23.12.2020-6.1.2021

Salla Vapaavuori & Emma Rönnholm: Ikkunanäyttely — Window art exhibition

Gal­le­ria A2:n ikku­nois­sa näh­dään kak­si valo­teos­ta;
Emma Rönn­holm ja Sal­la Vapaa­vuo­ri ovat raken­ta­neet kal­vol­le tulos­te­tuis­ta
valo­ku­vis­ta kol­miu­lot­tei­sia kol­laa­se­ja, jois­sa pääl­lek­käi­set kuvat ker­ros­tu­vat ja
sekoit­tu­vat kieh­to­val­la taval­la valoa vas­ten. Teok­sia kat­so­taan gal­le­rian
ulko­puo­lel­ta. Valo­ku­vat ker­ros­tu­vat eri tavoin kat­so­jan muut­taes­sa
paik­kaan­sa. Tai­tei­li­joi­ta kieh­too peräk­käin ase­tet­tu­jen kuvien luo­ma
kol­miu­lot­tei­suu­den illuusio ja kan­gas­tuk­sen­omai­nen vai­ku­tel­ma. Teok­sis­sa
eri­lai­set aiheet, muo­dot, aika­ta­sot ja pai­kat sekoit­tu­vat ja jär­jes­täy­ty­vät
uudel­leen.

Tai­tei­li­joi­den yhtei­nen teos Unek­si­ja on toteu­tet­tu Kuo­pion Gal­le­ria Ars
Libe­ran näyt­te­lyä var­ten kesäl­lä 2020. Sal­la Vapaa­vuo­ren teos Uni met­säs­tä
oli esil­lä Gal­le­ria A2:n stu­dios­sa 2.–20.12.2020. Teok­set ovat ajas­tet­tu
ole­maan pääl­lä klo 8–23, 23.12.2020 — 06.01.2021.

Emma Rönn­holm (s.1984) ja Sal­la Vapaa­vuo­ri (s.1984) ovat hel­sin­ki­läi­siä
kuva­tai­tei­li­joi­ta, jot­ka työs­ken­te­le­vät sekä yksin että työ­ryh­mä­nä. Hei­dän
yhtei­set teok­sen­sa ovat usein koko­nais­val­tai­sia, paik­ka­si­don­nai­sia
ins­tal­laa­tioi­ta. Tai­tei­li­joi­den yhtei­siä teok­sia ovat mm. kas­va­va veis­tos
Mie­li­pi­de­pals­ta sekä näk­ki­lei­väs­tä raken­net­tu huo­ne, Puo­lik­si kadonneet.

Lisä­tie­to­ja:

www.emmaronnholm.com / www.sallavapaavuori.net