2.-20.3.2022

Saku Soukka: Scope (extended) Studio

Cuts, 2022. Manipuloitu valokuva. Pigmenttivedos 120cm x 80cm

Saku Souk­ka laa­jen­taa Forum Boxis­sa 6.3.2022 asti esil­lä ole­van Sco­pe-näyt­te­lyn­sä Gal­le­ria A2:n Stu­dioon. Esil­lä on tai­te­li­jan teko­ä­lyn avul­la vää­ris­tä­miä valokuvia.

”Olen valin­nut joi­ta­kin koh­tia valo­ku­vis­ta­ni, jon­ka jäl­keen käyt­tä­mä­ni työ­ka­lu on täyt­tä­nyt nuo vali­tut alu­eet uusil­la pik­se­liyh­dis­tel­mil­lä imi­toi­den, tai yrit­täen imi­toi­da valo­ku­vien ”todel­li­suut­ta” – ikään kuin ehdot­taen, että kuva voi­si muun­tua vali­tul­la alu­eel­la täl­lai­sek­si kame­ran teke­män ehdo­tuk­sen sijaan. Lop­pu­tu­lok­set ovat usein sur­rea­lis­ti­sel­la taval­la vink­sah­ta­nei­ta tai häiriintyneitä.”

Saku Souk­ka (s. 1982) asuu ja työs­ken­te­lee Hel­sin­gis­sä. Hänen teok­set pei­laa­vat itsey­den ja toi­seu­den sekä hybri­din käsit­tei­tä ja ne syn­ty­vät yleen­sä valo- ja video­ku­vauk­sen sekä kir­joit­ta­mi­sen myö­tä ja toi­si­naan ne pää­ty­vät myös rea­dy­ma­de­poh­jai­sen ins­tal­loin­nin muo­toon. Koh­taa­mi­set ja vuo­ro­pu­he­lut sisäi­sen ja ulkoi­sen, pysäh­ty­nei­syy­den ja liik­keen sekä orgaa­ni­sen ja teol­li­sen välil­lä ovat läs­nä. Souk­ka on val­mis­tu­nut Kuva­tai­dea­ka­te­mian Tila-ajan osas­tol­ta, ja pitä­nyt vajaa pari­kym­men­tä yksi­tyis­näyt­te­lyä Suo­mes­sa, Sak­sas­sa ja Ita­lias­sa sekä osal­lis­tu­nut lukui­siin ryhmänäyttelyihin.

Teos­ko­ko­nai­suu­den teke­mis­tä ovat tuke­neet Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus ja Suo­men Kulttuurirahasto.

 

 

Saku Soukka’s Sco­pe exhi­bi­tion, on display at Forum Box through 6 March 2022 will be exten­ded at Gal­le­ria A2. The exhi­bi­tion fea­tu­res pho­to­graphs dis­tor­ted by the artist using arti­ficial intelligence.

I selec­ted a num­ber of areas in my pho­tos and used my tool to fill them with new pixel com­bi­na­tions, imi­ta­ting, or attemp­ting to imi­ta­te, the “rea­li­ty” of the photos—as if sug­ges­ting that the ima­ge could be trans­for­med in the selec­ted area in this way ins­tead of what is pro­duced by the came­ra. The results are often slan­ted or dis­tor­ted in a sur­real way.”

Saku Souk­ka (born 1982) lives and works in Hel­sin­ki. His works reflect notions of self-awa­re­ness and alie­na­tion, as well as hybrid concepts. His works are usual­ly the result of still and video pho­to­grap­hy and wri­ting; some­ti­mes they are also rea­dy­ma­de ins­tal­la­tions. Encoun­ters and dia­lo­gues both inter­nal and exter­nal, stag­na­tion and move­ment, as well as between the orga­nic and industrial are revea­led. Souk­ka gra­dua­ted from the Aca­de­my of Fine Arts in Hel­sin­ki in the sub­ject area of time and space arts. His work has been shown at some twen­ty solo exhi­bi­tions in Fin­land, Ger­ma­ny and Ita­ly and in nume­rous group exhibitions.

Soukka’s work has been sup­por­ted by the Arts Pro­mo­tion Cent­re Fin­land and the Fin­nish Cul­tu­ral Foundation

www.sakusoukka.com