20.3.-7.4.2019

Aaro Matinlauri: Kasvoista kasvoihin

Aaro Matin­lau­ri (s. 1954 Limin­ka) on Lah­des­sa työs­ken­te­le­vä tai­de­maa­la­ri ja piir­tä­jä. Rea­lis­ti­nen ihmis­ku­vaus ja ei-esit­tä­vä aines ovat Matin­lau­rin teok­sis­sa yhtä­ai­kaa läs­nä. Kai­ken alku­na on ihmi­sen keho, eten­kin kas­vot; näi­den fyy­sis­ten ja yksi­löl­lis­ten eri­tyis­piir­tei­den varaan raken­tuu vähi­tel­len meta­fyy­si­nen kuva ihmi­ses­tä, ole­mis­taan kysy­väs­tä, ole­mi­sen­sa rajo­ja tun­nus­te­le­vas­ta olennosta. 

Aaro matin­lau­ri kuvaa teok­sis­saan ihmi­sen kul­kua koh­ti elä­män ja kuo­le­man välis­tä rajaa, koh­ti suur­ta mys­tee­riä. Kuo­le­vai­suu­ten­sa tie­dos­ta­va ihmi­nen elää rajan molem­min puo­lin, kah­den maan kan­sa­lai­se­na. Täs­tä rajan tee­mas­ta Matin­lau­ri on kehi­tel­lyt eri­lai­sia vari­aa­tioi­ta: ihmi­nen ilta­var­jon­sa pitui­se­na, ihmi­nen maan puls­sin syk­kee­nä, osa­na maan elä­mää. Ihmi­nen on aina ihminen.

 

Aaro Matin­lau­ri (1954, Limin­ka Fin­land) is a pain­ter and illustra­tor based in Lah­ti, Fin­land. He gra­dua­ted from Lah­ti School of Art in 1976. Matin­lau­ri pre­sents unpo­sed rea­list port­raits in his works. The star­ting point of eve­ryt­hing is the human body, especial­ly the face; The metap­hy­sical and emo­tio­nal ima­ge of a human being is built upon each person’s unique phy­sical characteristics.

In his work Matin­lau­ri depicts the path of humans between life and death, towards the great mys­te­ry. “The per­son awa­re of their mor­ta­li­ty live on both sides of the bor­der, a dual citizen.” On this the­me of bor­ders Matin­lau­ri has deve­lo­ped dif­fe­rent varia­tions: The per­son with a long eve­ning sha­dow and the per­son with their pul­se in the land, who lives as part of the earth. A per­son is fore­ver a person.