22.7.-9.8.2020

Auli Järvelä: Barokin ja Rokokoon ilon juhla

Mil­loin saa ottaa?, 2019. Öljy kan­kaal­le, noin 70 x 90 cm. Pho­to: Kari Hakli

Tai­tei­li­ja­na minul­la on väli­nei­tä näh­dä ja näyt­tää iso­ja­kin hie­no­ja asioi­ta, teh­dä ne joil­le­kin näky­vik­si. Tai­de syn­tyy tun­tei­den vir­rois­ta, jot­ka ovat kuin aal­to­ja, sisäl­tö­jen näyt­tä­mi­sen väli­nee­nä minul­la on öljy­vä­ri.  Maa­laus on esi­ne, jol­la on syviä mer­ki­tyk­siä ja joka on minun omaa. Etsin ihmi­siä, joil­le antaa vas­tauk­sia hei­dän kau­neu­den kai­puuseen­sa. Este­tiik­ka­ni avul­la olen näh­nyt valoa pimeydessäkin. 

Som konst­när har jag hjälp­me­del för att se och upp­vi­sa även sto­ra, fina saker och göra dem syn­li­ga. Kons­ten uppstår utifrån ström­nin­gar av käns­lor som är likt vågor. Som ett verk­tyg för att visa innehål­let har jag oljefärg. En mål­ning är ett föremål med dju­pa menin­gar och är min egen. Jag söker efter män­nis­kor till vil­ka jag kan ge svar på deras läng­tan efter skön­het. Med hjälp av min este­tik har jag sett ljus även i mörkret.

As an artist I pos­sess instru­ments to see and show  even great things and to make them visible to others. Art ari­ses from a flow of emo­tions that are like waves. To disclo­se the inner mea­nings, my tool is oil paint. A pain­ting is an object with very deep mea­nings, which are my own. I am see­king to give answers to tho­se who are lon­ging for beau­ty. Thanks to my aest­he­tics I have seen light even in darkness.

Come artis­ta pos­sie­do stru­men­ti che mi per­met­to­no di vede­re picco­le e gran­di cose e di ren­der­le visi­bi­li anc­he ad alt­ri. L’ar­te nasce da un flus­so di emozio­ni che sono come onde. Per rive­lar­ne i sig­ni­fica­ti inte­rio­ri, il mio stru­men­to è la pit­tu­ra ad olio. Un dipin­to è un ogget­to con sig­ni­fica­ti mol­to pro­fon­di, che sono inti­ma­men­te miei. Sto cercan­do di offri­re ris­pos­te a colo­ro che desi­de­ra­no bel­lezza. Grazie alla mia este­tica ho vis­to luce anc­he nell’oscurità.

Как художница я имею средства,  при помощи которых можно увидеть и показать прекрасные явления, сделать их для кого-то видимыми.
Искусство рождается из потоков чувств, которые как волны. Пишу масляными красками, раскрывая этим внутренние миры.
Картина — это предмет творения, у которого глубокий смысл, являющийся моим собственным. Ищу тех, кому можно дать ответы на их тоску по красоте. Посредством своей эстетики я увидела свет также в темноте. 

Tai­tei­li­jaa on tuke­nut Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus / The artist is sup­por­ted by Arts Pro­mo­tion Cent­re Finland.