22.7.-9.8.2020

Auli Järvelä: Barokin ja Rokokoon ilon juhla

Milloin saa ottaa?, 2019. Öljy kankaalle, noin 70 x 90 cm. Photo: Kari Hakli

Taiteilijana minulla on välineitä nähdä ja näyttää isojakin hienoja asioita, tehdä ne joillekin näkyviksi. Taide syntyy tunteiden virroista, jotka ovat kuin aaltoja, sisältöjen näyttämisen välineenä minulla on öljyväri.  Maalaus on esine, jolla on syviä merkityksiä ja joka on minun omaa. Etsin ihmisiä, joille antaa vastauksia heidän kauneuden kaipuuseensa. Estetiikkani avulla olen nähnyt valoa pimeydessäkin.  

Som konstnär har jag hjälpmedel för att se och uppvisa även stora, fina saker och göra dem synliga. Konsten uppstår utifrån strömningar av känslor som är likt vågor. Som ett verktyg för att visa innehållet har jag oljefärg. En målning är ett föremål med djupa meningar och är min egen. Jag söker efter människor till vilka jag kan ge svar på deras längtan efter skönhet. Med hjälp av min estetik har jag sett ljus även i mörkret.

As an artist I possess instruments to see and show  even great things and to make them visible to others. Art arises from a flow of emotions that are like waves. To disclose the inner meanings, my tool is oil paint. A painting is an object with very deep meanings, which are my own. I am seeking to give answers to those who are longing for beauty. Thanks to my aesthetics I have seen light even in darkness.

Come artista possiedo strumenti che mi permettono di vedere piccole e grandi cose e di renderle visibili anche ad altri. L’arte nasce da un flusso di emozioni che sono come onde. Per rivelarne i significati interiori, il mio strumento è la pittura ad olio. Un dipinto è un oggetto con significati molto profondi, che sono intimamente miei. Sto cercando di offrire risposte a coloro che desiderano bellezza. Grazie alla mia estetica ho visto luce anche nell’oscurità.

Как художница я имею средства,  при помощи которых можно увидеть и показать прекрасные явления, сделать их для кого-то видимыми.
Искусство рождается из потоков чувств, которые как волны. Пишу масляными красками, раскрывая этим внутренние миры.
Картина – это предмет творения, у которого глубокий смысл, являющийся моим собственным. Ищу тех, кому можно дать ответы на их тоску по красоте. Посредством своей эстетики я увидела свет также в темноте. 

Taiteilijaa on tukenut Taiteen edistämiskeskus / The artist is supported by Arts Promotion Centre Finland.