13.-31.10.2021

Nelli Nio & Paula Salmela: Kotipesä

Nel­li Nion ja Pau­la Sal­me­lan näyt­te­ly Koti­pe­sä kuvaa eli­nym­pä­ris­töm­me tilaa, ihmi­sen ja muun luon­non suh­det­ta. Teok­set ovat kah­den tai­tei­li­jan tun­teel­li­nen kan­nan­ot­to jo val­lit­se­vaan ja yhä nopeam­min tapah­tu­vaan luon­non tuhoa­mi­seen. Teok­sis­sa vuo­ro­pu­he­lua käy­vät jalos­te­tut, eksy­neet ja elin­pii­rin­sä kadot­ta­neet eläi­met. Kun lajien eli­nym­pä­ris­tö kape­nee ja hävi­ää, seu­raa sii­tä peruut­ta­mat­to­mia muu­tok­sia ja tör­mää­mi­nen ihmi­sen kans­sa. Miten luon­to muun­tau­tuu ja mihin asti eläin­ten on mah­dol­lis­ta löy­tää uusia asuinpaikkoja?

Nel­li Nio on por­voo­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja. Hänen pää­tek­niik­kaan­sa on vesi­vä­ri, mut­ta hän työs­ken­te­lee myös ins­tal­laa­tioi­den ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta työs­tet­ty­jen veis­tos­ten paris­sa. Eläi­met, lin­nut ja kas­vit ovat hänel­le mie­lui­sam­pia aihei­ta kuin ihmi­nen tai raken­net­tu ympä­ris­tö. Nio val­mis­tui Tam­pe­reen tai­teen ja vies­tin­nän oppi­lai­tok­ses­ta 1998, jon­ka lisäk­si hän on suo­rit­ta­nut tai­teen perus­o­pet­ta­jan peda­go­gi­set eri­koi­so­pin­not Lah­den Muotoiluinstituutissa.

Pau­la Sal­me­la on por­voo­lai­nen kuvan­veis­tä­jä. Sal­me­la on tai­teel­li­ses­sa tuo­tan­nos­saan käsi­tel­lyt ihmi­sen ja muun luon­non suh­det­ta jo yli kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan. Sal­me­lan kriit­ti­sen tai­de­nä­ke­myk­sen valai­see ajoit­tain vah­va usko sii­hen, että toi­nen tois­tam­me ja luon­toa kun­nioit­ta­mal­la voi­si maa­il­ma vie­lä pelas­tua. Hän val­mis­tui kuva­tai­teen mais­te­rik­si Kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta vuon­na 2008 ja kuvan­veis­tä­jäk­si SAMK Kan­kaan­pään tai­de­kou­lus­ta vuon­na 2001.

 

Nel­li Nio’s and Pau­la Sal­me­la’s exhi­bi­tion Koti­pe­sä desc­ri­bes the sta­te of our living envi­ron­ment and the rela­tions­hip between man and natu­re. The works are the emo­tio­nal sta­te­ment of two artists about alrea­dy pre­vai­ling, and inc­rea­singly rapid, destruc­tion of natu­re. In the works, the­re is a dia­lo­gue between domes­tica­ted or far­med ani­mals, extinct ani­mals, and ani­mals that have lost their habi­tat. As the habi­tat of a species nar­rows and disap­pears, it results in irre­ver­sible chan­ges and col­li­sions with humans. How is natu­re chan­ging, and to what extent is it pos­sible for ani­mals to find new habitats?

Nel­li Nio is a visual artist from Por­voo. Her main tech­nique is waterco­lor, but she also works on ins­tal­la­tions and sculp­tu­res made from recycled mate­rial. Ani­mals, birds, and plants are her pre­fer­red sub­jects, rat­her than man or the built envi­ron­ment. Nio gra­dua­ted from the Tam­pe­re School of Art and Com­mu­nica­tion in 1998, in addi­tion to which she has comple­ted special peda­go­gical stu­dies as a basic art teac­her at the Lah­ti Ins­ti­tu­te of Design.
 
Pau­la Sal­me­la is a sculp­tor from Por­voo. In her artis­tic pro­duc­tion, Sal­me­la has dealt with the rela­tions­hip between man and the rest of natu­re for more than twen­ty years.  Salmela’s cri­tical artis­tic view­point some­ti­mes illu­mi­na­tes a strong belief that toget­her we could all still save the world by res­pec­ting each other and natu­re. She gra­dua­ted with a Mas­ter of Fine Arts from the Aca­de­my of Fine Arts in 2008 and as a sculp­tor from SAMK Kan­kaan­pää Art School in 2001.