29.5.-16.6.2019

Urho Kähkönen: Valot ja Varjot

                                                             Himo. Akryy­li ja lyön­ti­me­tal­li kan­kaal­le, hal­kai­si­ja 100 cm, 2018.

                                                                Tah­to. Akryy­li ja lyön­ti­me­tal­li kan­kaal­le, hal­kai­si­ja 100 cm, 2018.

                                                           Valo­ti­la. Akryy­li ja lyön­ti­me­tal­li kan­kaal­le, hal­kai­si­ja 100 cm, 2018.


Urho Käh­kö­sen maa­lauk­sis­sa valo on aina kes­kiös­sä, fokuk­se­na; ei väis­ty­vä­nä, vaan pimeyt­tä hal­ko­va­na voi­ma­na. Teok­sis­saan hän kuvaa valoa elä­män ehto­na ja on luo­nut näyt­te­lyyn maa­laus­sar­jan, joka ker­too muis­tois­ta, katoa­vai­suu­des­ta ja tun­teis­ta. Gal­le­ria A2:een avau­tu­vas­sa näyt­te­lys­sä on maa­laus­ten lisäk­si esil­lä kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta val­mis­tet­tu­ja kol­laa­se­ja ja ins­tal­laa­tioi­ta. Urho Käh­kö­nen elää ja työs­ken­te­le Kuh­mos­sa. Hän on pitä­nyt lukui­sia kut­su- ja yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä: mm. yksi­tyis­näyt­te­lyn Kajaa­nin tai­de­museos­sa tal­vel­la 2018. Hän on saa­nut tun­nus­tus­ta useal­ta tahol­ta tai­teen ja ympä­ris­tön eteen teke­mäs­tään työs­tä: TAIKE:n tai­de­tun­nus­tus 2013, Vuo­den kuh­mo­lai­sek­si valin­ta 2015 ja Vuo­den raja­seu­tu­toi­mi­ja 2018. 

In Urho Käh­kö­nen’s pain­tings, light is always the cent­ral focus; not in ret­reat from dark­ness, but force­ful­ly in oppo­si­tion to it. In his work he shows light as a con­di­tion for life. He has crea­ted a series of pain­tings for exhi­bi­tion that speaks of memo­ries, tran­sience and emo­tions. The exhi­bi­tion ope­ning in Gal­le­ry A2 exhi­bits pain­tings, col­la­ges of recycled mate­rials, and ins­tal­la­tions. Urho Käh­kö­nen lives and works in Kuh­mo, Fin­land. He has held nume­rous awards and solo exhi­bi­tions, for example in Kajaa­ni Art Museum in the win­ter of 2018. He has gai­ned wide recog­ni­tion for his work on art and the envi­ron­ment: TAI­KE Art Award 2013, Kuh­mo resi­dent of the year 2015, and the Bor­der Regions Award 2018.