17.7.-4.8.2019

Emmu Johansson & Aino Säävälä

Aino Sää­vä­lä: Vaa­lean­pu­nai­nen pil­vi, öljy kan­kaal­le 81 x 115 cm, 2019.

AINO SÄÄ­VÄ­LÄ (s.17.9.1979, Oulu)


Per­hos­vai­ku­tus 

Noin vuo­si sit­ten kevääl­lä tar­ve mat­kus­taa kas­voi niin suu­rek­si, että vuo­kra­sin työ­huo­neen. Aloin pin­got­taa ja poh­jus­taa kan­kai­ta, sekoit­taa maa­vä­re­jä. Aloin maa­la­ta mat­ka­ku­via, kos­ka mie­li kai­pa­si vaih­te­lua. Kuvit­te­lin kau­kai­sis­sa mais­sa tapah­tu­via luon­no­nil­miöi­tä. Ajat­te­lin, että jos kau­kai­sel­la saa­rel­la kukat puh­kea­vat kuk­kaan, sen voi tun­tea jol­lain taval­la. Pie­ni ilman lii­kah­dus saat­taa vai­kut­taa toi­sel­la puo­lel­la maa­pal­loa.”
Aino Sää­vä­lä maa­laa, tekee puu­tar­ha­töi­tä, on soit­ta­nut ja lau­la­nut bän­deis­sä 20-vuotta.

 The But­terfly Effect

Around the time of spring last year my need to tra­vel grew so strong that I ren­ted a stu­dio. I began to ten­sion and pri­me can­va­ses, to mix earth colours. I began to paint tra­vel pic­tu­res, because my mind nee­ded varie­ty. I ima­gi­ne natu­ral phe­no­me­na occu­ring in dis­tant lands. I thought that if the­re were flowers bloo­ming on a dis­tant island somew­he­re, it could in some way be felt. A small move­ment of air can have an effect on the other side of the glo­be.”
Aino Sää­vä­lä paints, gar­dens and has played and sung in a band for the last 20 years.

 

Emmu Johansson  (s. 28.9.1993, Helsinki)

Oma­ku­va­päi­vä­kir­ja

A2:ssa on esillä kokeellinen muotokuvaprojekti. Emmu Johansson on maalannut omakuvia esittävät teoksensa (61) kahden kuukauden aikana, yhden kunakin päivänä.
“Olen sopinut itseni kanssa, että omakuva voi olla myös värimaalaus tai abstrakti kompositio. Pieni maalauspohjien koko on ollut liikkuvaan työtilanteeseen sopiva; suurin osa kuvista on maalattu Pariisissa tai Tohmajärvellä, osa Helsingissä.” Emmu Johansson on valmistunut Vapaasta Taidekoulusta 2017, jonka jälkeen työskennellyt sekä Suomessa, että ulkomailla.

 

Self Port­rait Diary

Gal­le­ry A2 pre­sents an exhi­bi­tion of expe­ri­men­tal port­raits. Emmu Johans­son has pain­ted each of the 61 self port­raits on display over two months, comple­ting one per day. “I made an agree­ment with myself, that the self port­raits could also be colour pain­tings or abstract com­po­si­tions. The small dimen­sions of the artworks sui­ted my mobi­le wor­king situa­tion; Most of the pieces were pain­ted in Paris or Toh­ma­jär­vi, and some in Hel­sin­ki.“
Emmu Johans­son gra­dua­ted from Hel­sin­ki’s Open Art School in 2017, and has since con­ti­nued to work in Fin­land and over­seas.