7.-25.9.2022

Jaakko Rönkkö: Puut ja ruohot

Relie­fi sar­jas­ta Puut ja ruo­hot. guas­si kar­ton­gil­le kiin­ni­te­tyl­le pape­ril­le, 2022. kuva: Han­nu Pakarinen

Gal­le­ria A2 ‑näyt­te­lyn teos­ten alku­pe­rä on lap­suu­den luon­toon sulau­tu­mi­sen koke­muk­ses­sa ja myö­hem­min sisäis­te­tyis­sä moder­nin väri- ja muo­to-opin tosiasioissa.

Palaan viat­to­muu­den tilaan aina, kun unoh­dun kat­so­maan luon­non ilmiös­sä tapah­tu­vaa värien ja muo­to­jen varioin­tia. Tähän moni­mut­kai­seen, tyh­jen­ty­mät­tö­mään maa­il­maan teen tois­tu­via tutkimusmatkoja.

Lukies­sa­ni moder­nin muo­to- ja värio­pin pio­nee­rien teks­te­jä ymmär­rän hei­dän­kin olleen jos­kus viat­to­mi­na uuden, visu­aa­li­sen koke­muk­sen edes­sä ja muut­ta­neen ymmäl­lään olon­sa tul­kin­noik­si. Nämä tul­kin­nat ovat ohjan­neet minua­kin jäl­jen­tä­mi­ses­tä näkemiseen.

Luon­to ei tar­joa tul­kin­to­ja ole­mi­seen­sa. Minä olen oppi­poi­ka jokai­sen luon­to­ta­pah­tu­man edessä.

Ajat­te­len, että kos­mi­set pur­kauk­set, puu­tar­ha­ni fen­ko­li­penk­ki ja aivo­ke­mia­ni ovat samaa raken­tu­vuut­ta. Pai­kan­nan sijaa­ni sii­nä väli­nei­nä väri. muo­to ja tila.

Aihei­den moni­nai­suus syn­nyt­tää teos­sar­jo­ja. Näyt­te­lyn teok­set ovat kah­del­ta vii­me vuodelta.

 

The works in this exhi­bi­tion have their roots in the child­hood expe­rience of beco­ming one with natu­re and the later inter­na­lized facts of the modern doct­ri­ne of colour and form.

I return to a sta­te of innocence whe­ne­ver I look at the varia­tion of colours and forms that that occur in natu­re. Into this complex, limit­less world I make repea­ted expeditions.

When rea­ding texts writ­ten by the pio­neers of modern form and colour, I rea­lize that they too were some­ti­mes innocent when confron­ted with a new, visual expe­rience. They tur­ned their fee­ling of bewil­der­ment into interpre­ta­tions. The­se interpre­ta­tions have gui­ded me too from repro­duc­tion to seeing.

Natu­re does not offer interpre­ta­tions of its being. I am an appren­tice to eve­ry event in nature.

Cos­mic erup­tions, the fen­nel bed in my gar­den, and my brain che­mi­stry are all of the same struc­tu­re. I search for my place using colour, sha­pe and space as my instruments.

A diver­si­ty of topics ins­pi­res series of works: tho­se pre­sen­ted in this exhi­bi­tion were crea­ted over the past two years.

Jaak­ko Rönkkö

 

Jaak­ko Rön­kön teok­sia on mm. seu­raa­vis­sa kokoelmissa:

Suo­men val­tion kokoel­ma
Nyky­tai­teen museo Kias­ma
Hel­sin­gin, Lah­den, Jyväs­ky­län ja Kuo­pion tai­de­museot
Saas­ta­moi­sen sää­tiö, Espoo
Jen­ny ja Ant­ti Wihu­rin rahas­ton kokel­ma, Rovaniemi

Jul­ki­sia teoksia:

Sei­nä­piir­ros Ars Lon­ga-talo, Hel­sin­ki 2021
Tun­ne­li­piir­ros, Por­voo, 2018
Vir­taa­mi­nen, Vie­re­män kun­nan­kir­jas­to 2011
On the Wall, The Austra­lian Natio­nal Uni­ver­si­ty, Can­ber­ra 2011
Verk­ko, Mic­ro­tek­nia, Kuo­pio 2001
Tun­te­mat­to­mia aluei­ta, Suo­men suur­lä­he­tys­tö, Can­ber­ra, Austra­lia 2001
Sprengt­por­ten – puis­to, Kuo­pio 1995
Lukui­sia jul­ki­sia muo­to­ku­via 1979-

Kva­tai­tei­li­ja­mat­rik­ke­li:

Rönk­kö, Jaak­ko | Kuva­tai­tei­li­ja­mat­rik­ke­li – Suo­men Taiteilijaseura