27.2. - 17.3.2019

Ilari Kähönen: Retrospektaakkeli. Mars, Mars!

Näyt­te­ly Mars, Mars! esit­te­lee tai­tei­li­jan moni­puo­lis­ta tuo­tan­toa ja valai­see vuo­sien 1989–2019 aika­na tapah­tu­nei­ta muu­tok­sia.

Ila­ri Kähö­nen (s.1962) on tai­tei­li­jau­ral­laan tar­kas­tel­lut aika­sii­vuit­tain valo­ku­van, maa­lauk­sen, lan­ka-appli­kaa­tioi­den ja hiers­piir­ros­ten mah­dol­li­suuk­sia ja kei­no­ja.

Ret­ros­pek­taak­ke­lis­sa näh­dään umpi­pi­meäs­sä hier­ty­nei­tä piir­rok­sia, anti­geo­met­ri­sia lan­ka-abstrak­tioi­ta, paro­dioi­via ja iro­ni­sia oma­ku­via ja limit­ty­nei­tä frak­taa­li­sia his­to­ria-aihei­ta 1980-luvul­ta tähän päi­vään.

Moni­nai­sen ilmai­sun kes­kiös­sä on aina ollut maa­il­man maa­ni­suus, moni­muo­toi­suus ja outous sekä nii­hin liit­ty­vät filo­so­fi­set pai­no­tuk­set ja tul­kin­nat

Tai­tei­li­ja ei nou­da­ta yhtä tiet­tyä tyy­li­suun­taa tai ideo­lo­gi­aa, vaan on tai­tei­li­jau­ran­sa ajan ammen­ta­nut omaeh­toi­ses­ti media­ku­vas­tos­ta, tai­de­his­to­rias­ta ja arki­to­del­li­suu­des­taan. Hän­tä on kiin­nos­ta­nut eri­tyi­ses­ti hitaat työs­ken­te­ly­me­to­dit mm. hiers­piir­tä­mi­nen ja läpi­par­si­mi­nen. 

Kähö­nen on val­mis­tu­nut kuva­tai­teen mais­te­rik­si Kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta 2010 sekä tai­de­maa­la­rik­si Vapaas­ta tai­de­kou­lus­ta 1991. Hänen teok­si­aan on mm. Hel­sin­gin tai­de­museon ja Rova­nie­men tai­de­museon Wihu­rin kokoel­mis­sa sekä useis­sa yksi­tyis­ko­koel­mis­sa.
 

Artist Talk

Kuva­tai­tei­li­ja Kähö­nen ker­too työs­ken­te­lys­tään ja kehit­tä­mäs­tään hiers­piir­ros-tek­nii­kas­ta gal­le­rias­sa sun­nun­tai­sin 3.3., 10.3. ja  17.3. klo 14–16.