2.-20.9.2020

Christelle Mas & JP Metsävainio

Christelle Mas: Scales

Chris­tel­le Mas tekee yhteis­työ­tä Oulu Biocen­te­rin kans­sa.
Siel­lä hänel­lä on käy­tös­sään nel­jä eri­lais­ta 3D-mik­ros­koop­pia: pyyh­käi­sye­lekt­ro­ni­mik­ros­koop­pi, valo­mik­ros­koop­pi, tomo­gra­fia-mik­ros­koop­pi ja mik­ro­to­mo­gra­fia-mik­ros­koop­pi. Niil­lä hän kuvaa näyt­tei­tä luon­nos­ta ja hyön­tei­sis­tä. Kuvien yhdis­tä­mi­ses­tä syn­ty­vät kol­laa­si­hah­mot muis­tut­ta­vat etäi­ses­ti eläi­miä. Masin teok­set vies­ti­vät sitä, mil­lä taval­la tie­de muok­kaa käsi­tyk­siäm­me todel­li­suu­des­ta. Nyky­tek­niik­ka aset­taa mei­dät jat­ku­vaan kuva­vir­taan ja sul­jet­tuun maa­il­maan, jon­ne kat­se ei ennen pääs­syt. Tek­no­lo­gis­ten lait­tei­den avul­la luo­tu simu­laa­tio aset­taa ihmi­sen fik­tii­vi­seen todel­li­suu­teen. Se tekee ympä­ris­tös­täm­me samal­la sekä todel­li­sen että vir­tu­aa­li­sen. Valo­ku­vauk­sen käy­töl­lä tie­tees­sä on ennen kaik­kea voi­tu koros­taa näky­vän suhteellisuutta.

Tai­tei­li­jan työs­ken­te­lyä on tuke­nut Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen Kohdeapuraha

 

Chris­tel­le Mas coo­pe­ra­tes with Oulu Biocen­ter. At the Biocen­ter, she uses four dif­fe­rent 3D mic­rosco­pes: a scan­ning elect­ron mic­rosco­pe, a light mic­rosco­pe, a tomo­grap­hy mic­rosco­pe and a mic­ro­to­mo­grap­hy mic­rosco­pe. Under a mic­rosco­pe, she pho­to­graphs samples of natu­re and insects. Col­la­ge cha­rac­ters of com­bi­ned ima­ges are slight­ly remi­niscent of ani­mals.
Mas’s works con­vey how science sha­pes our percep­tions of rea­li­ty. Modern tech­no­lo­gy sub­jects us to a con­ti­nuo­us stream of ima­ges and to a clo­sed world that the eyes have never reac­hed befo­re. A simu­la­tion crea­ted with tech­no­lo­gical equip­ment puts man in fic­tio­nal rea­li­ty. It makes our envi­ron­ment both real and vir­tual simul­ta­neous­ly. The use of pho­to­grap­hy in science has, abo­ve all, been able to emp­ha­size visible relativity.

The artist is sup­por­ted by a Pro­ject Grant from Arts Pro­mo­tion Cent­re Finland

 

JP Metsävainio, Astronomisia Luontokuvia

Luon­to­ku­vaa­ja J‑P Met­sä­vai­nion valo­ku­va­teos­ten syn­ty vaa­tii yötai­vaan sit­ke­ää, jopa vuo­sia kes­tä­vää kuvaus­työ­tä, ennen kuin val­ta­vat ja etäi­set tai­vaa­nil­miöt on saa­tu valo­tet­tua lopul­li­sik­si teok­sik­si.
Met­sä­vai­nion käyt­tää tie­teen työ­me­ne­tel­miä ja väli­nei­tä kuva­tai­teel­li­seen työ­hön­sä, jos­sa näky­viin tuo­tu kos­mi­nen ener­gia toi­mii tai­teel­li­sen ker­ron­nan innoit­ta­ja­na. Vaik­ka itse kuvaus­pro­ses­si on tek­ni­ses­ti ras­kas, Met­sä­vai­nion valo­ku­vat soi­vat sfää­rien musiik­kia luon­nol­li­ses­ti ja tek­nii­kan kah­leis­ta vapau­tu­nee­na. Kat­so­jal­le avau­tuu yhä uusia näky­miä ympä­röi­vään todel­li­suu­teen tai­tei­li­jan raot­taes­sa salai­suuk­sien ver­hoa ympä­ril­läm­me. Met­sä­vai­nion teok­sia on esi­tel­ty ympä­ri maa­il­maa ja nii­tä on museoi­den ja
kau­pun­kien kokoel­mis­sa. Hänen valo­ku­vi­aan käy­te­tään myös laa­jas­ti eri­lai­sis­sa jul­kai­suis­sa sekä tie­teel­li­ses­sä tar­koi­tuk­ses­sa. Kuva­tai­teel­li­sen työn lisäk­si Met­sä­vai­nio on arvos­tet­tu astro­no­mi­sen valo­ku­vauk­sen kehit­tä­jä ja luen­noit­si­ja alan tapah­tu­mis­sa ja kon­fe­rens­seis­sa maailmalla.

 

J‑P met­sä­vai­nio is a Fin­nish visual artist and an impas­sio­na­te astro­no­mical pho­to­grap­her. He is using scien­ti­fic equip­ments and met­hods to reveal the noc­tur­nal world of won­ders and the revea­led cos­mic ener­gy works as a tool for his art. Final artworks are free from a bur­den from the complex tech­nique behind them.The art meets a science in a most beau­ti­ful way. Seve­ral museums and towns have Metsävainio’s art in their col­lec­tions around the world. He’s pho­to­graphs are used wide­ly in various publica­tions and also in scien­ti­fic­pur­po­ses. Met­sä­vai­nio has also deve­lo­ped seve­ral new tech­niques for the astro­no­mical pho­to­grap­hing and has been a high­ly valua­ted spea­ker in various con­fe­rences and hap­pe­nings around the world.

 

Taiteilijatapaaminen 

Ter­ve­tu­loa tapaa­maan tai­tei­li­ja JP Met­sä­vai­nio­ta Gal­le­ria A2:een ja kuu­le­maan hänen työs­tään astrokuvaajana.
Sun­nun­tai­na 20.9.2020  klo 14.