19.10. — 6.11.2022

Otto Kasvio: Julkinen salaisuus

Roomalaisen kuun tarina, 2022, hiili paperille

Otto Kas­vio (s. 1976 Tam­pe­re) on opis­kel­lut kuva-arte­saa­nik­si Kaa­ri­sil­lan kol­mi­vuo­ti­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Ennen Kaa­ri­sil­lan opin­to­ja hän oli aktii­vi teki­jä Oma Polun tai­de­pa­jois­sa Tam­pe­reel­la. Kaa­ri­sil­lan jäl­keen Otto Kas­vio muut­ti Hel­sin­kiin ja tai­teel­li­nen toi­min­ta siir­tyi Autis­mi­sää­tiön tai­de­pa­joi­hin Vallilassa.

Näyt­te­lys­sä ole­vat pii­rus­tuk­set ovat syn­ty­neet Otto Kas­vion koto­na ja lai­na­työ­huo­neel­la Roi­hu­pel­los­sa. Työs­ken­te­lys­tään tähän näyt­te­lyyn Otto Kas­vio ker­too seuraavaa:

Olen naut­ti­nut tai­teen teke­mi­ses­tä jo pit­kään, ja nau­tin edel­leen. Tera­peut­ti­sen vapaa­ta tai vapaan tera­peut­tis­ta. Jos­kus saan idean jo edel­li­sel­lä vii­kol­la, jos­kus se kehit­tyy työn myö­tä, ja sil­tä välil­tä. Hii­li ja väri­ky­nät tun­tui­vat sopi­van täl­lä ker­taa ajatuksiini.


Otto Kas­vio (b. 1976 in Tam­pe­re) has gra­dua­ted as an arti­san of fine arts in Kaar­sil­ta’s three-year trai­ning. Prior to his stu­dies at Kaa­ri­sil­ta, he was an acti­ve par­tici­pant in Oma Pol­ku’s art works­hop in Tam­pe­re. After the Kaa­ri­sil­ta stu­dies, Otto Kas­vio moved to Hel­sin­ki and his artis­tic acti­vi­ties res­tar­ted at the Autism Foun­da­tion’s art works­hops in Vallila.

The drawings in the exhi­bi­tion were crea­ted at Otto Kas­vio’s home and in the lend stu­dio in Roi­hu­pel­to. About his work for this exhi­bi­tion, Otto Kas­vio says the following:

I have enjo­yed making art for a long time, and I still do. The­ra­peu­tical­ly free or free the­ra­py. Some­ti­mes I get an idea the week befo­re, some­ti­mes it deve­lops with work, and in between. Charcoal and cray­ons see­med to fit my thoughts this time.