23.9.-11.10.2020

Eliya Zweygberg: Canis Lupus (Studio)

Vai­kut­taa­ko mie­lis­säm­me yhä sato­jen vuo­sien takaa ole­vat myy­tit täy­den­kuun aikaan rie­hu­vas­ta hir­viös­tä? Tai muis­tat­ko lap­se­na kuul­lut sadut ihmi­siä syö­väs­tä pedos­ta? Kuvan­veis­tä­jä Eliya Zweyg­berg vas­taa tähän nel­jäl­lä susi-aihei­sel­la teok­sel­laan. Eliya Zweyg­berg (s.1987) on hel­sin­ki­läi­nen kuvan­veis­tä­jä ja hän on työs­tä­nyt veis­tok­sia metal­li­ver­kos­ta vuo­des­ta 2017 läh­tien.  Teok­sil­laan Zweyg­berg halu­aa kiin­nit­tää huo­mio­ta uha­na­lai­siin eläi­miin ja luon­non moni­muo­toi­suu­den suo­je­luun. Zweyg­berg valit­tiin Tai­de­kes­kus Sal­me­lan kesän 2020 nuo­rek­si taiteilijaksi.

Do our minds still bear cen­tu­ries-old myths of a mons­ter that rage during a full moon? Do you remem­ber the fai­ry­ta­les heard as a child of a beast that devours people? Sculp­tor Eliya Zweyg­berg res­ponds to the­se legends with four wolf-the­med works. Eliya Zweyg­berg (b. 1987) is a Hel­sin­ki-based sculp­tor and has been wor­king on sculp­tu­res from the metal wire since 2017.  With her works, Zweyg­berg wants to draw atten­tion to endan­ge­red ani­mals and the pro­tec­tion of bio­di­ver­sity. Zweyg­berg was cho­sen as the young artist of the Sum­mer of Sal­me­la Art Cent­re 2020.

MIA TAKU­LA
Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus susis­ta 11. loka­kuu­ta 2020 klo 14–16
Tule tutus­tu­maan Eliya Zweyg­ber­gin susi-aihei­seen näyt­te­lyyn “Canis Lupus” ja kuu­le­maan tie­to­kir­jai­li­ja Mia Taku­lan tie­tout­ta susista.

Susi on uha­na­lai­nen ja samal­la sekä rakas­tet­tu että vihat­tu eläin. Mia Taku­la jul­kai­si tie­to­kir­jan susis­ta syys­kuus­sa 2020. Kir­jas­sa hän sel­vit­tää, onko susi­re­vii­ril­lä liik­ku­mi­nen vaa­ral­lis­ta. Parin vuo­den ajan hän ret­kei­li ympä­ri Suo­mea kuu­del­la susia­lu­eel­la. Nyt sinul­la on mah­dol­li­suus saa­da vas­tauk­sia myyt­ti­sen suden tavois­ta ja elämästä.

 

MIA TAKU­LA
Wolf Discus­sion Octo­ber 11, 2–4 pm
Welco­me to the Eliya Zweyg­berg’s wolf the­med exhi­bi­tion “Canis Lupus”. Lis­ten to the wri­ter discuss a know­led­ge of wolves!
Wol­ves are cur­rent­ly under threat as a species and are both a loved and hated animal.Mia Taku­la publis­hed an aca­de­mic book about wol­ves in Sep­tem­ber 2020. In the book she desc­ri­bes wolf beha­vior, ter­ri­to­ry and the dan­gers of humans inte­rac­ting with wolves.
Learn about the mys­tical hid­den life of wolves.

Eliya Zweyg­berg ja Mia Takula