­si­ve demo­li­tion pro­ject, the amount of destro­yed mate­rial to be moved and the process by which somet­hing is trans­for­med: the ori­gi­nal buil­ding with all its sto­ries chan­ged into a wide, gaping lot, metal pipes into scaf­fol­ding, sto­nes and water to conc­re­te, the ener­gy of con­struc­tion into a buil­ding. Even though much was destro­yed, I expe­rienced this tre­men­dous cho­reo­grap­hy of mate­rials and acti­vi­ty as somet­hing fasci­na­ting and beau­ti­ful. A good buil­ding is the crea­tion of skil­led buil­ders. It is the pro­duct of tech­no­lo­gy, know­led­ge of mate­rials and craftsmanship.

As an artist I am cons­tant­ly using, stu­dying and exploi­ting many dif­fe­rent mate­rials and tools. Gene­ral­ly, they are used to crea­te a pain­ting or drawing. Some­ti­mes too they go unused, or having being made a mess of, are clea­red away to land in the trash.

Now I lear­ned about mate­rials in anot­her way: I explo­red them in depththeir pro­per­ties, cha­rac­ter, and the associa­tions that they evo­ke, and I also let myself treat them in a play­ful way. Though small in size, lar­ge and long las­ting, deco­ra­ti­ve or play­ful, they can have a medi­ta­ti­ve effect. A faded dishcloth prai­ses the pri­ma­ry colour yel­low; conc­re­te slabs con­den­se all that is essential. 

 For this exhi­bi­tion I have con­struc­ted col­la­ges of mate­rials that rai­se the mate­rials’ significance.

I also wan­ted to pre­sent a dif­fe­rent aest­he­tic pers­pec­ti­ve. I saw surplus or objects used just once and then discar­ded in a dif­fe­rent way, as somet­hing beau­ti­ful. From the mate­rials I have used crys­tal­li­sed visual poems that are simul­ta­neous­ly pro­found­ly relaxing and soot­hing. The works beca­me amu­lets of men­tal emo­tion. I immen­se­ly enjo­yed being expo­sed to the­se poems in material.

 

www.tapiosir.net  

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi