21.6.-5.7.2023

Anna Klaus: Naamiohuveja

Video produced by Galleria A2, Arantzazu G. Bayon; Sound Design by Pietari Mikkonen.
The Dancer, 2022
Party II, 2022
Party I, 2001
Bathroom scene, 2005
To give or to receive, 2023
Hommage á Stellan Mörner: Portrait of a woman, 2018
Madonna greets her demon, 2002
The Dandy, 2022
Herr Oberst, 2022

Anna Klausin taiteessa näkyy fetissien lumo

Anna Klausin retrospektiivinen näyttely Naamiohuveja täyttää kesäkuussa Galleria A2:n. Suomalaistaiteilija Klaus on maalannut fetissiaiheisia teoksia 1990-luvulta saakka, ja taiteilijan kolmen vuosikymmenen ajalle sijoittuvaan tuotantoon mahtuu mitä erilaisimpia variaatioita teemasta. Hän on käsitellyt teoksissaan niin fetissiasuja ja -tuotteita kuin omia versioitaan taidehistoriallista teoksista, maalannut sekä ryhmiä ja yksittäisiä muotokuvia. Klaus esiintyi vuoteen 2017 saakka nimimerkillä Anna Kuritus. Taiteilijan kuvasto avaa näkymän fetissien maailmaan ja sen käytäntöihin, mutta toimii samalla mainiona esimerkkinä eroottisen taiteen mahdollisuuksista ilmentää halujen ja identiteettien moninaisuutta.

Lateksi ja kumi ovat Klausin maalauksissa usein toistuvia materiaaleja. Molempien kiilto ja peittävyys saavat huolellisen käsittelyn, ja ne on kuvattu aistillisina ja eroottisesti latautuneina aineina, jotka kiehtovat ja kiihottavat. Kumi ja lateksi ovat kantajansa uniformu, mutta myös toinen iho. Samankaltaisen käsittelyn saavat seksuaaliset aktit, joita taiteilija kuvaa tavalla, jotka saavat katsojan hahmottamaan SM:n laajan kirjon ja sen kiehtovuuden. Kyse on rooleista ja niillä leikittelystä, koko kehon seksualisoitumisesta ja mielikuvituksesta. Klaus kuvaa aiheitaan lämmöllä ja intohimolla, ja välillä hieman ilkikurisestikin. Kysehän on fantasiasta, vaikka se onkin todellista ja merkityksellistä.

Klausin taiteen maailma on kuin halujen kaleidoskooppi, jossa erilaiset fetissit ja kiinnostukset saavat sijansa. Hänen taiteensa on sekä osallistuvaa että osallistavaa, kun katsoja sekä tutustuu fetissimaailmaan, mutta voi myös tunnistaa omia kiinnostuksenkohteitaan. Klausin tuotannossa oman sijansa saavat taidehistoriaa kommentoivat maalaukset, joissa taiteilija on toteuttanut oman versionsa tavalla, joka saa meidät näkemään taidehistoriallisen esikuvan uusin silmin. Hugo Simbergin Halla on muuttunut Klausin käsittelyssä tutkielmaksi sitomisesta ja siihen liittyvästä nautinnosta. Anna Klausin versio on kunnianosoitus historiallisen kollegansa teokselle, mutta se saa myös pohtimaan, miten reagoida Hallan fetisistiseen versioon ja, miten ylipäätään suhtautua taiteessa avoimeen seksuaalisuuteen. Tom of Finlandin tavoin Klaus luo oman mielikuvituksellisen ja seksuaalisen utopiansa, jonka äärellä jokainen voi miettiä omien kiinnostuksiensa luonnetta ja suhdettaan seksuaalisuuteen.

Anna Klaus (1959) on opiskellut maalausta 1970- ja 1980-luvuilla ja debytoi fetissimaalarina nimellä Anna Kuritus vuonna 1991. Hänen teoksiaan oli ensimmäistä kertaa esillä ulkomailla 1995. Hänen teoksiaan on nähty lukuisissa näyttelyissä ja niitä on hankittu muun muassa Museum Erotican (Kööpenhamina) ja lukuisiin yksityiskokoelmiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Galleria A2:n näyttely on retrospektiivinen katsaus Klausin taiteesta 1990-luvulta tähän päivään.

FT Juha-Heikki Tihinen

ANNA KLAUS: MASQUERADES

 

Anna Klaus’ art shows the magic of fetishes

Anna Klaus’ retrospective exhibition Masquerades will fill Gallery A2 in June. Finnish artist Klaus has been painting fetish-themed works since the 1990s, and her oeuvre spans three decades and includes a wide range of variations on the theme. She has worked with fetish costumes and products as well as her own versions of art history, painting both groups and individual portraits. Until 2017, Klaus painted under the pseudonym Anna Kuritus. The artist’s imagery opens up a view into the world of fetishes and its practices, but also serves as an excellent example of the possibilities of erotic art to embody the multiplicity of desires and identities.

Latex and rubber are recurrent materials in Klaus’s paintings. Both are carefully treated for their gloss and opacity and are depicted as sensual and erotically charged substances that fascinate and excite. Rubber and latex are the wearer’s uniform, but also another skin. A similar treatment is given to sexual acts, which the artist depicts in a way that makes the viewer perceive the broad spectrum of SM and its fascination. It is a question of roles and their playfulness, the sexualisation of the whole body and the imagination. Klaus describes her themes with warmth and passion, and sometimes with a touch of mischief. It is a fantasy, even if it is real and meaningful.

Klaus’s art world is like a kaleidoscope of desires, where different fetishes and interests take their place. Her art is both participatory and inclusive, as the viewer not only explores the world of fetishes, but can also identify their own interests. Klaus’s work includes paintings that comment on art history, in which the artist has realised her own version in a way that makes us see the art historical role model with new eyes. Hugo Simberg’s Halla has become, in Klaus’s treatment, a treatise on bondage and the pleasure that comes with it. Anna Klaus’s version is a tribute to the work of her historical colleague, but it also makes us wonder how to react to the fetishist version of Halla and how to deal with overt sexuality in art in general. Like Tom of Finland, Klaus creates her own imaginative and sexual utopia in which everyone can reflect on the nature of their own interests and their relationship to sexuality.

Anna Klaus (1959) studied painting in the 1970s and 1980s and made her debut as a fetish painter under the name Anna Kuritus in 1991. Her work was first exhibited abroad in 1995. Her work has been shown in numerous exhibitions and acquired by the Museum Erotica (Copenhagen) and numerous private collections in Europe and the United States. The exhibition at Gallery A2 is a retrospective of Klaus’s art from the 1990s to the present day.

Juha-Heikki Tihinen, PhD

ANNA KLAUS: MASKERADBALEN

 

Anna Klaus konst syns fetischens förtrollning

Anna Klaus retrospektiva utställning Maskeradbalen fyller i juni Galleriet A2. Den finska konstnären Klaus har målat fetischartade motiv från 1990-talet och i den produktion som består av verk från 30 års tid ryms de mest olikartade variationer kring temat. Hon har i sina verk behandlat såväl fetischdräkter och produkter som egna versioner av konsthistoriska verk, målat såväl grupper som enskilda porträtt. Klaus uppträdde fram till år 2017 under signaturen Anna Kuritus. Konstnärens bildverk öppnar en utsikt till fetischernas värld och dess tillämpningar, men fungerar samtidigt som ett utmärkt exempel på den erotiska konstens möjligheter att uttrycka lusternas och identiteternas mångfaldighet.

Latex och gummi är de material som ofta upprepas i Klaus målningar. Bägges glans och täckning får en noggrann behandling och är framställda som sinnliga och erotiskt laddade ämnen som faschinerar och eggar upp. Gummi och latex är sin bärares uniform, men även en annan hud. En liknande behandling får de sexuella akterna vilka konstnären skildrar på ett sätt som får betraktaren att gestalta SM:s omfattande spektrum och dess fascination. Det är fråga om roller och lek med dem, hela kroppens sexualisering och fantasi. Klaus skildrar sina motiv med värme och passion och emellanåt också lite illmarigt. Det är ju fråga om fantasi, även om den är verklig och betydelsefull.

Klaus konstvärld är som begärens kalejdoskop där de olika fetischerna och intressena får sin plats. Hennes konst är såväl deltagande som inkluderande då betraktaren både bekantar sig med fetischvärlden men även kan erkänna sina egna intresseobjekt. I Klaus produktion får de målningar sin egen plats som kommenterar konsthistorien där konstnären förverkligat sin egen version på ett sätt som får oss att se den konsthistoriska förebilden med nya ögon. Hugo Simbergs Halla har i Klaus behandling förändratsnsttill en studie av bindning och den därtill hörande njutningen. Anna Klaus version är en högaktning till sin historiska kollegas verk men den får en även att reflektera över hur reagera på Hallas fetischhistoriska version och hur överlag förhålla sig till den öppna sexualiteten i konsten. Likt Tom of Finland skapar Klaus sin egen fantasifulla och sexuella utopi vid vilken envar kan fundera över sina egna intressens karaktär och relation till sexualiteten.

Anna Klaus (1959) har studerat måleri på 1970- och 1980-talen och debuterade som fetischmålare under namnet Anna Kuritus år 1991. Hennes verk visades för första gången utomlands 1995. Hennes verk har funnits till påseende på talrika utställningar och de har inskaffats bland annat till Museum Erotica (Köpenhamn) och talrika privatsamlingar i Europa och USA. A2-galleriets utställning är en retrospektiv återblick på Klaus konst från 1990-talet till i dag.

FD Juha-Heikki Tihinen