28.9.-16.10.2022

Jukka Tilus: Chances are you would pick a void (Studio)

Nimetön, 2022, kehystetty valokuvavedos 50 x 70cm

Näyt­te­ly koos­tuu valo­ku­vis­ta ja valo­ku­va­poh­jai­sis­ta teok­sis­ta, jot­ka eri­lais­ten kokei­lu­jen kaut­ta ovat syn­ty­neet havain­nois­ta, jois­sa arki­nen ja selit­tä­mä­tön tör­mää­vät toisiinsa. 

Nor­maa­lin ja oudon väli­nen ero on kuin veteen piir­ret­ty vii­va: jokin taval­li­nen asia vää­ris­tyy niin, että sen mer­ki­tys muut­tuu koko­naan toi­sek­si. Lap­suu­den mie­li­ku­vi­tuso­len­not, lei­kit ja irra­tio­naa­li­set pelot latis­tu­vat iän myö­tä kuin huo­maa­mat­ta pyö­ri­mään rahan, ter­vey­den ja ihmis­suh­tei­den ympä­ril­lä, vaik­ka selit­tä­mä­tön ei sil­ti koko­naan halua pääs­tää ottees­taan. Se on outo ääni pimeän met­sän kes­kel­lä ja se on vää­rä muo­to vää­räs­sä pai­kas­sa, kuin jokin ympä­röi­vää todel­li­suut­ta pyö­rit­tä­vä algo­rit­mi, jon­ka toi­min­taa ei kos­kaan voi täy­sin ymmärtää.

Juk­ka Tilus (s.1980) on Van­taal­la asu­va valo­ku­va­tai­tei­li­ja. Hän yhdis­te­lee tuo­tan­nos­saan valo­ku­van eri laji­tyyp­pe­jä doku­men­taa­ri­suu­des­ta aina kokeel­li­sem­piin elementteihin.

The exhi­bi­tion con­sists of pho­to­graphs and pho­to­grap­hic works that have ari­sen, through various expe­ri­ments, from obser­va­tions in which the mun­da­ne and the inexplicable col­li­de with each other.

The dif­fe­rence between nor­mal and stran­ge is like a line drawn in water: one ordi­na­ry thing is dis­tor­ted so that its mea­ning beco­mes comple­te­ly dif­fe­rent. Child­hood’s ima­gi­ned beings, games and irra­tio­nal fears fade with age as if unno­ticed, to ins­tead revol­ve around money, health, and rela­tions­hips; though the inexplicable still does not comple­te­ly want to let go of its grip: It’s a stran­ge sound in the midd­le of a dark forest and it’s the wrong sha­pe in the wrong place, like an algo­rithm that orbits the sur­roun­ding rea­li­ty, the ope­ra­tion of which can never be ful­ly understood.

Juk­ka Tilus (b. 1980) is a pho­to­grap­hic artist living in Van­taa. In his work, he com­bi­nes dif­fe­rent gen­res of pho­to­grap­hy, from docu­men­ta­ry to more expe­ri­men­tal ele­ments.