(7.-25.4.2021) Näyttely on siirretty maaliskuulle 2022 / The Exhibition has been postponed to March 2022

Pirkko Mäkelä-Haapalinna: Journey without a Map

Isot muu­tok­set tapah­tu­vat jos­kus saman­ai­kai­ses­ti sekä maa­il­mas­sa ylei­ses­ti että omas­sa yksi­tyi­ses­sä elämässä.

Tele­vi­sion absur­deim­mat­kaan sar­jat tai elo­ku­vat eivät vedä ver­to­ja sil­le absur­di­suu­del­le, johon mei­dät kaik­ki yhte­nä tam­mi­kuun alun yönä tem­mat­tiin mukaan kotisohviltamme.

Muu­tos­ten kes­kel­lä ja epä­var­muu­den het­kis­sä, jois­sa ei ole tie­toa uudes­ta suun­nas­ta – saa­ti pää­mää­räs­tä, annoin itsel­le­ni luvan läh­teä vael­ta­maan aja­tus­ten vir­taan. Mat­kal­le lajit­te­le­mat­ta tai luo­kit­te­le­mat­ta mie­li­ku­via ja muis­to­ja. Kul­jin pai­koil­le, joi­den eri­tyi­nen pai­no on piir­ty­nyt tun­ne­muis­tii­ni. Astuin unien sel­vit­tä­mät­tö­miin koh­taus­paik­koi­hin ja pysäh­te­lin leväh­tä­mäs­sä ikiai­kai­sis­sa kertomuksissa.

Mie­le­ni kat­se mat­ka­si kar­toit­ta­mat­to­mil­la poluil­la – kuin sijaa­mat­to­mal­la vuoteella.

Näyt­te­lyn teok­set ovat kaik­ki pas­tel­li­maa­lauk­sia. Tek­niik­ka­ni yhdis­tää pas­tel­li­lii­tu­jen sekä piir­rok­sel­li­sen että maa­lauk­sel­li­sen ulot­tu­vuu­den. Jois­sa­kin teok­sis­sa käy­tän lisäk­si akryy­lia tai guas­sia. Teok­set on toteu­tet­tu eri­tyi­sil­le pas­tel­li­kar­ton­geil­le ja kehys­tet­ty kirk­kaan, hei­jas­ta­mat­to­man ja uv-suo­jan anta­van museo­la­sin alle.

 

BIO

Pirk­ko Mäke­lä-Haa­pa­lin­na on Turus­sa asu­va kuva­tai­tei­li­ja. Tätä ennen hän työs­ken­te­li Kemi­jär­vel­lä. Hän maa­laa pas­tel­li­tek­nii­kal­la, jon­ka moder­ni­soin­nis­ta hän on saa­nut huo­mio­ta myös ulko­mail­la. Teok­sis­saan hän käyt­tää myös akryy­liä ja seka­tek­niik­kaa sekä tekee installaatioita.

Mäke­lä-Haa­pa­lin­na käsit­te­lee aiheis­tos­saan usein luon­to­suh­det­ta sekä ihmi­sen hau­raut­ta. Hänel­lä on ollut usei­ta koti­mai­sia yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä ja osal­lis­tu­nut usei­siin ryh­mä­näyt­te­lyi­hin ja kil­pai­lui­hin myös ulko­mail­la ja tul­lut niis­sä myös palkituksi.

Hänen teok­si­aan on Jen­ny ja Ant­ti Wihu­rin rahas­ton (Rova­nie­mi), Rova­nie­men kau­pun­gin sekä HUSin kokoelmissa.