30.12.2018 - 6.1.2019

Loistava Huone: Maija Lavonen, Maija Saksman, Seppo Renvall

Maija Lavonen — valokuitutekstiilejä

Maija Saksman — FLUXus tulkintoja auringosta ja tähdistä

Seppo Renvall — AurinkoHeijastuksia

Näyt­te­ly on osa­na Lux Hel­sin­ki (5.–9.1.2019) ‑tapah­tu­man oheis­oh­jel­maa: 6.1. lop­piai­se­na esiin­tyy Yhtäk­kiä Täs­sä ‑ryh­mä teok­sel­la YouA­reAS­tar. Sama­na ilta­na S.Renvallin ja M.Saksmanin Sun­ri­se Bou­le­vard ‑video­koos­te. Oheis­oh­jel­ma jul­kais­taan 28.12. 

Mai­ja Lavo­nen: Meri­kos­ki, osa 2. Valo­kui­tu, akryy­li. 2013. Pho­to: Rau­no Träskelin

Mai­ja Lavo­sen valo­kui­tu­teks­tii­lit valai­se­vat tämän päi­vän. Ne on kudot­tu käsin käyt­täen valo­kui­tua. Nii­den ajan­koh­tai­suus syn­nyt­tää ener­gis­tä ja uut­ta sisus­tus­ta ja valai­sua. Teks­tii­li­tai­tei­li­ja­na Lavo­nen on tul­lut tun­ne­tuk­si ryi­jy­tai­teen uudis­ta­ja­na ja tilal­lis­ten ja suu­ri­ko­kois­ten pel­la­va­teos­ten suun­nit­te­li­ja­na. Hänen teok­si­aan on sijoi­tet­tu moniin jul­ki­siin tiloi­hin, esi­mer­kik­si Edus­kun­ta­ta­loon, minis­te­riöi­hin, Suo­men Pan­kin pää­kont­to­riin, suur­lä­he­tys­töi­hin ja kirk­koi­hin. http://www.maijalavonen.com/

Mai­ja Saks­man: screens­hot ins­tal­laa­tio-teok­ses­ta my space2 ja aurin­ko, 2015.

Mai­ja Saks­ma­nin näyt­te­lys­sä esi­tet­tä­vät teok­set ovat osa laa­jem­paa koko­nai­suut­ta “Sono­rous Her­ba­rium”, johon hän on teh­nyt kuvit­teel­li­sen kie­len ja “lau­lun” luon­to­kap­pa­leil­le; puil­le, kukil­le, enke­leil­le ja eläi­mil­le. Nyt pää­osas­sa ovat aurin­got ja täh­det ja uudet mer­ki­tyk­set. Ecce Aurin­ko. Saks­man on koti­mai­sen media­tai­teen omin­ta­kei­nen edus­ta­ja. Hän tekee monia­lai­sia video- ja ääni­teok­sia, musiik­kia ja per­for­mans­se­ja. Saks­ma­nin teok­sia voi kut­sua erään­lai­sik­si video­her­baa­rioik­si, joka koos­tuu tai­tei­li­jan ympä­ris­tös­tään löy­tä­mis­tä asiois­ta, joil­le hän antaa uuden­lai­sia mer­ki­tyk­siä. http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/maija-saksman/

Sep­po Ren­vall: Valo­maa­laus, live-esi­tys. Gal­le­ria Rank­ka 2018.

Sep­po Ren­vall tekee elo­ku­via ja videoi­ta, mut­ta hänen tuo­tan­toon­sa kuu­luu myös valo­ku­vaa, ins­tal­laa­tioi­ta ja hap­pe­nin­ge­ja. Hänen elo­ku­van­sa ovat tyy­pil­li­ses­ti abstrak­te­ja ja mus­ta­val­koi­sia ja niis­sä on rikot­tu, ker­rok­sel­li­nen raken­ne, joka kes­kit­tyy joka­päi­väi­siin ilmiöi­hin. Ren­val­lin A2:een teke­mä “Exo­tique” -ins­tal­laa­tio muo­dos­tuu valoil­miöis­tä, aurin­gon hei­jas­tuk­sis­ta tupa­kan sytyt­tä­mi­siin. http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/seppo-renval