30.8.-15.9.2019

Jonna Johansson: Lush

Jon­na Johans­son (s. 1975 Espoo) käsit­te­lee maa­lauk­sis­saan ihmi­syy­den tee­mo­ja kuten kehol­li­suut­ta ja nai­seut­ta. Hänen maa­lauk­sis­saan vuo­rot­te­le­vat spon­taa­ni voi­ma­kas ilmai­su­ta­pa ja tark­kaan mie­ti­tyt kompositiot.

Osa teok­sis­ta pysyt­te­lee täy­sin abstrak­tion pii­ris­sä. Joi­den­kin sisäl­tö ja sano­ma liit­tyy nai­seu­teen, mut­ta ei femi­nis­tis­tä ideo­lo­gi­aa voi­mal­li­ses­ti julis­taen, vaik­ka sitä­kin on tai­tei­li­jan omien sano­jen mukaan teok­siin pisa­ra mah­tu­nut kuten omien las­ten kaut­ta koet­tua äitiyt­tä. Johans­son kul­jet­taa kat­so­jan kat­set­ta koh­den­taen sen välil­lä kuin kame­ran zoom-objek­tii­vil­la joi­hin­kin nais­var­ta­lon osiin. Koh­den­nuk­set eivät ole ihon esit­tä­mi­ses­tä huo­li­mat­ta eroot­ti­sia tai sek­su­aa­lis­sä­vyt­tei­siä. Kyse on mimeet­ti­ses­tä esit­tä­vyy­des­tä, jota kehys­tä­vät abstrak­tit ekspres­sio­nis­ti­set pin­nat.” 
- FM SAMI AIKIO

Jon­na Johans­son on Hel­sin­gis­sä asu­va ja työs­ken­te­le­vä tai­tei­li­ja. Hän on val­mis­tu­nut Kuva­tai­dea­ka­te­mian maa­laus­tai­teen osas­tol­ta kuva­tai­teen mais­te­rik­si (2003). Hän on pitä­nyt lukui­sia näyt­te­lyi­tä Suo­mes­sa sekä ulkomailla.

Jon­na Johans­son (b. 1975 Espoo, Fin­land) deals with the­mes such as phy­sica­li­ty and woman­hood in her art. Her pain­tings alter­na­te between spon­ta­neous power­ful expres­sion and thought­ful com­po­si­tions.
 
“Some of the works take on a comple­te­ly abstract form. Whi­le the con­tents and mes­sa­ges touch upon woman­hood they do not strongly pro­mo­te a femi­nist ideo­lo­gy, even though the artist has spo­ken of her work touc­hing light­ly upon her own expe­rience of mot­her­hood.
Johans­son com­mands the viewers’ gaze as if it were a came­ra’s zoom lens aimed at parts of the body. Sub­jects are displayed with no care as to whet­her they appear ero­tic or sexual­ly sug­ges­ti­ve. It is a mat­ter of mime­tic repre­sen­ta­tion fra­med by abstract expres­sio­nist sur­faces.”
— M.PHIL. Sami Aikio
 
Jon­na Johans­son lives and works in Hel­sin­ki, Fin­land. She gra­dua­ted from Hel­sin­ki Uni­ver­si­ty of Fine Arts with a Mas­ters degree in Pain­ting in 2003. She has exhi­bi­ted both in Fin­land and overseas.