19.10. - 10.11.2018

Kätsy: Minä tästä vain viuhahdan

Mie­li­pi­de­piir­rok­sia vuo­sil­ta 1965–2017

Poh­dis­ke­le­vis­sa piir­rok­sis­saan Kät­sy jät­tää usein näky­viin nel­jä eri­lais­ta aja­tus­ta aihees­taan. ”Mikään ei ole niin tyl­sä kuin val­mis aja­tus”, Kät­sy tote­aa. Päi­vä­koh­tai­sis­sa piir­rok­sis­saan hän käsit­te­lee yhteys­kun­nal­li­sia aihei­ta, poli­tiik­kaa, nais­ten- ja las­te­noi­keuk­sia. Otti­pa hän kan­taa ilmas­ton­muu­tok­seen­kin jo 90-luvul­la asian nous­tua ylei­seen kes­kus­te­luun. Kol­mes­ti vii­kos­sa ilmes­ty­nei­tä piir­rok­sia on jul­kais­tu Ilta-Sano­mis­sa lähes 8000 vuo­des­ta 1965 vuo­teen 2017 asti. Ret­ros­pek­tii­vi­ses­sä näyt­te­lys­sä töi­tä on esil­lä uran kai­kil­ta kuu­del­ta vuo­si­kym­me­nel­tä. Kät­sy on saa­vut­ta­nut piir­tä­mis­vuo­sil­laan Euroo­pan mes­ta­ruu­den. Koko maa­il­mas­sa Kät­syn edel­le menee kak­si teki­jää: India Time­sin R.K. Lax­man 59 vuo­del­laan ja Was­hing­ton Pos­tin Her­bert Block 55 vuo­del­laan. Näyt­te­lys­sä esil­lä ole­vat ori­gi­naa­lit on lai­nat­tu San­omain arkis­tos­ta.

Näyt­te­lyä on tuke­nut Ilta-Sano­mat.

 

1960-luku.
1.2.1967
1970-luku.
26.1.1978
1980-luku.
31.1.1984
1990-luku.
20.5.1999
2000-luku.
14.8.2004

2010-luku.
3.6.2017