21.7.-8.8.2021

Jaakko Heikkinen & Heikki Länkinen: Vesitettyjä tarinoita

JAAKKO HEIKKINEN

Heikki Länkinen

Vesi­tet­ty­jä tari­noi­ta on Jaak­ko Heik­ki­sen (s. 1969 Suo­mus­sal­mi)  ja Heik­ki Län­ki­sen (s. 1976 Oulu) nel­jäs yhteis­näyt­te­ly. Molem­mat tai­tei­li­jat työs­ken­te­le­vät syn­nyin­seu­dul­laan. Näyt­te­lyn nimi Vesi­tet­ty­jä tari­noi­ta viit­taa molem­pien suo­si­maan vesio­hen­teis­ten maa­lien tekniikkaan.

Teos­tem­me yhtei­se­nä piir­tee­nä on tari­nan­ker­ron­ta. Löy­däm­me tari­noi­ta havain­noi­mal­la ympä­ris­töä ja omas­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta his­to­rias­tam­me. Jos­kus kuvis­sam­me esiin­ty­vät muis­tot eivät ole itse koet­tu­ja, vaan ne ovat peräi­sin esi­mer­kik­si elo­ku­vis­ta tai kir­jois­ta. (Heik­ki Län­ki­sel­lä teos­ten aiheet syn­ty­vät elo­ku­vis­ta kuten Dol­la­ri ‑tri­lo­gias­ta).

Miel­täm­me askar­rut­ta­neet tapah­tu­mat ovat pur­kau­tu­neet usein pape­ril­le tul­kin­nan ja poh­din­nan ilmen­ty­mi­nä. Myös­kään tun­teet eivät jää ilman käsit­te­lyä. Ne hei­jas­tu­vat teok­siin ja saat­ta­vat mää­rit­tää nii­den luon­net­ta hyvin­kin vahvasti.