14.1.-6.2.2022

Kaija Poijula: WINTERREISE, kolmiulotteisia runoja ja kollaaseja

KUUN KUTSUMAT, 2021

Pho­to: John­ny Kork­man, Noo­mi Ljungdell

Näyt­te­ly­ni poh­jau­tuu Schu­ber­tin Wil­helm Mül­le­rin runoi­hin vuon­na 1827 sävel­tä­mään Win­ter­rei­se- lau­lusar­jaan. Se sisäl­tää 24 lau­lua, jot­ka kuvaa­vat pää­hen­ki­lön pää­mää­rä­tön­tä mat­kaa pois hänet hylän­neen rakas­tet­tun­sa talos­ta. Suru pei­lau­tuu ihmis­ten raken­nel­mien ja luon­no­nil­miöi­den kautta.

 

Teos­te­ni mate­ri­aa­lei­na on kulu­nut­ta, ruos­tu­nut­ta, rik­ki­näis­tä, hylät­tyä ja osit­tain pala­nut­ta esi­neis­töä, eläin­ten kal­lo­ja ja kui­vu­nei­ta kas­ve­ja. Mate­ri­aa­lit näyt­täy­ty­vät sel­lai­se­naan tai ruos­tu­nei­na ja ajan pati­noi­mi­na, lii­tok­sis­taan kap­pa­leik­si puret­tui­na, pol­tet­tui­na ja hiil­ty­nei­nä jään­tei­nä: alku­pe­räi­sen hal­lit­tu­na peruut­ta­mi­se­na, uusien mer­ki­tys­ten löy­tä­mi­se­nä. Kol­miu­lot­tei­set runo­ni ovat melan­ko­li­sia tuo­kioi­ta: pysäy­tet­ty­jä kuvia elä­mäs­tä, luon­nos­ta ja toi­sis­ta maailmoista.

 

Kai­ja Poi­ju­la: Win­ter­rei­se, three dimen­sio­nal poems and collages

 

My exhi­bi­tion is ins­pi­red by Schubert’s song cycle, Win­ter­rei­se, which he com­po­sed in 1827 based on poems by Wil­helm Mül­ler. Schubert’s work is com­po­sed of 24 poems desc­ri­bing the princi­pal character’s aim­less flight from the home of his belo­ved who has rejec­ted him. Grief is reflec­ted through human struc­tu­res and natu­ral phenomena.

The mate­rials for my works are used, rus­ted, bro­ken, discar­ded and part­ly burnt objects, as well as ani­mal skulls and dried plants. The mate­rials appear as they are, or are rus­ted and bear the pati­na of time, bro­ken into pieces at their joints, or as bur­ned and char­red rem­nants. It is the cont­rol­led nul­li­fica­tion of the ori­gi­nal and the disco­ve­ry of new mea­nings. My three-dimen­sio­nal poems are melanc­ho­ly moments—frozen ima­ges from life, natu­re and other worlds.

 

www.kaijapoijula.com

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi