15.5.-31.5.2020

Merja Hujo & Suvi Laine-Karsten: Ihmisiä hiljaisesta kaupungista — People of a Silent City. Virtuaalinäyttely — Virtual Tour

Hel­sin­ki­läis­tai­tei­li­joi­den Mer­ja Hujon & Suvi Lai­ne-Kars­te­nin vir­tu­aa­li­näyt­te­ly esit­tää 13 öljy­maa­laus­ta, joi­den aihe­pii­ri­nä ovat hil­jen­ty­nyt kau­pun­ki ja sen vai­en­ne­tut ihmi­set. Teok­sil­laan he halua­vat ker­toa, että vai­keis­sa­kaan olo­suh­teis­sa sel­viy­ty­jät eivät mene­tä ihmi­syyt­tään: hil­jai­suu­den sisäl­lä elää voi­ma. Mer­ja Hujo on ver­hon­nut täs­sä ajas­sa elä­viä ihmi­siä kes­kiai­kai­seen ole­muk­seen, jos­sa he ovat pei­tet­tyi­nä ikään kuin väli­ti­las­sa. ”Hil­jai­sia ihmi­siä, jot­ka ovat sel­viy­ty­neet koet­te­le­muk­sis­taan
vah­voi­na omi­na itsenään”.Suvi Lai­ne-Kars­te­nin hah­mot ilmes­ty­vät kuin tyh­jäs­tä. Ne saa­pu­vat pens­se­lin, värien jamaa­laus­poh­jan kut­su­mi­na eivät­kä ole ennal­ta mää­ri­tel­tä­vis­sä. Ne ovat läs­nä täs­sä het­kes­sä, tämän het­ken kokemuksessa.

The vir­tual exhi­bi­tion of works by Hel­sin­ki artists Mer­ja Hujo and Suvi Lai­ne-Kars­ten pre­sents thir­teen oil pain­tings port­raying the silent city and its hus­hed inha­bi­tants. The two artists seek to show that in coping with chal­len­ging con­di­tions people do not lose their huma­ni­ty. Indeed, power lives wit­hin the silence. Mer­ja Hujo has clad real people of today with a medie­val appea­rance, in which they are obscu­red as though in inter­me­dia­te space: ‘qui­et people who have emer­ged from their trials strong in being them­sel­ves’. Suvi Laine-Karsten´s figu­res appear as out of the void, cal­led forth by pencil, paint and sup­port. They can­not be defi­ned befo­re­hand. They exist now, at the moment; in the pre­sent moment’s experience.