(7.-25.4.2021) Näyttely on siirretty maaliskuulle 2022 / The Exhibition has been postponed to March 2022

Leila Lipiäinen: Pieni metsä (Studio)

Olen teh­nyt esi­neins­tal­laa­tioi­ta vuo­sia eri­lai­sis­ta uusio­ma­te­ri­aa­leis­ta, hylä­tyis­tä ja kier­rä­te­tyis­tä. Nii­den rin­nal­la teen gra­fiik­kaa kokei­le­van tai­de­gra­fii­kan tek­nii­koil­la, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat suur­piir­tei­sen ilmai­sun. Se ei ole pien­tä ja tark­kaa. Teen iso­ja pin­to­ja gra­fiik­kaa – lino­leik­kaus­ta, car­bo­run­du­mia, mono­ty­pi­aa sekä ikiai­kais­ta kivi­li­to­gra­fi­aa. Olen teh­nyt aikai­sem­min yksi­tyis­näyt­te­lyn nimel­tä MIE­LEN MET­SÄ – vedos­tet­tu­ja ker­to­muk­sia vuon­na 2018. Olin jo ehti­nyt unoh­taa nämä kuuset, kun­nes koh­ta­sin met­sä­tee­man uudes­taan. Vedos­tin pai­no­vä­reil­lä käsin poron muo­ka­tul­le nahal­le lino­leik­kaus­ta ja jat­koin met­sä­tee­maa leik­kaa­mal­la piha­kuusem­me hah­mon poron tal­jan kar­va­puo­lel­le. (1700 kar­vaa neliö­sen­til­lä!) Näis­tä kuvis­ta tein met­sän – pie­nen met­sän. Met­sän, joka on minus­sa. Olen aikai­sem­min­kin tut­ki­nut poro­tee­maa (Ran­gi­fer Taran­dus Taran­dus) teok­sis­sa­ni ja teh­nyt sii­tä aihees­ta abstrak­te­ja ja käsit­teel­li­siä teok­sia. On häm­mäs­tyt­tä­vää näh­dä näi­den kah­den tee­man, met­sän ja poron, nyt löy­tä­vän toi­sen­sa teoksissani.

Kesäl­lä 2020 vedos­tin mono­ty­pial­la syvä­pai­no­pa­pe­ril­le pihal­lam­me kas­va­van män­nyn run­gon. Tein niis­tä sar­jan, niin kuin piha­puum­me ovat, suo­ria ja ryh­dik­käi­tä. PIE­NI MET­SÄ, jos­sa ovat esil­lä Met­sä minus­sa, 5 osai­nen teos, 2020 sekä My Pine-sar­jas­ta osat 1 ja 2, 2020.

Lei­la Lipiäi­nen on Rova­nie­mel­lä asu­va ja työs­ken­te­le­vä kuva­tai­tei­li­ja. Hän on Lapin yli­opis­ton tai­tei­den tie­de­kun­nan näyt­te­ly­toi­min­nan yliopisto-opettaja.