1.-19.6.2022

Sanna Juujärvi-Bremer: SYMPTOMS

Luon­to on tai­tee­ni perus­ta. Maa­laan öljy­vä­rein eläi­miä ja kas­ve­ja, jot­ka maa­laus­pro­ses­sin ede­tes­sä muun­tu­vat usein sur­rea­lis­ti­seen suun­taan. Minul­le on luon­tais­ta käsi­tel­lä ihmi­syyt­tä eläi­men hah­mon kaut­ta. Käär­meet, hedel­mät ja kas­vil­li­suus sym­bo­loi­vat puu­tar­han kiel­let­ty­jä hedel­miä. Ne vies­ti­vät elä­män ris­ti­rii­dois­ta, jois­sa hou­kut­te­le­va ja her­kul­li­nen voi muut­tua luo­taan­työn­tä­väk­si ja etäännyttäväksi.

Koen, että minus­sa ja tai­tees­sa­ni vai­kut­taa kak­si vas­tak­kais­ta, hyvin lap­pi­lais­ta teki­jää; kes­kiyön aurin­ko ja kaa­mos. Teok­sii­ni ikuis­te­tut het­ket kuvas­ta­vat sitä tun­nel­maa, kun sei­soo yksin kau­ka­na kor­ves­sa suol­la, jos­sa hil­jai­suus sat­tuu korviin.

 

San­na Juu­jär­vi-Bre­mer on Kemi­jär­ve­läis­läh­töi­nen, nyky­ään Kirk­ko­num­mel­la asu­va tai­tei­li­ja. Hän on val­mis­tu­nut kuva­tai­tei­li­jak­si Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun tai­dea­ka­te­mias­ta vuon­na 2018, ja opis­ke­lee täl­lä het­kel­lä vii­meis­tä vuot­ta kuva­tai­de­kas­va­tuk­sen eril­lis­mais­te­ri­kou­lu­tuk­ses­sa Aal­to-yli­opis­tos­sa. Hän on jäse­ne­nä mm. tai­de­maa­la­ri­lii­tos­sa, Lapin tai­tei­li­ja­seu­ras­sa sekä Espoon tai­tei­li­ja­kil­las­sa. Aikai­sem­pia yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä Juu­jär­vi-Bre­mer on jär­jes­tä­nyt ympä­ri Suo­men mm. Rova­nie­mel­lä, Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä, sekä Ber­lii­nis­sä gal­le­ria Plei­kus­sa. Hänen teok­si­aan on mm. Rova­nie­men tai­de­museon, sekä Män­ty­har­jun kun­nan kokoelmissa.

 

Natu­re is the foun­da­tion of my art. I paint ani­mals and plants in oils, which, as the pain­ting process progres­ses, often muta­te in a sur­real direc­tion. It is ins­tinc­ti­ve for me to deal with huma­ni­ty through the cha­rac­ter of an ani­mal. Sna­kes, fruits, and vege­ta­tion sym­bo­lize the for­bid­den fruits of the gar­den. They com­mu­nica­te the cont­ra­dic­tions of life, whe­re the att­rac­ti­ve and delicious can beco­me pus­hy and distancing.

I feel that I and my art are influenced by two oppo­sing, very Lapland-influenced fac­tors: mid­night sun and polar night. The moments immor­ta­lized in my works reflect the mood of stan­ding alo­ne in a far-flung swamp whe­re silence hurts the ears.

San­na Juu­jär­vi-Bre­mer is a Kemi­jär­vi-based artist who now lives in Kirk­ko­num­mi. She gra­dua­ted as a visual artist from the Tur­ku Uni­ver­si­ty of Applied Sciences Aca­de­my of Art in 2018, and is cur­rent­ly stu­dying the last year of Mas­ters’ degree in visual arts educa­tion at Aal­to Uni­ver­si­ty. She is a mem­ber of the Fin­nish Pain­ters’ Associa­tion, the Lapland Artists’ Associa­tion and the Espoo Artists Guild. Her works are inclu­ded inclu­ded in the col­lec­tions of the Rova­nie­mi Art Museum and of the munici­pa­li­ty of Mäntyharju.

www.sjuujarvi.wix.com/juujarvibremer