4.-22.10.2023

Maria Duncker: Juuri ja juuri / Hjärtrot / Sweetheart

Hjärtrot

Jag hittade en stubbe i diket som liknar ett hjärta.

Tog den med hem.

Sen flyttade en stekel in.

Den goda pollinatoren.

Det är hennes hem nu.

Där i hjärt-rotens kammare

sover stekeln och hennes puppor sin vintersömn.

 

Mitt tillfälliga husdjur stekeln samt hennes puppor som bäst sover sin vintersömn i hjärt-stubben besöker galleriets studio 
3.10 – 22.10.2023.

 

Statens konstkommission för visuell konst motiverade mitt Statspris för Bildkonst 2020 på följande vis:

Maria Duncker (f. 1963) är en exceptionellt mångsidig bildkonstnär. De senaste åren har hon setts framför allt som skapare av experimentella video- och medieverk, av vilka ett färskt exempel är verket Hevonen on häst på Galleria Sinne 2019. Det väsentliga i Dunckers produktion är ett djupt samband med och respekt för naturen och ekologi – redan innan dessa teman blev huvudström inom konsten.

Ursprungligen är Duncker utbildad till keramikkonstnär och skulptör. Många av hennes verk anknyter till scenkonstens kontexter. Verken förenas av en säregen helhetsmässighet, som konstverk byggda i paketbilar, offentliga konstverk på Sundholmsstranden och folkdräktsverk gjorda av plastpåsar. Därtill har hon varit kurator för och genomfört tvärkonstnärliga festivaler.

 

Juuri ja juuri

Löysin ojasta kannon joka muistutti sydäntä.

Otin sen mukaan kotiin.

Sitten hukka muutti siihen.

Tuo hyvä pölyttäjä.

Se on nyt hänen koti.

Siellä sydänjuuren kammioissa

hukka ja hänen kotelonsa nukkuvat talviunta.

 

Gallerian studiotilassa vierailevat sydänkannossa asuva tilapäinen lemmikkini hukka ja hänen kotelonsa, jotka parhaillaan nukkuvat talviunensa 3.10 – 22.10.2023.

 

Visuaalisten taiteiden toimikunta perusteli Kuvataiteen Valtionpalkintoani 2020 seuraavasti:

Maria Duncker (s. 1963) on poikkeuksellisen monialainen kuvataiteilija. Viime vuosina hänet on nähty ennen kaikkea kokeellisten video- ja mediateosten tekijänä, joista tuoreena esimerkkinä Hevonen on häst -teos Galleria Sinnessä vuonna 2019. Dunckerin tuotannossa oleellista on syvä yhteys ja kunnioitus luontoon ja ekologiaan – jo vuosikausia ennen kuin teemoista tuli taiteen valtavirtaa.

Alun perin Duncker on saanut keramiikkataiteilijan ja kuvanveistäjän koulutuksen. Monet hänen teoksistaan kytkeytyvät esitystaiteen konteksteihin. Teoksia yhdistää omintakeinen kokonaisvaltaisuus, kuten pakettiautoihin rakennetut taidetapahtumat, julkisen taiteen teokset Salmisaarenrannassa ja muovipusseista tehdyt kansallispukuteokset. Lisäksi hän on kuratoinut ja toteuttanut poikkitaiteellisia festivaaleja.

 

Sweetheart

II found a stump in the ditch that looked like a heart. 

I took it home with me.

Then a wasp moved into it.

The good pollinator.

It is now her home.

There in the heart-stumps chambers

 the wasp and her pupas are hibernating.

 

My contemporary pet, the wasp and her pupas who lives in the heart-root will visit the galleries studio 3.10 – 22.10.2023.

 

The National Council for Visual Arts justified my State Prize for Fine Arts 2020 as follows:

Maria Duncker (b. 1963) is an exceptionally multidisciplinary visual artist. In recent years, she has been seen primarily as a creator of experimental video and media works, a recent example of which was the Hevonen on häst work at Gallery Sinne in 2019. Essential to Duncker’s work is a deep connection to and respect for nature and ecology – long before the themes became mainstream art.

Originally, Duncker was trained as a ceramic artist and sculptor. Many of her works are connected to the contexts of performance art. The works are united by an original holisticness, such as art events built in vans, works of public art in Salmisaarenranta and national costumes made of plastic bags. In addition, she has curated and implemented interdisciplinary festivals.