23.4. - 5.5.2019

Maija Kivi: Garden of Death and Desire

Himon ja kuo­le­man puu­tar­ha on dys­toop­pi­nen fan­ta­sia­maa­il­ma, kuin lap­suu­den sala­paik­ka, selit­tä­mät­tö­män maa­gi­nen. Tääl­lä jokai­nen esi­ne on ladat­tu täy­teen mer­ki­tyk­siä. “Kaap­paan pahaa-aavis­ta­mat­to­man kat­so­jan ja viet­te­len hänet mukaa­ni kim­mel­tä­viin tuhon kuvas­toi­hin, joil­la mäs­säi­len ähkyyn asti. Olen lei­ki­tel­lyt aja­tuk­sel­la vii­mei­sis­tä bileis­tä, jos­sa kau­hus­sa ja eks­taa­sis­sa pieh­ta­roi­vat hah­mot otta­vat kai­ken irti ennen lopul­lis­ta rysäh­dys­tä, tie­tä­mät­tä ovat­ko osa todel­li­suut­ta vai realityä. 

Mai­ja Kivi on val­mis­tu­nut Kuva­tai­dea­ka­te­mian Maa­laus­tai­teen osas­tol­ta  v. 2012. Sit­tem­min hän on yhdis­tel­lyt työs­sään monia eri väli­nei­tä ja tek­nii­koi­ta, pää­pai­non vii­me vuo­si­na ollen per­for­mans­si­tai­tees­sa. Mai­ja Kivi on esiin­ty­nyt yksin ja eri ryh­mien muka­na Suo­mes­sa ja ulko­mail­la. Tämä näyt­te­ly on paluu­ta hänen juu­ril­leen taidemaalarina.

Ava­jai­sis­sa 22.4 Mai­ja Kivi esit­tää performanssin.

 

The gar­den of death and desi­re is a dys­to­pian fan­ta­sy land, like a child­hood sec­ret gar­den, inexplicably magical. Here, eve­ry object is full of mea­ning, “Cap­tu­ring the unsus­pec­ting viewer, I car­ry them with me into glis­te­ning ima­ges of destruc­tion on which I feast until I vomit. I am playing with the idea of the final car­ni­val, whe­re cha­rac­ters wal­low in hor­ror and ecs­ta­sy befo­re the final crash, not knowing whet­her they are a part of rea­li­ty or truth.”

Mai­ja Kivi (1981) gra­dua­ted as a pain­ter from Hel­sin­ki Aca­de­my of Fine Arts in 2012. Since gra­dua­ting, she has expan­ded her work to inclu­de other tech­niques and per­for­mance art. Mai­ja has shown work solo and in group exhi­bi­tions, throug­hout Fin­land and over­seas. This exhi­bi­tion shows a return to her roots as a painter.

Mai­ja Kivi will per­form at the ver­nis­sa­ge on 22.4.