4.-22.5.2022

Antti Keitilä: Nokipiirroksia (Studio)

Olen piir­tä­nyt pala­val­la koi­vun tuo­hel­la pape­ril­le. Tuo­hi ei kos­ke­ta pape­ria vaan savus­sa ole­va noki tart­tuu pape­riin. Liek­ki ja käden­lii­ke yhdes­sä teke­vät piir­ros­jäl­jen ja muo­dos­ta­vat kuvan. Kut­sun tätä tek­niik­kaa noki­piir­rok­sek­si. Haluan käyt­tää sanaa piir­tä­mi­nen maa­laa­mi­sen sijaan.

Aloi­tin tek­nii­kan kehit­tä­mi­sen vuon­na 2018 kip­si­muo­tin nokea­mis­ko­ke­mus­ten innoit­ta­ma­na. Kir­ja­sin­me­tal­li­va­lu­ja var­ten kip­si­muot­ti kos­teuse­ris­te­tään nokea­mal­la. Olen usein ihail­lut noki­jäl­kiä val­koi­sel­la kip­sil­lä ja miet­ti­nyt miten voi­sin käyt­tää tätä taiteessani.

Käy­tän työs­ken­te­lys­sä­ni hyväk­si tek­nii­kan sat­tu­man­va­rai­suut­ta. Par­haim­mil­laan lop­pu­tu­los yllät­tää ja ilah­dut­taa. Sat­tu­ma on hyväk­syt­tä­vä tasa­ver­tai­sek­si työkaveriksi.

Näyt­te­lyä on tuke­nut Visek ja Taike

 

Soot Drawings

I make drawings on paper using bur­ning birch bark. Alt­hough the birch bark does not come into direct con­tact with the paper, the soot con­tai­ned in the smo­ke adhe­res to the sur­face. The fla­me and move­ment of my hand toget­her crea­te the lines of the drawing and form the ima­ge. I call this tech­nique soot drawing, for I pre­fer to use the word ‘drawing’ rat­her than ‘pain­ting’.

I began to deve­lop the tech­nique in 2018. I was ins­pi­red by expe­rience of applying soot to a plas­ter mould. In cas­ting metal type a plas­ter mould is made resis­tant to mois­tu­re by the use of soot. I was int­ri­gued by the traces of soot left on the whi­te plas­ter and con­si­de­red how I might use this process in my work.

I take advan­ta­ge of the technique’s ran­dom cha­rac­ter. At best the result surpri­ses and enc­hants. Chance should be accep­ted as an equal workmate.

The pre­sent exhi­bi­tion is sup­por­ted by VIsek and Arts Pro­mo­tion Cent­re Fin­land (Tai­ke)