5.10.2022, 7.10.2022, 8.10.2022, 12.10.2022, 14.10.2022

Saako taivaassa punaviiniä?-Oona Kareen monologi

Ter­ve­tu­loa Oona Kareen Saa­ko tai­vaas­sa puna­vii­niä? ‑mono­lo­gi-esi­tyk­seen!
Esi­tys avaa Suo­men yhden aikan­sa menes­ty­neim­män pai­non­nos­ta­jan, Tau­no Kareen, miet­tei­tä lap­sen­lap­sen kertomana.
Tari­na avaa maa­il­man­mat­kaa­jan seik­kai­lu­ja Vii­pu­ris­ta Mar­seil­leen sir­kus­tai­tei­li­jak­si, muu­ka­lais­le­gioo­nas­ta vii­ni­ry­pä­lei­den tal­lo­jak­si, koo­mi­kok­si Parii­sin sil­to­jen alle ja kaik­kea sil­tä väliltä.
Oona Kareen käsi­kir­joit­ta­ma ja esit­tä­mä mono­lo­gi esi­te­tään kuusi ker­taa Gal­le­ria A2:ssa, Annan­ka­tu 12 Hel­sin­ki. Esi­tyk­sen yhtey­des­sä on mah­dol­lis­ta tutus­tua gal­le­rian näyt­te­lyi­hin Ona Tas­ki­nen “Joka yön jäl­keen on aamu” sekä Juk­ka Tilus Chances are you would pick a void (Stu­dio).
Ensi-ilta on 1.10. klo 20. Muut esi­tyk­set 5.10., 7.10., 8.10., 12.10., 14.10. Ensi-ilta on lop­puun­myy­ty, mut­ta mui­hin esi­tyk­siin vie­lä paik­ko­ja jäljellä!
- — - — - — - — - — - — - — - -
Tarina isoisästä lapsenlapsen silmin
Teks­ti Anne­li Kärki
"Kuka odottaa taivaan porteilla?
On se kum­ma, että kun rau­ta nousee niin hur­raa­jia on joka läh­töön, mut­ta kun rau­taa on vain lon­kis­sa lui­den tuke­na, niin hur­raa­jat katoa­vat sen sileän tien.

Tosi­kok­si en aio ryhtyä.

Tai­dan ottaa lasin punaviiniä.

Oli­pa­han elä­mä, ihan vaan vahingossa.”
- sitaatti Oona Kareen monologista Saako taivaassa punaviiniä?
Kareen isoi­sä on maa­il­man hui­pul­la ollut pai­non­nos­ta­ja ja seik­kai­li­ja Tau­no Kare. Tans­kas­sa näyt­te­li­jäk­si val­mis­tu­nut, monis­sa koti­mai­sis­sa roo­leis­sa ansioi­tu­nut Oona Kare koko­si suur­täh­den rai­lak­kaat miet­teet elä­mäs­tä, kuo­le­mas­ta ja puna­vii­nis­tä näyttämöteokseksi.
Rak­kaus tum­maan juo­maan syn­tyi Tau­non asues­sa Parii­sis­sa, jos­sa puna­vii­niä nau­tit­tiin usein ate­rian yhtey­des­sä. Mies pää­si myös pol­ke­maan rypä­lei­tä rans­ka­lai­sel­la viinitilalla.
Mat­ka omil­le juu­ril­le oli nuo­rel­le näyt­te­li­jäl­le mer­kit­tä­vä seikkailu.
- Halusin viet­tää aikaa vaa­ri­ni kans­sa, tutus­tua häneen, kuul­la tari­noi­ta ja oppia suku­ni his­to­rias­ta, tote­aa Oona Kare. On kiin­nos­ta­vaa saa­da näkö­kul­mia 88-vuo­ti­aal­ta mie­hel­tä hänen voi­man­sa vuo­sien ja kai­ken mita­li­sa­don jälkeen.
Oona on oppi­nut isoi­säl­tään kar­ja­lais­ta sit­keyt­tä, perik­sian­ta­mat­to­muut­ta ja pitkäjänteisyyttä.
- Mei­tä yhdis­tää huu­mo­ri ja suo­ra­pu­hei­suus. Jos­kus saa­daan aikaan kun­non väit­te­ly. Kos­kaan ei ole tyl­sää vaa­rin kans­sa. Hänen tari­nan­sa ovat kuin par­hai­ta elokuvia.
Tau­no Kare oli vah­va seik­kai­li­ja ja halusi teh­dä asiat omal­la taval­laan. Toi­si­naan tilan­teet joh­ti­vat sanoin­ku­vaa­mat­to­man kau­nii­siin tapah­tu­miin, jois­sa vapaus oli läs­nä. Mie­hen asen­ne on aina ollut vah­vas­ti intui­tio­ta kuun­te­le­va. — Meni syteen tai saveen, mut­ta sydä­me­ni sanoo, että tuo­hon suun­taan, tote­aa Oona vaaristaan.
Oona Kareel­le myön­net­tiin Ida Aal­ber­gin sää­tiön apu­ra­ha esi­tyk­sel­le. Esi­tyk­ses­sä kuul­laan myös esit­tä­vän sävel­tai­teen mais­te­rin Hele­na Plat­ha­nin sellomusiikkia.
KUKA Oona Kare, s. 1990
Val­mis­tu­nut näyt­te­li­jä­mais­te­rik­si 2020 Kööpenhaminassa
Bac­he­lor of Arts in Acting, Copen­ha­gen Inter­na­tio­nal School of Per­for­ming Arts
2022 Mono­lo­gin Saa­ko tai­vaas­sa puna­vii­niä? käsi­kir­joit­ta­ja ja näyttelijä.
2022 Sivu­roo­li Mil­ka Exit-sar­jas­sa, ohjaa­ja Olli Ilpo Salonen.
2022 esit­tää sivu­roo­lin Leni­ta Airis­to­na Urpo Lah­ti­sen elä­mään perus­tu­vas­sa Hymyä-sar­jas­sa, ohjaa­ja Jäp­pi Savolainen.
2021 esit­ti pää­roo­lin Vera elo­ku­vas­sa Later We Go Home, ohjaa­jat Vale­ria Letizia Sca­le­ra ja Anders Holmes.
2013–2017 Marian­na Kur­jen roo­li Sala­tut elä­mät TV-sarjassa.
KUKA Tau­no Kare, s. 1934
Syn­ty­nyt Viipurissa
toi­mi­nut parii­si­lai­sen sir­kuk­sen maneesimiehenä
ollut muu­ka­lais­le­gioo­nas­sa
Suo­men menes­ty­neim­piä painonnostajia
osal­lis­tui 43 maaotteluun
9‑kertainen Suo­men mestari
6 Poh­jois­mai­den mestaruutta
EM- ja MM ‑kil­pai­lui­den 5. sija