5.9.- 23.9. 2018

Salla Salin & Ona Taskinen: Hetkellisesti — Momentarily

Sal­la Sali­nin Pas­sing / Birds of a Feat­her ‑ins­tal­laa­tio kut­suu kat­so­jan kes­kel­le ajan, ark­ki­teh­tuu­rin ja mate­ri­aa­lin vuo­ro­pu­he­lua. Het­keen pysäh­ty­neen havain­non äärel­lä, mää­ri­tel­mien ja mää­rit­te­le­mät­tö­män raja­pin­nal­la, teok­set tavoit­te­le­vat näky­miä ihmi­sen suh­tees­ta itseen­sä sekä ympä­röi­vään maailmaan.

Ona Tas­ki­nen tut­kii maa­lauk­sis­saan elo­ku­van ja unen saman­kal­tai­suut­ta. Aikai­sem­mis­sa teok­sis­saan hänen tee­man­sa ovat liit­ty­neet tele­vi­sion ja elo­ku­van todel­li­suu­teen, sii­hen, miten asioi­ta näy­te­tään ja miten nii­tä katsotaan.

Sal­la Salin’s ins­tal­la­tion Pas­sing / Birds of a Feat­her invi­te the viewer to a dia­lo­gue between time, arc­hi­tec­tu­re, and mate­rial. The obser­va­tion of a flee­ting moment, at the edge of the defi­ned and inde­fi­nable, the works address man’s rela­tions­hip to him­self and to the wider world.

In her pain­tings Ona Tas­ki­nen explo­res paral­lels between films and dreams. The the­mes of her pre­vious work have dealt with the rea­li­ty of tele­vi­sion and films, how things are shown and perceived.