13.4.-1.5.2022

Aino Säävälä: Syvä (Studio)

SYVÄ, kalligrafiatussi riisipaperille 134x138 cm, 2021

Pho­to: Vel­da Park­ki­nen, Reet­ta Sironen

Aino Sää­vä­lä on tai­de­maa­la­ri, puu­tar­hu­ri ja itseop­pi­nut muusikko.

Täs­sä näyt­te­lys­sä on esil­lä kal­li­ga­fia­tus­sil­la rii­si­pa­pe­ril­le teh­ty­jä maa­lauk­sia. Jää­vuo­ria, aavik­koa ja vuo­ris­to­ja. Vai­kea­pää­syi­siä mai­se­mia joi­hin voi kui­ten­kin eläy­tyä mielikuvissaan.

Tulos on sekoi­tus valo­ku­vien ja muis­sa mediois­sa näky­neen kuvas­ton, havain­non, mie­li­ku­vi­tuk­sen ja ken­ties erään­lai­sen gee­ni­muis­tin heijastumaa.

Tämä pro­ses­si on mat­kai­lua ajas­sa ja tilas­sa. Jon­kin­lai­nen väräh­te­le­vä paradoksi.

 

DEEP

Aino Sää­vä­lä is a pain­ter, gar­de­ner and self-taught musician. 

This exhi­bi­tion displays pain­tings execu­ted in cal­li­grap­hic ink on rice paper. Ice­bergs, deserts and mountains—inaccessible landsca­pes that can be howe­ver pro­jec­ted in one´s own imagination. 

The result is a com­bi­na­tion of pho­to­graphs and other media ima­ges and obser­va­tion, ima­gi­na­tion and per­haps some kind of gene­tic memory. 

This process is a jour­ney in time and space—a vibra­ting paradox.

Näyt­te­lyä on tuke­nut Tai­ke / The exhi­bi­tion has been sup­por­ted by the Arts Pro­mo­tion Cent­re Finland.