9.-27.11.2022

Juha Inkinen: Vaihtoehtoisia menneisyyksiä (Studio)

Kol­laa­si­ni vai­kut­ta­vat his­to­rial­li­sil­ta doku­men­teil­ta, mut­ta fak­tat eivät näy­tä pitä­vän paik­kaan­sa. Häi­rit­se­vät ele­men­tit ja yhteen­kuu­lu­mat­to­muu­det kol­hi­vat toisiaan.

Nämä kuvat ovat kui­ten­kin tot­ta, sil­lä jos­sain kaik­ki, mikä yleen­sä voi tapah­tua luon­non­la­kien puit­teis­sa, tapah­tuu. Olem­me ole­mas­sa moni­na eri ver­sioi­na rin­nak­kai­sis­sa maa­il­man­kaik­keuk­sis­sa.

Mul­tiu­ni­ver­su­mi on äärel­li­nen tai ääre­tön mää­rä maa­il­man­kaik­keuk­sia, joka sisäl­tää koko fyy­si­sen todel­li­suu­den ja sitä sää­te­le­vät lait. Mui­ta, mei­dän maa­il­man­kaik­keu­tem­me ohel­la mul­ti­ver­su­miin kuu­lu­via kaik­keuk­sia kut­su­taan rin­nak­kai­sik­si maailmankaikkeuksiksi.

Mul­ti­ver­su­min mah­dol­li­suus on nos­ta­nut esiin monia niin tie­teel­li­siä, filo­so­fi­sia kuin teo­lo­gi­sia­kin kysy­myk­siä.