19.10. - 10.11.2018

Kätsy: Minä tästä vain viuhahdan

Mie­li­pi­de­piir­rok­sia vuo­sil­ta 1965–2017

Poh­dis­ke­le­vis­sa piir­rok­sis­saan Kät­sy jät­tää usein näky­viin nel­jä eri­lais­ta aja­tus­ta aihees­taan. ”Mikään ei ole niin tyl­sä kuin val­mis aja­tus”, Kät­sy tote­aa. Päi­vä­koh­tai­sis­sa piir­rok­sis­saan hän käsit­te­lee yhteys­kun­nal­li­sia aihei­ta, poli­tiik­kaa, nais­ten- ja las­te­noi­keuk­sia. Otti­pa hän kan­taa ilmas­ton­muu­tok­seen­kin jo 90-luvul­la asian nous­tua ylei­seen kes­kus­te­luun. Kol­mes­ti vii­kos­sa ilmes­ty­nei­tä piir­rok­sia on jul­kais­tu Ilta-Sano­mis­sa lähes 8000 vuo­des­ta 1965 vuo­teen 2017 asti. Ret­ros­pek­tii­vi­ses­sä näyt­te­lys­sä töi­tä on esil­lä uran kai­kil­ta kuu­del­ta vuo­si­kym­me­nel­tä. Kät­sy on saa­vut­ta­nut piir­tä­mis­vuo­sil­laan Euroo­pan mes­ta­ruu­den. Koko maa­il­mas­sa Kät­syn edel­le menee kak­si teki­jää: India Time­sin R.K. Lax­man 59 vuo­del­laan ja Was­hing­ton Pos­tin Her­bert Block 55 vuo­del­laan. Näyt­te­lys­sä esil­lä ole­vat ori­gi­naa­lit on lai­nat­tu San­omain Sää­tiön arkistosta.

Näyt­te­lyä on tuke­nut Ilta-Sano­mat.

In his reflec­ti­ve drawings, Kät­sy often sha­res mul­tiple dif­fe­rent thoughts on a sub­ject. “The­re’s not­hing so boring as a rea­dy thought,” Kät­sy sta­tes. In his dai­ly car­toons he deals with civics, poli­tics, and the rights of women and children. He alrea­dy brought the topic of cli­ma­te chan­ge up for public discus­sion in the 1990s. His drawings have been publis­hed in Fin­nish tabloid Ilta-Sano­mat thrice weekly from 1965 through to 2017. This exhi­bi­tion shows work selec­ted from all 6 deca­des of the artist’s career. Kät­sy has attai­ned the hig­hest posi­tion of mas­te­ry in his craft, wit­hin Euro­pe. Only two illustra­tors in the world have had lon­ger careers: R.K. Lax­man, publis­hed by the India Times for 59 years and Her­bert Block with the Was­hing­ton Post for 55 years. The ori­gi­nals shown in this exhi­bi­ton are on loan from the Hel­sin­ki San­omain Sää­tiö archive.

The exhi­bi­tion is spon­so­red by Ilta-Sano­mat.