28.9.-16.10.2022

Ona Taskinen: Joka yön jälkeen on aamu

Joka yön jäl­keen on aamu, 2022, öljy kan­kaal­le 144 x 177,5 cm

Joka yön jäl­keen on aamu ‑näyt­te­ly koos­tuu öljy­vä­ri- ja akva­rel­li­maa­lauk­sis­ta. Maa­lauk­set poh­jau­tu­vat valo­ku­viin lop­pu­vuo­des­ta 2019 kesään 2022. Kuvat oli­vat muis­tiin­pa­no­ja yön­tun­neis­ta sai­raa­las­sa, aamun­koi­tos­ta ilta­päi­vän aurin­gon valai­se­maan huo­nee­seen. Akva­rel­lei­hin on vali­koi­tu­nut hotel­li­huo­nei­ta ja näky­miä ikkunoista.

Joka yön jäl­keen on aamu ‑nimen voi aja­tel­la totea­muk­se­na, että maa­pal­lo yhä pyö­rii; yö ja päi­vä vaih­te­lee. Näyt­te­lyn nimen voi ymmär­tää toi­veik­kuu­te­na uudes­ta alus­ta ja toi­saal­ta joi­den­kin asioi­den pysy­vyy­te­nä ja jopa kyl­läs­tyt­tä­vä­nä tois­to­na. 2020 vuo­si toi poik­keus­a­jat, jot­ka ovat näil­lä näky­min hel­lit­tä­neet kuin haih­tu­nut uni. Näyt­te­ly tal­tioi yhden ihmi­sen koke­muk­sen tuos­ta kum­mal­li­ses­ta eris­ty­nei­syy­den ajas­ta, jon­ka kal­tais­ta tus­kin enää tulem­me kokemaan.

Bio: Ona Tas­ki­nen (s.1977 Rii­hi­mä­ki) asuu ja työs­ken­te­lee Hel­sin­gis­sä. Tas­ki­nen on opis­kel­lut Tai­dey­li­opis­ton Kuva­tai­dea­ka­te­mian maa­lauk­sen mais­te­rio­pin­nois­sa 2015 — 2017 ja val­mis­tu­nut 2009 Lah­den Ammat­ti­kor­kea­kou­lun Tai­deins­ti­tuu­tis­ta Kuvataiteilijaksi.

Hänen teok­si­aan on näh­ty muun muas­sa A2 Gal­le­rias­sa syk­syl­lä 2018, Kuvan kevääs­sä Exhi­bi­tion Labo­ra­to­rys­sä 2017, Exhi­bi­tion Labo­ra­to­ry Pro­ject Roo­mis­sa Unen­kal­tai­nen näyt­te­lys­sä 2017. Tas­ki­sen maa­laus­ten aiheet ovat usein hyvin elo­ku­val­li­sia ja tun­nel­mal­li­sia. Tek­niik­ka­na on taval­li­ses­ti öljy kan­kaal­le ja teok­set on usein teh­ty oikean elä­män mit­ta­kaa­vaan. Nyt avau­tu­vas­sa A2 Gal­le­rian näyt­te­lys­sä on poik­keuk­sel­li­ses­ti myös pie­nem­piä teok­sia ja akvarelleja.

 

 

The exhi­bi­tion After eve­ry night it´s mor­ning pre­sents oil- and waterco­lour pain­tings based on pho­to­graphs from late 2019 to sum­mer 2022. The pho­to­graphs show memo­ries of nights spent in hos­pi­tal and of sun illu­mi­na­ting the room from dawn to the after­noon. The waterco­lour the­mes inclu­de views from hotels rooms and windows.

The tit­le of the exhi­bi­tion After eve­ry night it’s mor­ning can be interpre­ted as a sta­te­ment that the earth is still spin­ning; night and day vary. It can be unders­tood as hope for a new begin­ning or, on the other hand, as cons­tancy and even boring repe­ti­tion. The year 2020 brought excep­tio­nal times, which have eased like a faded dream. The exhi­bi­tion cap­tu­res one per­son’s expe­rience of that stran­ge time of iso­la­tion, the likes of which we are unli­ke­ly to expe­rience again.

BIO: Ona Tas­ki­nen (b.1977 Rii­hi­mä­ki) lives and works in Hel­sin­ki. Tas­ki­nen has stu­died pain­ting at the Aca­de­my of Fine Arts of the Uni­ver­si­ty of the Arts Hel­sin­ki in 2015—2017 and gra­dua­ted as a Visual Artist from the Art Ins­ti­tu­te of Fine Arts of Lah­ti Uni­ver­si­ty of Applied Sciences in 2009.