1.-19.2.2023

Joe McGill: Phenonmena

Olen itseop­pi­nut tai­tei­li­ja ja syn­ty­nyt Irlan­nis­sa. Luo­va työs­ken­te­ly­ni on monia­lais­ta, mut­ta olen kes­kit­ty­nyt pää­osin maa­lauk­seen, veis­toon ja kir­joit­ta­mi­seen. Työ­ta­pa­ni on mini­ma­lis­tis­ta ja mot­to­ni on “vähem­män on enem­män”. Hen­gel­li­syys on kiin­nos­ta­nut minua usei­den vuo­sien ajan. Nuo­rin­ta minää­ni muok­ka­si kris­ti­nus­kon jäyk­kyys ja eri­tyi­ses­ti kato­li­nen kirk­ko, jon­ka kui­ten­kin hyl­kä­sin heti tilai­suu­den tul­len päät­tä­mäl­lä aja­tel­la vain itse. Koh­ta­sin budd­ha­lai­suu­den lähes nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten ja jäin tut­ki­maan asi­aa sii­tä läh­tien. Yri­tän nou­dat­taa joi­tain sen ohjei­ta ja har­joit­taa medi­taa­tio­ta joka päi­vä. Pyrin luo­maan teok­sii­ni hil­jai­suut­ta lisää­mäl­lä nii­hin vain pie­nie­leis­tä sär­mik­kyyt­tä. Uskon, että nämä aiheet seu­raa­vat teos­te­ni eri taso­ja punai­se­na lan­ka­na, oli­pa kyse sit­ten maa­lauk­ses­ta, veis­tok­ses­ta, raken­tees­ta, esi­ne­koos­tees­ta tai runou­des­ta, kuten;

Silent

Still

Chi­me

Awaits

Wind

 

Teok­sia­ni voi­daan käyt­tää kes­kit­ty­mis­a­pu­na medi­taa­tioon ja mie­tis­ke­lyyn, mut­ta ei yksinomaan.

Joe McGill (s. 1955 Dublin, Irlan­ti) on Hel­sin­gis­sä asu­va ja työs­ken­te­le­vä kuvataiteilija

______

I am a self taught artist, born in Ire­land. I crea­te through mul­tiple discipli­nes but main­ly pain­ting, sculp­tu­re and the writ­ten word. I work in a mini­mal fas­hion, taking as gos­pel the maxim ‘less is more’. For many years I have been inte­res­ted in things of a spi­ri­tual natu­re. My youn­gest self was moul­ded by the rigi­di­ty of Chris­tia­ni­ty, in par­ticu­lar the Cat­ho­lic Church which howe­ver I discar­ded at the first oppor­tu­ni­ty in favour of simply thin­king for myself. Budd­hism came to me almost for­ty years ago, and I have made of it a stu­dy ever since. I try to keep some precepts and I prac­tice medi­ta­tion eve­ry day. I attempt to crea­te a silence in my work with just a litt­le edgi­ness to it’s cha­rac­ter. This I belie­ve is the com­mon thread that runs through the dif­fe­rent facets of my out­put whet­her it be pain­ting, sculp­tu­re, con­struc­tions, art trouvé or writ­ten poet­ry for example;

Silent

Still

Chi­me

Awaits

Wind

My work the­re­fo­re may be used as a focus aid for medi­ta­tion and con­templa­tion, but not exclusi­ve­ly so. 

Joe MCGill (b. 1955 Dublin, Ire­land) is a visual artist living and wor­king in Hel­sin­ki, Finland.