15.3.-2.4.2023

Antti Haapio: Deemi

Dee­mi-näyt­te­lyn nimi viit­taa popu­laa­tioon sekä yksi­lön ja yhtei­sön – alkion ja jou­kon – väli­seen suh­tee­seen. Näyt­te­ly koos­tuu valo­ku­va­sar­jois­ta, joi­den aihee­na on esi­mer­kik­si lapio, ham­mas­har­ja, kir­ja tai jak­ka­ra. Näyt­te­lyn teok­set esit­tä­vät aiheen­sa suo­raan, mut­ta ne ovat myös ver­taus­ku­via ihmi­sis­tä ja ihmisyhteisöistä.

Dee­mi-näyt­te­ly kos­ket­te­lee ilmiö­tä, jos­sa yksit­täi­nen ilmen­ty­mä miel­le­tään osak­si laa­jem­paa koko­nai­suut­ta. Usein todel­li­suus lii­an run­sas­lu­kui­si­ne yksi­tyis­koh­ti­neen näyt­täy­tyy kaa­ok­se­na ja hal­lin­nan tun­ne mene­te­tään. Täs­tä muo­dos­tuu tar­ve yleis­tää ilmen­ty­miä, yri­tys luo­da jär­jes­tys­tä luo­kit­te­le­mal­la asioi­ta. Tämä pro­ses­si har­voin tekee oikeut­ta yksit­täi­sel­le ilmen­ty­mäl­le. Yhtei­sö ja sen toi­mi­vuus on ensi­si­jais­ta, mut­ta myös yksi­lön ole­mas­sao­lon ainut­laa­tui­suu­den ja ainut­ker­tai­suu­den tun­nis­ta­mi­nen on tärkeää.

Näyt­te­lyn teos­ten läh­tö­koh­ta­na on yksin­ker­tai­set, pel­kis­te­tyt visu­aa­li­set havain­not. Nämä irral­li­set kuval­li­set ideat on yhdis­tet­ty näyt­te­lyn tee­man alle yhdek­si kokonaisuudeksi.

Ant­ti Haa­pio (s. 1964) on tam­pe­re­lai­nen valo­ku­vaa­ja ja valo­ku­vauk­sen opet­ta­ja. Näyt­te­lyä ovat tuke­neet Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen ja Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton Pir­kan­maan rahastot.

anttihaapio.com

 

DEME

 

The name Deme refers to a popu­la­tion and a rela­tions­hip of an indi­vi­dual and socie­ty. The exhi­bi­tion con­sists of a series of pho­to­graphs with one sub­ject — for example a sho­vel, a tooth­brush, a book or a stool — that is a direct metap­hor explai­ning people and human communities.

In the Deme exhi­bi­tion a single mani­fes­ta­tion is percei­ved as part of a lar­ger who­le. The sen­se of cont­rol is lost insi­de a chao­tic rea­li­ty com­po­sed by far too many details. From this ari­ses the need to gene­ra­lize mani­fes­ta­tions, an attempt to crea­te order by clas­si­fying things.The prio­ri­ties are the com­mu­ni­ty and its func­tio­na­li­ty, but it is also impor­tant to recog­nize the unique­ness of each indi­vi­dual’s existence.

The works pre­sen­ted are based on simple, stream­li­ned visual obser­va­tions, that have been trans­for­med into a single who­le: Deme.

Ant­ti Haa­pio (b.1964) is a pho­to­grap­her and pho­to­grap­hy teac­her based in Tam­pe­re. The exhi­bi­tion has recei­ved the sup­port of the Arts Pro­mo­tion Cent­re Fin­land TAI­KE and the Fin­nish Cul­tu­ral Foun­da­tion Pir­kan­maa Fund.

anttihaapio.com