2.-20.12.2020

Salla Vapaavuori: Uni metsästä (Studio)

Uni met­säs­tä  / Dream of a Forest, 2020. Valo­ku­va kal­vol­le. Valo­ku­vat tai­tei­li­jan omia kuvia sekä arkis­to­ku­via (hkm.finna.fi) Pho­to: Han­na Råst

Sal­la Vapaa­vuo­ri on raken­ta­nut Gal­le­ria A2:een uuden teok­sen, kol­miu­lot­tei­sen valo­ku­va­kol­laa­sin Uni met­säs­tä. Teok­ses­sa kal­vol­le tulos­te­tut, peräk­käin ase­te­tut kuvat ker­ros­tu­vat ja sulau­tu­vat yhteen muo­dos­taen kol­miu­lot­tei­sen tilan, jos­sa sil­mä har­hai­lee eri aika­kausien ja paik­ko­jen välil­lä. Uni met­säs­tä on mai­se­ma, jos­sa tapah­tu­mat ja pai­kat sekoit­tu­vat ja jär­jes­täy­ty­vät uudelleen.

Kal­vo­tek­nii­kan Vapaa­vuo­ri on kehit­tä­nyt yhdes­sä kuva­tai­tei­li­ja Emma Rönn­hol­min kans­sa Kuo­pios­sa 2020 pidet­tyä näyt­te­lyä var­ten. Vapaa­vuor­ta kieh­too peräk­käin ase­tet­tu­jen kuvien luo­ma kol­miu­lot­tei­suu­den illuusio ja kan­gas­tuk­sen­omai­nen vai­ku­tel­ma. Kuvia voi limit­tää luke­mat­to­mil­la tavoil­la, joten tek­niik­ka vaa­tii pal­jon kokei­le­mis­ta, työ­tä. Usein sat­tu­ma on se – oman intui­tion lisäk­si – joka tar­jo­aa jän­nit­tä­vim­mät ideat.

Sal­la Vapaa­vuo­ri (s. 1984) on hel­sin­ki­läi­nen kuva­tai­tei­li­ja, joka työs­ken­te­lee pää­osin ins­tal­laa­tioi­den paris­sa. Hän­tä kiin­nos­taa tai­teen poten­ti­aa­li välit­tää vai­keas­ti sanoi­tet­ta­via aja­tuk­sia ja koke­muk­sia. Muis­tom­me ovat ajal­li­ses­ti kol­miu­lot­tei­sia: ne koos­tu­vat eri­lai­sis­ta koke­muk­sis­ta, aja­tuk­sis­ta, tul­kin­nois­ta ja miel­leyh­ty­mis­tä. Sisäi­ses­sä todel­li­suu­des­sam­me koke­muk­set sekoit­tu­vat, hämär­ty­vät, vää­ris­ty­vät – ja teke­vät ehkä arki­ses­ta maa­il­mas­tam­me maa­gi­sen. Vapaa­vuo­ren teok­sia on vii­mek­si näh­ty Gal­le­ria Sculp­to­ris­sa Hel­sin­gis­sä sekä Gal­le­ria Ars Libe­ras­sa Kuo­pios­sa kesäl­lä 2020.

 

Sal­la Vapaa­vuo­ri exhi­bits her new work, Dream of a forest, in Gal­le­ry A2. The piece is con­struc­ted of seve­ral trans­lucent layers of ima­ges, placed one after the other to mer­ge toget­her; The layers crea­te a three-dimen­sio­nal space whe­re the eye wan­ders between dif­fe­rent eras and places. Dream of a forest is a dream­li­ke landsca­pe whe­re dif­fe­rent events and places mix and reorganize.

Sal­la Vapaa­vuo­ri (b. 1984) is a visual artist living and wor­king in Hel­sin­ki. She works main­ly with ins­tal­la­tions. The form and cha­rac­ter of Vapaa­vuo­ri’s works are defi­ned by the idea, not so much the media used. She is inte­res­ted in the poten­tial of art to con­vey ideas and expe­riences that are dif­ficult to express in words and in explo­ring dif­fe­rent rea­li­ties. Vapaa­vuo­ri’s works have recent­ly been exhi­bi­ted at Gal­le­ria Sculp­tor in Hel­sin­ki and Gal­le­ria Ars Libe­ra in Kuo­pio in the sum­mer of 2020.