17.8.-4.9.2022

Henri Hagman: Hommage à Kandisney

Minä, kek­se­liäs ja miel­lyt­tä­mis­ha­lui­nen värien­käyt­tä­jä, 2021, öljy, akryy­li ja lasi­maa­li pleksille

Tämän näyt­te­lyn teok­sis­sa olen pyr­ki­nyt sovel­ta­maan Kan­dins­kyn sisäi­sen vält­tä­mät­tö­myy­den peri­aa­tet­ta tie­toi­ses­ti. Maa­laus­te­ni on olta­va saman­ai­kai­ses­ti sekä tosia ja kon­templa­tii­vi­sia, että tul­ta­va taval­lis­ta kat­so­jaa puo­li­tie­hen vas­taan. Kuka­pa ei tähän tie­dos­ta­mat­taan ja menes­tyk­sek­kääs­ti­kin pyr­ki­si? Mut­ta minä yri­tän­kin sitä oikein tosi­tar­koi­tuk­sel­la, abstrak­tin väri­maa­lauk­sen kei­no­va­ran­nois­sa pysytellen.

Muun muas­sa näil­lä reu­naeh­doil­la val­mis­te­lee tai­de­maa­la­ri Hen­ri Hag­man (s.1974) väi­tös­kir­jaa Lapin yli­opis­toon. Hänen aikai­sem­pia yksi­tyis­näyt­te­lyi­tään on ollut muun muas­sa Tm–galleriassa, Tai­de­sa­lon­gis­sa ja Rova­nie­men tai­de­museos­sa. Hänen teok­si­aan on muun muas­sa Wihu­rin rahas­ton, Suo­men Val­tion ja Tai­dey­li­opis­ton kokoel­mis­sa. Hag­ma­nin väri­maa­laus­ta käsit­te­le­vä kir­ja jul­kais­taan Kus­tan­nus Oy Tai­teen toi­mes­ta syk­syl­lä 2022.

 

In the works of this exhi­bi­tion, I have sought to conscious­ly apply Kan­dins­ky’s principle of inner neces­si­ty . My pain­tings must be both true and con­templa­ti­ve at the same time, and meet the ordi­na­ry viewer halfway. Who would not unconscious­ly and success­ful­ly stri­ve for this? But I’m trying to do it with genui­ne inten­tions, remai­ning wit­hin the arti­ficial con­fi­nes of abstract colour painting.

The­se are some of the con­di­tions that pain­ter Hen­ri Hag­man (b.1974) used to pre­pa­re his doc­to­ral dis­ser­ta­tion at the Uni­ver­si­ty of Lapland. The Tm Gal­le­ry, Tai­de­sa­lon­ki and the Rova­nie­mi Art Museum are some of the pre­vious hosts of his exhi­bi­tions. His works are in the col­lec­tions of the Wihu­ri Foun­da­tion, the Sta­te of Fin­land, and the Uni­ver­si­ty of the Arts Hel­sin­ki, among others. Hag­man’s book on colour pain­ting will be publis­hed by Kus­tan­nus Oy Tai­de in autumn 2022.