3.-24.6.2021

Design Forum Finland Awards 2021: Kaj Franck ‑muotoilupalkinto ja Vuoden nuori muotoilija. Palkintonäyttelyt.

Kaj Franck ‑muotoilupalkinto 2021: Johanna Gullichsen

Tekstiilisuunnittelija Johanna Gullichsen saa vuoden 2021 Kaj Franck ‑muotoilupalkinnon.

Johan­na Gul­lich­sen on tun­net­tu perin­tei­siä sidok­sia hyö­dyn­tä­vis­tä sisus­tus­kan­kais­taan. Mer­kil­le pan­ta­vaa on hänen pit­kä­jän­tei­nen ja joh­don­mu­kai­nen työn­sä perin­teis­ten kan­gas­tyyp­pien ja mal­lien tuo­mi­ses­sa nyky­päi­vään. Johan­na Gul­lich­se­nin suun­nit­te­le­mis­sa kan­kais­sa näkyy luon­non­ma­te­ri­aa­lien, käsin teke­mi­sen ja kudon­ta­pe­rin­teen säi­lyt­tä­mi­sen arvostus.

Johan­na Gul­lich­sen on pys­ty­nyt yhdis­tä­mään tai­teel­li­sen ja luo­van työn­sä kes­tä­väs­ti toteu­tet­tuun sar­ja­tuo­tan­toon. Hänen omaa nime­ään kan­ta­van brän­din kan­kaat kudo­taan Suo­mes­sa luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta ja nii­den huo­lel­li­ses­ti mie­ti­tyt väriyh­dis­tel­mät täy­den­tä­vät luon­te­vas­ti suo­ma­lais­ta sisus­tus- ja huo­ne­ka­lusuun­nit­te­lua ja muo­toi­lua. Kuo­sit ovat sel­kei­tä ja tun­nis­tet­ta­via mut­ta sil­ti uusiu­tu­mis­ky­kyi­siä eikä työn tai mate­ri­aa­lien laa­dus­ta tin­gi­tä. Oma­lei­mai­nen käden­jäl­ki on tuot­ta­nut myös yhteis­työ­hank­kei­ta niin koti­mais­ten kuin ulko­mais­ten­kin suun­nit­te­li­joi­den ja yri­tys­ten kans­sa. Johan­na Gul­lich­se­nin tuo­tan­to jat­kaa vah­va­na suo­ma­lai­sen teks­tii­li­tai­teen perinnettä.

Vuo­den 2021 Kaj Franck ‑muo­toi­lu­pal­kin­non juryyn kuu­lui­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­te­ri Koli­nen / Design Forum Fin­land, muo­toi­lu­joh­ta­ja Han­na Har­ris / Hel­sin­gin kau­pun­ki, vaa­te­suun­nit­te­li­ja Anna Ruo­ho­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja Päi­vi Tah­ko­kal­lio / Tah­ko­kal­lio Design+ ja muo­toi­li­ja, pro­fes­so­ri Heik­ki Orvola.

Kaj Franck ‑muo­toi­lu­pal­kin­to on suu­ruu­del­taan 10 000 euroa. Pal­kin­non on perus­ta­nut Design Forum Fin­land vuon­na 1992 ja sen rahoit­ta­ja on Suo­men Messusäätiö.

Kaj Franck ‑muo­toi­lu­pal­kin­to­näyt­te­ly on osa Design Forum Fin­land Awards ‑näyt­te­ly­ko­ko­nai­suut­ta ja avoin­na Gal­le­ria A2:ssa Hel­sin­gis­sä 3.–24.6.2021.

 

Kaj Franck Design Prize 2021: Johanna Gullichsen

Textile designer Johanna Gullichsen receives the Kaj Franck Design Prize of 2021.

Johan­na Gul­lich­sen is known for her inte­rior tex­ti­les that com­bi­ne tra­di­tio­nal wea­ves. She has also made deter­mi­ned and sys­te­ma­tic efforts to upda­te tra­di­tio­nal tex­ti­le types and pat­terns. An apprecia­tion of natu­ral mate­rials, han­dic­rafts and the pre­ser­va­tion of the wea­ving tra­di­tion is clear­ly visible in the tex­ti­les desig­ned by Johan­na Gullichsen.

Johan­na Gul­lich­sen has mana­ged to com­bi­ne her artis­tic and crea­ti­ve work with sus­tai­nable serial pro­duc­tion. The tex­ti­les pro­duced under Johan­na Gul­lich­sen brand are woven in Fin­land from natu­ral mate­rials, and their care­ful­ly con­si­de­red colour com­bi­na­tions are a natu­ral addi­tion to Fin­nish inte­rior and fur­ni­tu­re design. The pat­terns are clear and dis­tin­guis­hable, yet loo­king new, and the qua­li­ty of crafts­mans­hip and mate­rials is always impeccable. The unique approach has also resul­ted in col­la­bo­ra­ti­ve pro­jects with domes­tic and foreign desig­ners and com­pa­nies. Johan­na Gullichsen’s designs are a strong con­ti­nua­tion of the Fin­nish tra­di­tion of tex­ti­le art.

The mem­bers of the Kaj Franck Design Prize jury of 2021 were CEO Pet­te­ri Koli­nen / Design Forum Fin­land, Chief Design Offícer Han­na Har­ris / City of Hel­sin­ki, ​clot­hing desig­ner Anna Ruo­ho­nen, CEO Päi­vi Tah­ko­kal­lio / Tah­ko­kal­lio Design+​ and desig­ner, Pro­fes­sor Heik­ki Orvola.

The prize sum is €10,000. The Kaj Franck Design Prize was establis­hed in 1992 by Design Forum Fin­land and it is fun­ded by the Fin­nish Fair Foundation.

Kaj Franck Design Prize exhi­bi­tion is a part of Design Forum Fin­land Awards exhi­bi­tion at Gal­le­ria A2, Hel­sin­ki, 3–24 June 2021.

 

 

Kaj Franck Design Prize 2021: Johan­na Gul­lich­sen. Pho­to Eli­na Simonen

Vuoden nuori muotoilija 2021: Hanna Anonen

Muotoilija Hanna Anonen on Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija 2021.

 

Han­na Ano­nen (synt. 1987) on moni­puo­li­nen suun­nit­te­li­ja, jon­ka port­fo­lios­ta löy­tyy niin tila­suun­nit­te­lua, graa­fis­ta suun­nit­te­lua kuin sisus­tuk­seen liit­ty­viä tuot­tei­ta kuten kalus­tei­ta ja pie­ne­si­nei­tä. Yhtei­se­nä piir­tee­nä nii­tä lei­maa­vat värik­kyys, yllä­tyk­sel­li­syys ja lei­kil­li­syys ja mate­ri­aa­li­na on usein maa­lat­tu puu.

Han­na Ano­sen käden­jäl­ki on roh­ke­aa ja per­soo­nal­lis­ta ja hänen vah­va osaa­mi­sen­sa on tuo­nut toi­mek­sian­to­ja useil­ta suo­ma­lai­sil­ta brän­deil­tä. Han­na Ano­sen työt uudis­ta­vat suo­ma­lai­sen nyky­muo­toi­lun kuvaa ja ne ovat­kin jo saa­neet kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta. Vah­van suun­nit­te­li­jai­den­ti­teet­tin­sä kaut­ta Han­na Ano­nen on suun­nan­näyt­tä­jä muil­le nuo­ril­le suunnittelijoille.

Vuo­den nuo­ri muo­toi­li­ja ‑pal­kin­to on suu­ruu­del­taan 5 000 € ja vuo­si­na 2018–2022 sii­hen kuu­luu lisäk­si Ins­ti­tut finlandais’n (Suo­men Rans­kan ins­ti­tuu­tin) IF Stu­dios ‑vie­rai­luoh­jel­ma Parii­sis­sa. IF Stu­dios ‑vie­rai­luoh­jel­ma tukee suo­ma­lais­ten tai­tei­li­joi­den, kuraat­to­rei­den ja mui­den luo­vien alo­jen teki­jöi­den kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä Ranskassa.

Pal­kin­to­ju­ryyn vuon­na 2021 kuu­lui­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­te­ri Koli­nen / Design Forum Fin­land, leh­to­ri Mer­ja Koso­nen / Met­ro­po­lia AMK​, muo­toi­lu­joh­ta­ja Ant­ti Olin / Isku​ Oy ja joh­ta­ja Johan­na Råman / Ins­ti­tut finlandais.

Vuo­den nuo­ri muo­toi­li­ja 2021 ‑pal­kin­to­näyt­te­ly on osa Design Forum Fin­land Awards ‑näyt­te­ly­ko­ko­nai­suut­ta ja avoin­na Gal­le­ria A2:ssa Hel­sin­gis­sä 3.–24.6.2021.

 

Young Designer of the Year 2021: Hanna Anonen

Designer Hanna Anonen is Design Forum Finland’s Young Designer of the Year 2021.

 

Han­na Ano­nen (b. 1987) is a ver­sa­ti­le desig­ner who­se port­fo­lio covers a wide ran­ge from spa­tial and grap­hic design to inte­rior deco­ra­tion pro­ducts, such as fur­ni­tu­re and smal­ler items. The pieces, which are often made from pain­ted wood, are cha­rac­te­ri­sed by bright colours, unex­pec­ted ideas and playfulness.

Han­na Anonen’s bold and unique sty­le and her expert skills have gai­ned her assign­ments from many Fin­nish brands. Her pieces are rein­ven­ting the ima­ge of Fin­nish modern design and have recei­ved inter­na­tio­nal atten­tion. Thanks to her strong iden­ti­ty as a desig­ner, Han­na Ano­nen is paving the way for other young designers.

The prize sum is €5,000 and in 2018–2022 it also inclu­des par­tici­pa­tion in IF Stu­dios, the artist-in-resi­dence pro­gram of the Fin­nish Ins­ti­tu­te in France in Paris. The IF Stu­dios resi­dence pro­gram sup­ports the inter­na­tio­na­liza­tion of Fin­nish artists, cura­tors and other crea­ti­ve pro­fes­sio­nals in France.

The prize jury of 2021 con­sis­ted of CEO Pet­te­ri Koli­nen / Design Forum Fin­land, Senior Lec­tu­rer Mer­ja Koso­nen / Met­ro­po­lia AMK, Design Direc­tor Ant­ti Olin / Isku Oy and Direc­tor Johan­na Råman / Ins­ti­tut finlandais.

Young Desig­ner of the Year 2021 prize exhi­bi­tion is a part of Design Forum Fin­land Awards exhi­bi­tion at Gal­le­ria A2, Hel­sin­ki, 3–24 June 2021.

 

Han­na Ano­nen. Young Desig­ner of the Year 2021.  Pho­to: Eli­na Simonen

8.–13.6.2021
Kan­sain­vä­li­nen nyky­tai­de­fes­ti­vaa­li jal­kau­tuu Hel­sin­gin gal­le­rioi­hin. Poik­keus­au­kio­lo 8.–13.6. joka päi­vä klo 12–18.

Lue lisää