23.9.-11.10.2020

Kari Kärkkäinen: Onnenonkija

Loh­dut­ta­va tila
valo, pui­den seu­lo­ma
saa­lii­ni, huo­ma­sit­ko Isä?

Arat köm­pe­löt kädet
tie­don saa­nee­na
nämä kädet, kantavat

Aina uudel­leen
ajan­kaa­rel­le
hah­mot­tuu uusi muoto

Kuvan­veis­tä­jä Kari Kärk­käi­nen syn­ty­nyt v.1962 Son­ka­jär­vel­lä. Tai­teen teke­mi­sen innos­tus
lei­mah­ti Jur­van veis­to­kurs­sil­ta löy­ty­neen puun­työs­tö­tek­nii­kan myö­tä. Sot­ket­tu­aan
sit­tem­min käten­sä saveen Kus­ta­vin Savi­pa­jal­la, hän hakeu­tui siel­tä Tai­de­teol­li­sen
kor­kea­kou­lun kera­miik­ka­lin­jal­le. Kol­men vuo­den opis­ke­lun jäl­keen veri veti vapaak­si
tai­tei­li­jak­si. Puu ja puus­ta veis­tä­mi­nen osoit­tau­tui lopul­ta omim­mak­si tavak­si ilmais­ta
itse­ään ja tai­tee­li­sia pää­mää­ri­ään. Mate­ri­aa­lin luon­nol­lis­ten omi­nai­suuk­sien kokei­lu ja
oppi­mi­nen on hänen amma­til­li­nen into­hi­mon­sa. Se on myös olen­nai­nen osa hänen
työs­ken­te­ly­ta­vas­saan ”piir­tää” kol­miu­lot­tei­ses­ti puul­la.
Kärk­käi­sen aktii­vi­nen näyt­te­ly­toi­min­ta alkoi 1996, hän on kuva­veis­tä­jä­lii­ton jäsen, asuu ja
työs­ken­te­lee Juvalla.

Tai­tei­li­jan työs­ken­te­lyä tuke­neet, Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­to ja Tai­teen edistämiskeskus

Kari Kärkkäinen: Fortune Seeking

Com­for­ting space
Light, tree sil­hou­et­tes
My prey, did you notice,
Fat­her?

Sen­si­ti­ve clum­sy hands
Know­led­ge of the­se
Car­ries on

Over and over again
Through the arc of time
A new sha­pe forms


The sculp­tor Kari Kärk­käi­nen was born 1962 in Son­ka­jär­vi. Kärkkäinen’s artis­tic ent­husiasm for woodwork came from his tech­nique he disco­ve­red in Jurva’s sculp­tu­re cour­se. He also did cera­mics and wasn’t afraid to get his hands dir­ty wit­hin the clay medium at Kus­ta­vin Savi­pa­ja, and he also did cera­mics at the Uni­ver­si­ty for Art and Design in Hel­sin­ki. After 3 stu­dious years of blood, sweat and tears he beca­me a free artist. Wood car­ving pro­ved to be the stron­gest and most cha­rac­te­ris­tic of way expres­sing him­self and achie­ving his visions.


Kärk­käi­nen make a pas­sion of expe­ri­men­ting and lear­ning the natu­ral qua­li­ties of his mate­rial as part of his pro­fes­sion. Anot­her inte­gral part of his sty­le is to draw three dimen­sio­nal­ly on the wood. Kärkkäinen’s acti­ve exhi­bi­tion acti­vi­ties began in 1996, he is a mem­ber of The Associa­tion of Fin­nish Sculp­tors, and he lives and works in Juva.


The sup­por­ters of this artist’s work are the Fin­nish Cul­tu­ral Foun­da­tion and the Arts Pro­mo­tion
Cent­re.