1.9.-19.9.2021

Kira Leskinen: Matador

IKNEL, 2016

Vah­va punai­nen pus­kee koh­ti, kel­tai­nen on tyy­ni ja mus­ta etääntyy.

Näyt­te­lys­sä­ni on esil­lä skan­ne­ril­la luo­tu­ja ska­no­gra­fe­ja ja tuf­taus­tek­nii­kal­la toteu­tet­tu­ja teks­tii­li­teok­sia. Käy­tän ensi­si­jai­se­na työs­ken­te­ly­vä­li­nee­nä­ni tasos­kan­ne­ria ja yhdis­tän tähän tek­niik­kaan kak­si- ja kol­miu­lot­tei­sia pape­ri­kol­laa­se­ja. Näi­tä muun­nan skan­ne­rin, luon­non­va­lon ja liik­keen avus­tuk­sel­la oma­la­ki­sik­si abstrak­teik­si kuvik­si. Kulu­van vuo­den aika­na olen laa­jen­ta­nut ilmai­sua­ni teks­tii­li­tai­teen puolelle.

Jot­kin asiat, tapah­tu­mat ja tun­teet aja­vat kie­lel­li­sen käsi­tys­ky­vyn ohi ja muun­tu­vat kuviin piir­ty­vik­si terä­vik­si kul­mik­si, digi­taa­li­sek­si säk­sä­tyk­sek­si ja mus­tan ja val­koi­sen väli­sek­si ryt­mik­si. Haen kuvan kaut­ta sel­lais­ta, jol­le en löy­dä sano­ja. Kyse on mones­ti kehol­li­ses­ta tunnekokemuksesta.

Teos­te­ni kie­li koos­tuu vah­vo­jen värien, äärim­mäi­sen sel­key­den ja visu­aa­lis­ten nyr­jäh­dys­ten muo­dos­ta­mas­ta tasa­pai­nos­ta, jos­sa tär­kein­tä ovat värien avaa­mat ais­ti­muk­set ja nii­den sisäl­tä­mä tun­ne­la­taus. Olen kiin­nos­tu­nut värien voi­mas­ta ja sii­tä miten hil­jai­suus, tois­to ja ryt­mi tai­pu­vat visu­aa­li­seen muotoon.

Skan­ne­ril­la työs­ken­nel­les­sä­ni kuvia syn­tyy usein run­saas­ti. Oleel­li­sin­ta itsel­le­ni on voi­da teh­dä ja kokeil­la – tur­ha varo­mi­nen jää pois. Teks­tii­li­teos­ten tuf­ta­tut pöy­heät nuk­ka­pin­nat vaa­ti­vat enem­män aikaa, mut­ta samal­la ne tuo­vat kai­paa­maa­ni kont­ras­tia niin työs­ken­te­ly­pro­ses­sii­ni kuin val­mii­seen näyt­te­ly­ko­ko­nai­suu­teen. Teos­ten nimet olen valin­nut täy­sin intui­tii­vi­ses­ti ja foneet­ti­sin perus­tein – sen mukaan mil­tä kukin teos kie­len pääl­lä tuntuu.

Tai­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä­ni on tuke­nut Tai­teen edistämiskeskus.

 

Kira Les­ki­nen (s.1987) on hel­sin­ki­läi­nen kuva­tai­tei­li­ja, tai­de­maa­la­ri Leo Les­ki­sen ja kuvan­veis­tä­jä Erja Tie­li­sen tytär. Les­ki­nen on val­mis­tu­nut tai­teen mais­te­rik­si Aal­to-yli­opis­ton Tai­tei­den ja suun­nit­te­lun kor­kea­kou­lus­ta vuon­na 2016. Hänen teok­si­aan on ollut esil­lä useis­sa yksi­tyis- ja ryh­mä­näyt­te­lyis­sä, vii­mei­sim­pä­nä  “Uusia näkö­kul­mia valo­ku­vaan — Hel­sin­ki School 25 vuot­ta” — yhteis­näyt­te­lys­sä, joka on avoin­na Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 11.9–31.10.2021.

Gal­le­ria A2:ssa esil­lä ole­vat näyt­te­lyt muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den, joka on kuvan­veis­tä­jä Erja Tie­li­sen ja hänen tyt­tä­ren­sä kuva­tai­tei­li­ja Kira Les­ki­sen ensim­mäi­sen yhtei­nen esiin­ty­mi­nen. Hei­tä yhdis­tää abstrak­ti ilmai­su, työs­ken­te­lyn sar­jal­li­suus ja luo­van spon­taa­ni tapa toteut­taa teoksia.

KIRA LESKINEN: MATADOR 1.–19.9.2021

Kira Les­ki­nen (b.1987) is a Hel­sin­ki-based visual artist who uses a flat­bed scan­ner as her pri­ma­ry wor­king tool. She uses a tech­nique which com­bi­nes 2D and 3D paper col­la­ges and trans­forms them into abstract ima­ges with the help of a scan­ner, natu­ral light, and motion. She has recent­ly expan­ded her medium of expres­sion to inclu­de tex­ti­le art as well. The exhi­bi­tion fea­tu­res art works crea­ted with a scan­ner and tex­ti­le works made with a tuf­ting technique.

Strong red advances forwards, yel­low is calm, and black recedes.

Some things, events, and emo­tions dri­ve past lin­guis­tic compre­hen­sion and are alte­red, when drawn as ima­ges, into sharp angles, digi­tal chat­ter, and a rhythm between black and whi­te. Through the pic­tu­re I search for somet­hing for which I can­not find words. It is often a cor­po­real emo­tio­nal experience.

Kira Les­ki­nen is the daugh­ter of pain­ter Leo Les­ki­nen and sculp­tor Erja Tie­li­nen. The exhi­bi­tions on display at Gal­le­ry A2 form a who­le: The first joint per­for­mance by sculp­tor Erja Tie­li­nen and her daugh­ter, visual artist Kira Leskinen.

The artist’s work has been sup­por­ted by the Arts Pro­mo­tion Cent­re Finland