27.4.-28.5.2021

Kaija Laitanen: Kunnianosoitus Bonnardille (Studio)

 

Pari vuot­ta sit­ten kävin isos­sa Bon­nard-näyt­te­lys­sä Tates­sa ja han­kin hyvän tai­de­kir­jan. Ihai­lin maa­lauk­sia, nii­den kuvaa­maa sulois­ta elä­mää, mis­sä kyl­pi­jät pese­vät, huol­ta­vat ja pei­laa­vat var­ta­lo­aan kau­niis­sa valais­tuk­sis­sa, ruusu­ta­pet­ti­sis­sa huo­neis­sa, kuk­ka­kimp­pu­jen kat­vees­sa. Mie­tin miten voi­sin onkia omiin töi­hi­ni jotain vai­ku­tus­ta tuol­lai­ses­ta kauneudesta.

Aja­tus jäi, kun­nes sain anka­rat vaih­de­vuo­sioi­reet syö­pä­hoi­to­jen seu­rauk­se­na. Sil­loin tuli mie­lee­ni, kär­si­kö Bon­nar­din vai­mo Mart­he ehkä kuu­mis­ta aal­lois­ta, kun kyl­pe­mi­nen oli hänel­lä ajanvietteenä?

Aloin jäl­jen­tää lyi­jy­ky­näl­lä värik­käi­tä maa­lauk­sia, mikä on sekä mie­len­kiin­tois­ta ja toi­vo­ton­ta. Maa­lauk­sis­sa on havain­noi­ta­vaa loput­to­miin, ja mitä kau­em­min nii­hin pereh­tyy, sitä enem­män asioi­ta niis­tä pal­jas­tuu. Sisään­päin­kään­ty­neen kyl­pi­jän jäl­jen­tä­mi­nen antaa mah­dol­li­suu­den myös rau­has­sa vat­voa omia vai­vo­ja. Saan intoa ja loh­du­tus­ta Bonnardista!