9.-27.11.2022

Juha Inkinen: Vaihtoehtoisia menneisyyksiä (Studio)

Kol­laa­si­ni vai­kut­ta­vat his­to­rial­li­sil­ta doku­men­teil­ta, mut­ta fak­tat eivät näy­tä pitä­vän paik­kaan­sa. Häi­rit­se­vät ele­men­tit ja yhteen­kuu­lu­mat­to­muu­det kol­hi­vat toisiaan.

Nämä kuvat ovat kui­ten­kin tot­ta, sil­lä jos­sain kaik­ki, mikä yleen­sä voi tapah­tua luon­non­la­kien puit­teis­sa, tapah­tuu. Olem­me ole­mas­sa moni­na eri ver­sioi­na rin­nak­kai­sis­sa maa­il­man­kaik­keuk­sis­sa.

Mul­tiu­ni­ver­su­mi on äärel­li­nen tai ääre­tön mää­rä maa­il­man­kaik­keuk­sia, joka sisäl­tää koko fyy­si­sen todel­li­suu­den ja sitä sää­te­le­vät lait. Mui­ta, mei­dän maa­il­man­kaik­keu­tem­me ohel­la mul­ti­ver­su­miin kuu­lu­via kaik­keuk­sia kut­su­taan rin­nak­kai­sik­si maailmankaikkeuksiksi.

Mul­ti­ver­su­min mah­dol­li­suus on nos­ta­nut esiin monia niin tie­teel­li­siä, filo­so­fi­sia kuin teo­lo­gi­sia­kin kysy­myk­siä.”

Juha-Pek­ka Inki­nen (s. 1955) on Hel­sin­gis­sä asu­va ja työs­ken­te­le­vä valo­ku­vaa­ja. Hän on jul­kais­sut mm.
seu­raa­vat valo­ku­va­kir­jat: Pysäk­kiai­ka­kir­jat sekä Miten tava­rat ovat — sisus­ta­mi­sen toisinajattelijoita.

 

Alter­na­ti­ve Pasts

’My col­la­ges are influenced by his­to­rical docu­ments, but the facts don’t seem true. Dis­tur­bing and unre­la­ted ele­ments collide.

The­se pain­tings are nonet­he­less true to life because somew­he­re in them eve­ryt­hing which could pos­sibly occur wit­hin the bounds of the laws of natu­re does hap­pen. We exist in many dif­fe­rent ver­sions in paral­lel universes.

The mul­tiu­ni­ver­se is a fini­te or infi­ni­te num­ber of uni­ver­ses that compri­ses all phy­sical rea­li­ty and the laws which regu­la­te it. Uni­ver­ses belon­ging to other mul­tiu­ni­ver­ses exis­ting along­si­de our own are cal­led paral­lel universes.

The pos­sible exis­tence of a mul­tiu­ni­ver­se has been pos­tu­la­ted repea­ted­ly in con­nec­tion with scien­ti­fic, phi­lo­sop­hical and tech­no­lo­gical questions.’

Juha-Pek­ka Inki­nen (born 1955) is a pho­to­grap­her who lives and works in Hel­sin­ki. He has publis­hed a num­ber of pho­to­grap­hy books inclu­ding Pysäk­kiai­ka­kir­jat (‘Sta­tion chro­nicles’) and Miten tava­rat ovat sisus­ta­mi­sen toi­si­na­jat­te­li­joi­ta (‘How objects are—interior deco­ra­tion for dissidents’).