22.2.-12.3.2023

Jari Järnström: Hetki / Moment

Hetki / Monment, 2022, akryyli, spraymaali ja öljy kankaalle, 100 x 81 cm
Jari Järnström: Hetki – maalauksia

Aloi­tan teos­ten maa­laa­mi­sen akryy­li- ja spray­maa­lein action pain­ting ‑tek­nii­kal­la, jol­la syn­tyy vapaa­ta abstrak­tio­ta ja jos­sa het­kel­li­syys pää­see esil­le. Käy­tän mär­kää märäl­le ‑tek­niik­kaa. Tämän pääl­le jat­kan öljy­vä­reil­lä hitaam­min ja har­ki­tum­min. Abstrak­ti ja figu­ra­tii­vi­nen koh­taa­vat samas­sa kuvas­sa. Teos­te­ni kan­ta­via tee­mo­ja ja aihei­ta ovat ihmi­nen ja ihmi­syys, sekä eri­näi­set viit­tauk­set ava­ruu­teen ja popu­laa­ri­kult­tuu­riin. Vii­te­ma­te­ri­aa­li­na käy­tän inter­ne­tis­tä löy­tä­mää­ni kuva­ma­te­ri­aa­lia, jota häi­vy­tän niin ettei kuvan alku­pe­rää enää voi tunnistaa.

Yksi­tyis­näyt­te­ly­ni ”Het­ki” Hel­sin­gis­sä Gal­le­ria A2:ssa koos­tuu maa­lauk­sis­ta, jot­ka ovat syn­ty­neet vii­mei­sen vuo­den aika­na. Olen pyr­ki­nyt nyt ilma­vaan ja raik­kaa­seen väri-imai­suun monen vuo­den rus­kean värin käy­tön jäl­keen. Mus­ta väri tuo som­mit­te­luun kont­ras­tia pas­tel­li­sä­vy­jen rin­nal­le. Maa­laus­te­ni ihmis­hah­mot ovat sul­keu­tu­neet omiin aja­tuk­siin­sa ja hei­tä ympä­röi värisumu.

 

 Jari Järn­ström on hel­sin­ki­läi­nen tai­de­maa­la­ri (s.1960 Lah­ti) ja opis­ke­li kuva­tai­det­ta Ori­ve­den Opis­ton kuva­tai­de­lin­jal­la, Kan­kaan­pään tai­de­kou­lus­sa ja Kuva­tai­dea­ka­te­mias­sa (nyk. Tai­dey­li­opis­ton Kuva­tai­dea­ka­te­mia), jos­ta hän val­mis­tui kuva­tai­teen mais­te­rik­si vuon­na 2003. 

 Järn­ström on pitä­nyt vii­me vuo­si­na noin yhden yksi­tyis­näyt­te­lyn vuo­des­sa ja osal­lis­tu­nut usei­siin ryh­mä- ja yhteis­näyt­te­lyi­hin niin koti­maas­sa kuin ulko­mail­la. Yhteis- ja ryh­mä­näyt­te­lyi­hin ulko­mail­la hän on osal­lis­tu­nut Ruot­sis­sa, Tans­kas­sa, Viros­sa, Lat­vias­sa, Venä­jäl­lä, Sak­sas­sa, Rans­kas­sa, Bri­tan­nias­sa, Ita­lias­sa, Unka­ris­sa, Por­tu­ga­lis­sa, Bra­si­lias­sa, Yhdys­val­lois­sa ja Japa­nis­sa. Vii­mei­sim­mät yksi­tyis­näyt­te­lyt Järn­strö­mil­lä oli Gale­rie Plei­kus­sa Ber­lii­nis­sä 22.3.–2.4.2022 ja Lovii­san Tai­de­kes­kus Almin­ta­los­sa 25.10.–13.11.2022.

• Koti­si­vu: https://jarijarnstrom.weebly.com
• Kuva­tai­tei­li­ja­mat­rik­ke­li: https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/jari-jarnstrom

_____________

 

Jari Järnström: Moment – Paintings

I start my pain­ting process with acry­lic and spray paint, using the tech­nique of action pain­ting, which crea­tes free abstrac­tion and whe­re momen­ta­ri­ness can come to the fore. I use the wet-on-wet tech­nique. From the­re, I con­ti­nue with oil colours more slow­ly and care­ful­ly. The abstract and the figu­ra­ti­ve meet in the same pic­tu­re. The the­mes and sub­jects of my works are man and huma­ni­ty, as well as various refe­rences to space and popu­lar cul­tu­re. As refe­rence mate­rial, I use ima­ges found on the inter­net, which I fade so that the ori­gin of the ima­ge is bey­ond recognition.

My solo exhi­bi­tion “Moment” at Gal­le­ria A2 in Hel­sin­ki con­sists of pain­tings crea­ted last year. I have now stri­ved for an airy and fresh colour impres­sion after many years of using the colour brown. The colour black brings cont­rast to the com­po­si­tion besi­de the pas­tel sha­des. The human figu­res in my pain­tings are absor­bed in their own thoughts and sur­roun­ded by a mist of colour.

Jari Järn­ström is a pain­ter from Hel­sin­ki (b.1960 in Lah­ti) who has stu­died visual arts at Ori­ve­si High School (Depart­ment of Fine Arts), at Kan­kaan­pää Art School and at the Aca­de­my of Fine Arts in Hel­sin­ki (now Uni­ver­si­ty of Arts Hel­sin­ki, Aca­de­my of Fine Arts) gra­dua­ting as a Mas­ter of Fine Arts in 2003.

In recent years, Järn­ström has held about one solo exhi­bi­tion a year and par­tici­pa­ted in seve­ral col­lec­ti­ve and group exhi­bi­tions in Swe­den, Den­mark, Esto­nia, Lat­via, Rus­sia, Ger­ma­ny, France, Bri­tain, Ita­ly, Por­tu­gal, Brazil, the Uni­ted Sta­tes and Japan. Järn­ström’s most recent solo exhi­bi­tions were held at Gale­rie Plei­ku in Ber­lin from 22 March to 2 April 2022 and at Art Cen­ter Almin­ta­lo in Lovii­sa from 25 Octo­ber to 13 Novem­ber 2022.

• Web­si­te: https://jarijarnstrom.weebly.com
• Artist Regis­ter: https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/jari-jarnstrom