2.-20.12.2020

Salla Vapaavuori: Uni metsästä (Studio)

Sal­la Vapaa­vuo­rel­ta näh­dään Gal­le­ria A2:n näyt­te­lys­sä uusi teos, kol­miu­lot­tei­nen valo­ku­va­kol­laa­si Uni met­säs­tä. Teok­ses­sa kal­vol­le tulos­te­tut, peräk­käin ase­te­tut kuvat ker­ros­tu­vat ja sulau­tu­vat yhteen; kuvat ker­ros­tu­vat kol­miu­lot­tei­sek­si tilak­si, jos­sa sil­mä har­hai­lee eri aika­kausien ja paik­ko­jen välil­lä. Tai­ka­met­sä on unen­omai­nen mai­se­ma, jos­sa tapah­tu­mat ja pai­kat sekoit­tu­vat ja jär­jes­täy­ty­vät uudelleen.

Sal­la Vapaa­vuo­ri (s. 1984) on hel­sin­ki­läi­nen kuva­tai­tei­li­ja, joka työs­ken­te­lee pää­osin ins­tal­laa­tioi­den paris­sa. Vapaa­vuo­ren teos­ten muo­toa ja luon­net­ta mää­rit­tää pit­käl­ti idea, ei niin­kään tek­niik­ka. Hän­tä kiin­nos­taa tai­teen poten­ti­aa­li välit­tää vai­keas­ti sanoi­tet­ta­via aja­tuk­sia ja koke­muk­sia, tut­kia eri­lai­sia todel­li­suuk­sia – kuvit­teel­li­sia ja koke­muk­siin perus­tu­via – ja nos­taa esiin jotain mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja maa­gis­ta arki­ses­ta maa­il­mas­tam­me. Vapaa­vuo­ren teok­sia on vii­mek­si näh­ty Gal­le­ria Sculp­to­ris­sa Hel­sin­gis­sä sekä Gal­le­ria Ars Libe­ras­sa Kuo­pios­sa kesäl­lä 2020

 

Sal­la Vapaa­vuo­ri exhi­bits her new work, Dream of a forest, in Gal­le­ry A2. The piece is con­struc­ted of seve­ral trans­lucent layers of ima­ges, placed one after the other to mer­ge toget­her; The layers crea­te a three-dimen­sio­nal space whe­re the eye wan­ders between dif­fe­rent eras and places. Dream of a forest is a dream­li­ke landsca­pe whe­re dif­fe­rent events and places mix and reorganize.

Sal­la Vapaa­vuo­ri (b. 1984) is a visual artist living and wor­king in Hel­sin­ki. She works main­ly with ins­tal­la­tions. The form and cha­rac­ter of Vapaa­vuo­ri’s works are defi­ned by the idea, not so much the media used. She is inte­res­ted in the poten­tial of art to con­vey ideas and expe­riences that are dif­ficult to express in words and in explo­ring dif­fe­rent rea­li­ties. Vapaa­vuo­ri’s works have recent­ly been exhi­bi­ted at Gal­le­ria Sculp­tor in Hel­sin­ki and Gal­le­ria Ars Libe­ra in Kuo­pio in the sum­mer of 2020.