2.-20.3.2022

Sanna Haimila: Saari / The Island

Saa­ri

Kun aloi­tin, halusin maa­la­ta kirk­kai­ta väre­jä, ehkä vähän kaik­kea sekai­sin. Mie­tin puu­tar­ho­ja, kah­vi­loi­ta, suih­ku­läh­tei­tä ja Min­na Cant­hin puis­toa. Elä­män­kul­kua ja lenk­ki­pol­ku­ja. Nyt kun kat­son teok­sia, näen niis­sä meren­nei­to­ja ja ehkä vähän Ber­lii­niä ja huo­maan­kin ajat­te­le­va­ni maa­laa­mis­ta, itseä­ni ja sitä, että jokai­nen ihmi­nen on kui­ten­kin, aina­kin hive­nen, saari.

San­na Hai­mi­la on Tor­nios­sa asu­va ja työs­ken­te­le­vä tai­de­maa­la­ri ja piir­tä­jä. Teok­sis­saan hän käsit­te­lee elä­män uni­ver­saa­le­ja tee­mo­ja kuten äitiys,  suru, rak­kaus omien koke­mus­ten­sa kaut­ta. Hai­mi­la on Tai­de­maa­la­ri­lii­ton ja Lapin tai­tei­li­ja­seu­ran jäsen ja hänen töi­tään on mm. Ruot­sin val­tion, Jen­ny ja Ant­ti Wihu­rin sää­tiön, Val­tion tai­de­teos­toi­mi­kun­nan sekä Aineen tai­de­museon kokoelmissa.

Näyt­te­lyä ovat tuke­neet Lapin tai­de­toi­mi­kun­ta ja Tai­teen edistämiskeskus

 

The Island

 When I first star­ted, I wan­ted to paint bright colours, may­be a litt­le bit of eve­ryt­hing mixed up. I was thin­king about gar­dens, cafes, foun­tains and Min­na Canth Park. The cour­se that life takes and jog­ging paths. Now when I look at the works, I see mer­maids and may­be a bit of Ber­lin, and I find myself thin­king about pain­ting, myself and the fact that eve­ry per­son is, at least a bit, an island.

San­na Hai­mi­la is a pain­ter and drawer living and wor­king in Tor­nio. In her works, she explo­res uni­ver­sal the­mes of life, such as mot­her­hood, grief and love through her own expe­riences. Hai­mi­la is a mem­ber of the Fin­nish Pain­ters´ Associa­tion and the Artists´ Associa­tion of Lapland. Her work is repre­sen­ted in the col­lec­tions of the Swe­dish sta­te, Jen­ny and Ant­ti Wihu­ri Foun­da­tion, Finland’s Sta­te Art Com­mis­sion and Aine Art Museum.

The exhi­bi­tion has been sup­por­ted by Arts Council of Lapland and Arts Pro­mo­tion Cent­re Finland

www.sannahaimila.com