1.-19.6.2022

Sanna Juujärvi-Bremer: SYMPTOMS

Luon­to on tai­tee­ni perus­ta. Maa­laan öljy­vä­rein eläi­miä ja kas­ve­ja, jot­ka maa­laus­pro­ses­sin ede­tes­sä muun­tu­vat usein sur­rea­lis­ti­seen suun­taan. Minul­le on luon­tais­ta käsi­tel­lä ihmi­syyt­tä eläi­men hah­mon kaut­ta. Käär­meet, hedel­mät ja kas­vil­li­suus sym­bo­loi­vat puu­tar­han kiel­let­ty­jä hedel­miä. Ne vies­ti­vät elä­män ris­ti­rii­dois­ta, jois­sa hou­kut­te­le­va ja her­kul­li­nen voi muut­tua luo­taan­työn­tä­väk­si ja etäännyttäväksi.

Koen, että minus­sa ja tai­tees­sa­ni vai­kut­taa kak­si vas­tak­kais­ta, hyvin lap­pi­lais­ta teki­jää; kes­kiyön aurin­ko ja kaa­mos. Teok­sii­ni ikuis­te­tut het­ket kuvas­ta­vat sitä tun­nel­maa, kun sei­soo yksin kau­ka­na kor­ves­sa suol­la, jos­sa hil­jai­suus sat­tuu korviin.

 

San­na Juu­jär­vi-Bre­mer on Kemi­jär­ve­läis­läh­töi­nen, nyky­ään Kirk­ko­num­mel­la asu­va tai­tei­li­ja. Hän on val­mis­tu­nut kuva­tai­tei­li­jak­si Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun tai­dea­ka­te­mias­ta vuon­na 2018, ja opis­ke­lee täl­lä het­kel­lä vii­meis­tä vuot­ta kuva­tai­de­kas­va­tuk­sen eril­lis­mais­te­ri­kou­lu­tuk­ses­sa Aal­to-yli­opis­tos­sa. Hän on jäse­ne­nä mm. tai­de­maa­la­ri­lii­tos­sa, Lapin tai­tei­li­ja­seu­ras­sa sekä Espoon tai­tei­li­ja­kil­las­sa. Aikai­sem­pia yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä Juu­jär­vi-Bre­mer on jär­jes­tä­nyt ympä­ri Suo­men mm. Rova­nie­mel­lä, Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä, sekä Ber­lii­nis­sä gal­le­ria Plei­kus­sa. Hänen teok­si­aan on mm. Rova­nie­men tai­de­museon, sekä Män­ty­har­jun kun­nan kokoelmissa.

www.sjuujarvi.wix.com/juujarvibremer