13.11.-1.12.2019

Kirsti Tuokko: Darlings

 

Tai­de­maa­la­ri Kirs­ti Tuok­ko (s. 1943 Hel­sin­ki) kuvaa työskentelyään:

Maa­laan muo­tia muo­vil­le. Sekä aihe että mate­ri­aa­li aiheut­taa minus­sa ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta, Maa­laan nau­tin­toa ja syyl­li­syyt­tä. Käyt­tä­mä­ni kon­sep­ti on var­sin yksin­ker­tai­nen. Kau­nis muo­ti­ku­va maa­la­taan öljy­vä­ril­lä dam­ma­ria sääs­te­le­mät­tä läpi­nä­ky­väl­le plek­sil­le. Anne­taan maa­lin teh­dä omia rat­kai­su­ja. Kään­ne­tään työ ympä­ri. Maa­laus­ma­te­ri­aa­lien omaeh­toi­suus on nyr­jäyt­tä­nyt plek­si­pin­nan taka­na ole­van hah­mon vii­leän posee­rauk­sen. Pin­ta­kiil­to on vie­lä jäl­jel­lä ja sii­nä voi myös kat­so­ja pei­lail­la. Maa­lauk­se­ni ovat kau­kais­ta sukua Neue Sach­lich­keit ‑maa­la­reil­le kuten Geor­ges Grosz ja Otto Dix, kari­ka­tyy­rit por­va­ris­tos­ta omal­la koh­dal­la­ni viit­taa­vat enim­min itseeni.”

Kirs­ti Tuok­ko on val­mis­tu­nut Tai­de­teol­li­ses­ta oppi­lai­tok­ses­ta 1966 (nyk. Aal­to-yli­opis­to). Lisäk­si hänel­lä on opin­to­ja (Sym­bo­lic Design, Grap­hic Design) Uni­ver­si­ty of California:ssa, Ber­ke­ley USA. Tuok­ko on osal­lis­tu­nut sekä jury­tet­ty­nä että kut­sut­tu­na lukui­siin ryh­mä­näyt­te­lyi­hin. Yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä on yli 30 alkaen vuo­des­ta 1986. Teok­sia on ollut esil­lä Tuk­hol­mas­sa, Ber­lii­nis­sä, Pra­has­sa, Venet­sias­sa. Teok­sia kokoel­mis­sa: Val­tion Tai­de­ko­koel­mat, HAM, Tam­pe­reen Tai­de­museo, Tam­pe­reen kau­pun­ki, yksi­tyi­set kokoel­mat. Jul­ki­sia tilaus­töi­tä: TAY­sin Uuden Sydän­sai­raa­lan sei­nä­maa­laus, kut­su­kil­pai­lu­voit­to, Kaup­pa­kes­kus Klaa­van ulko­sei­nä, Vuo­res Tam­pe­re, Val­tion Viras­to­ta­lo Atti­lan aulan tai­de­teos, Val­tion tilaustyö.