Merja Parikka

Mer­ja Parik­ka (s. 1961)

Tär­kein­tä minul­le on että rakas­tan sitä mitä teen. Että tun­nen sen nouse­van syväl­tä sie­lus­ta­ni, ja sei­son työ­ni taka­na lop­puun asti. Maa­laan van­hal­la lasyy­ri­tek­nii­kal­la, käyt­täen väli­ver­nis­saa aina ker­ros­ten välis­sä. Näin syn­tyy hyvin kol­miu­lot­tei­nen vai­ku­tel­ma. Usein myös joka toi­nen ker­ros on kyl­mä sävyi­nen ja joka toi­nen ker­ros läm­min. Väri­pa­let­tii­ni hyväk­syn vain todel­la aito­ja sävy­jä, joi­ta ei ole tai­tet­tu toi­sel­la väril­lä. Aiheet voi­vat olla mitä vain; rak­kaus, tus­ka, tyl­syys, jul­muus, vuo­de­na­jat; yhtä­kaik­ki se syn­tyy sydämestäni. 

Rak­kain maa­laus­tai­de on ita­lian ja Alan­ko­mai­den 1200 luvun tai­de. Sii­nä on jotain niin hie­nos­tu­nut­ta, mut­ta samal­la herk­kää. Nuus­kin nii­tä todel­la lähel­tä. Mut­ta myös nyky­tai­de saa toi­si­naan sukat pyö­ri­mään ja haluan teli­neen ääreen. Mie­les­tä­ni tai­teen tek­ni­set näkö­koh­dat, kuten ryt­mi, tasa­pai­no, mas­sa ja dyna­miik­ka, ovat työ­ka­lu­ja, jot­ka aut­ta­vat kat­so­jaa sukel­ta­maan nii­hin tun­tei­siin, joi­ta tai­tei­li­ja yrit­tää välit­tää. Rak­kaus on aina kukois­ta­va voi­ma, joka vie mei­tä eteen­päin ja pitää mei­dät liik­kees­sä. Tai­tei­li­jan on annet­ta­va itsel­leen aikaa ja rau­haa voi­dak­seen kuun­nel­la rak­kau­den ään­tä ja ede­tä synk­ro­noi­dus­sa tah­dis­sa rak­kau­den kans­sa kuun­te­le­mal­la sydän­tä. Mitään ei voi kiirehtiä.

Mer­ja Parik­ka (b. 1961)

I love what I do, this is of great impor­tance to me. My work rises from deep in my soul. I stand behind my work till the end. My pain­ting tech­nique is based in the antique glazing met­hod, using inter­me­dia­te thin layers of var­nish between the layers of oil paint. This crea­tes a three-dimen­sio­nal effect. Often, eve­ry second layer is both cold-toned and warm. My colour palet­te is com­po­sed of pure tones that are not adul­te­ra­ted or evol­ve into anot­her colour. Ins­pi­ra­tion ema­na­tes from ran­dom sub­jects: love, pain, bore­dom, cruel­ty, seasons.

I admi­re the art of Ita­lian and Dutch 1200s pain­ting mas­ters: the­se works are sop­his­tica­ted and delica­te. I obser­ve them care­ful­ly, breat­hing in their essence. Con­tem­po­ra­ry art has the same effect on me, it ins­pi­res and sets my ima­gi­na­tion wild, it urges me to paint. I find the tech­nical aspects in art such as rhythm, balance, mass and dyna­mics to be the tools which aid the spec­ta­tor to dive under the emo­tions the artist is trying to con­vey. Love is the ever-thri­ving force that takes us forward and keeps us moving. An artist must give him- or her­self the time and peace to be able to lis­ten to the sound of love and move forward in a synchro­nized pace with love by lis­te­ning to the heart. Not­hing can be rushed.

Tulos­sa näyttely

Upco­ming exhibition

29.11.–21.12.2023