14.10.-1.11.2020

Paula Ollikainen: Valoisat Yöt — White Nights

Blue Light, 2020

Hämä­rän ajan­koh­dan valoi­sat asiat ovat olleet läh­tö­koh­ta­na maa­lauk­sil­le. Teok­set ovat val­mis­tu­neet vuo­den 2020 aikana.

Kesäyöl­le omi­nai­nen luon­non­va­lo on seu­raus­ta maa­pal­lon pyö­ri­mi­sak­se­lin kal­te­vuu­des­ta. Luon­no­nil­miö vai­kut­taa valon ja värien ilme­ne­mi­seen. Tämä vuo­sit­tai­nen ajan­jak­so, olla kol­me kuu­kaut­ta lähem­pä­nä aurin­koa poh­joi­sel­la pal­lon­puo­lis­kol­la, vai­kut­taa ihmeel­tä ker­ta toi­sen jälkeen.

Valoi­sat yöt ovat myös näy­tön sini­ses­sä valos­sa val­vo­tut yöt. Sini­syys suo­dat­tuu lait­tees­ta, joka välit­tää kau­ka­na ole­van maa­il­man lähel­le, pitäen yön­sä val­vo­vaa hereillä.

Läpi maa­laus­tai­teen ajan, valon ole­mus­ta on kuvat­tu valon­läh­tei­tä varioi­den kaa­su­lam­pus­ta koh­ti LED-valo­ja, joh­ta­va­na täh­te­nä aurin­gon kaik­ki ilmen­ty­mät. Valon ole­muk­sen tuo­mi­nen maa­lat­ta­val­le pin­nal­le maa­liai­neel­la on jol­lain taval­la rat­kais­ta­va tuo­dak­seen asiat näkyväksi.

Pau­la Olli­kai­nen on Sar­ko­las­sa asu­va ja Tam­pe­reel­la työs­ken­te­le­vä kuva­tai­tei­li­ja. Hän val­mis­tui Tai­dey­li­opis­ton Kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta 2014. Olli­kai­sen teok­sia on ollut aiem­min esil­lä Hel­sin­gis­sä muun muas­sa Gal­le­ria G:ssä ja Forum boxis­sa. Teok­sia on useis­sa kokoel­mis­sa kuten Kul­tu­ramt Lan­des­haupts­tadt Düs­sel­dor­fis­sa, Hel­sin­gin kau­pun­gin tai­de­museos­sa, Turun kau­pun­gin tai­de­museos­sa ja Kan­sal­lis­gal­le­rias­sa / Val­tion tai­de­teos­toi­mi­kun­nan hankintana.

 

 The bright things on the dusk period have been the star­ting point for  the­se pain­tings. The­se works were comple­ted during 2020.
 
The natu­ral light cha­rac­te­ris­tic of the sum­mer night is the result of the slo­pe of the earth’s axis of rota­tion. This natu­ral cha­rac­te­ris­tic phe­no­me­non affects the expres­sion of light and colours in an annual period. To be three months clo­ser to the sun in the nort­hern hemisp­he­re, seems like a miracle time after time.
 
Bright nights are also nights moni­to­red in the blue light of the screen. The bluish fil­ters from the device trans­mit into a dis­tant world clo­se by, it keeps the night awake.

The cha­rac­ter of light reflec­ted throug­hout the sty­le of pain­ting has the essence of a gas lamp type light but aims towards LED sty­le light.As the sun is the domi­nant star  
the ori­gi­nal power source of light.Bringing the vision of this light to the sur­face with paint has made all things visible.
 
Pau­la Olli­kai­nen is a visual artist living in Sar­ko­la and wor­king in Tam­pe­re. She gra­dua­ted from the Aca­de­my of Fine Arts wit­hin the Uni­ver­si­ty of the in Arts Hel­sin­ki 2014. Ollii­kai­nen’s works have pre­vious­ly been exhi­bi­ted in Hel­sin­ki at Gal­le­ria G and Forum box. The­re are works in seve­ral col­lec­tions, such as Kul­tu­ramt Lan­des­haupts­tadt in Düs­sel­dorf, the City of Hel­sin­ki Art Museum, the City of Tur­ku Art Museum and the Natio­nal Gal­le­ry / As an acqui­si­tion of the Sta­te Com­mis­sion on Works of Art.